Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP CƠ SỞ DỮ LIỆU

Được đăng lên bởi Lê Tiến
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU
1 - Trường khóa chính là trường:
[a]--Single Key
[b]--Unique Key
[c]--First Key
[d]--Primary Key
2 - Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL khách-chủ?
[a]--Trong kiến trúc khách-chủ, các thành phần (của hệ QTCSDL) tương tác với nhau
tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên
[b]--Hai thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên phải cài đặt trên
cùng một máy tính
[c]--Thành phần cấp tài nguyên thường được cài đặt tại một máy chủ trên mạng (cục
bộ)
[d]--Thành phần yêu cầu tài nguyên có thể cài đặt tại nhiều máy khác (máy khách) trên
mạng
3 - Hãy chọn phương án đúng. Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau
thông qua:
[a]--Địa chỉ của các bảng
[b]--Tên trường
[c]--Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa)
[d]--Thuộc tính khóa
4 - Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL cá nhân?
[a]--Người dùng đóng vai trò là người quản trị CSDL
[b]--Tính an toàn của hệ CSDL cá nhân rất cao
[c]--Hệ CSDL cá nhân được lưu trữ trên 1 máy
[d]--Hệ CSDL chỉ cho phép 1 người dùng tại một thời điểm
5 - Tiêu chí nào sau đây thường được dùng để chọn khóa chính?
[a]--Khóa có ít thuộc tính nhất
[b]--Không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gian
[c]--Khóa bất kì
[d]--Chỉ là khóa có một thuộc tính
6 - Thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ?
[a]--Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ
[b]--Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ
[c]--Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ và khai thác CSDL
quan hệ
[d]--Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ dựa trên mô
hình dữ liệu quan hệ
7 - Liên kết giữa các bảng được dựa trên:
[a]--Thuộc tính khóa
[b]--Các thuộc tính trùng tên nhau giữa các bảng

[c]--Ý định của người quản trị hệ CSDL
[d]--Ý định ghép các bảng thành một bảng có nhiều thuộc tính hơn
8 - Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về ưu điểm của hệ CSDL khách-chủ?
[a]--Chi phí cho truyền thông giảm
[b]--Bổ sung thêm máy khách là dễ dàng
[c]--Phát triển và sử dụng các hệ CSDL khách-chủ khá đơn giản, dễ dàng
[d]--Nâng cao khả năng đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu
9 - Khẳng định nào sau đây về CSDL quan hệ là đúng?
[a]--Tập hợp các bảng dữ liệu
[b]--Cơ sở dữ liệu được tạo ra từ hệ QTCSDL Access
[c]--Cơ sở dữ liệu mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau
[d]--Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ
10 - Câu nào sai trong các câu dư...
ÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU
1 - Trường khóa chính là trường:
[a]--Single Key
[b]--Unique Key
[c]--First Key
[d]--Primary Key
2 - Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL khách-chủ?
[a]--Trong kiến trúc khách-chủ, các thành phần (của hệ QTCSDL) tương tác với nhau
tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên
[b]--Hai thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên phải cài đặt trên
cùng một máy tính
[c]--Thành phần cấp tài nguyên thường được cài đặt tại một máy chủ trên mạng (cục
bộ)
[d]--Thành phần yêu cầu tài nguyên có thể cài đặt tại nhiều máy khác (máy khách) trên
mạng
3 - Hãy chọn phương án đúng. Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau
thông qua:
[a]--Địa chỉ của các bảng
[b]--Tên trường
[c]--Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa)
[d]--Thuộc tính khóa
4 - Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL cá nhân?
[a]--Người dùng đóng vai trò là người quản trị CSDL
[b]--Tính an toàn của hệ CSDL cá nhân rất cao
[c]--Hệ CSDL cá nhân được lưu trữ trên 1 máy
[d]--Hệ CSDL chỉ cho phép 1 người dùng tại một thời điểm
5 - Tiêu chí nào sau đây thường được dùng để chọn khóa chính?
[a]--Khóa có ít thuộc tính nhất
[b]--Không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gian
[c]--Khóa bất kì
[d]--Chỉ là khóa có một thuộc tính
6 - Thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ?
[a]--Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ
[b]--Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ
[c]--Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ và khai thác CSDL
quan hệ
[d]--Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ dựa trên mô
hình dữ liệu quan hệ
7 - Liên kết giữa các bảng được dựa trên:
[a]--Thuộc tính khóa
[b]--Các thuộc tính trùng tên nhau giữa các bảng
ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP CƠ SỞ DỮ LIỆU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP CƠ SỞ DỮ LIỆU - Người đăng: Lê Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP CƠ SỞ DỮ LIỆU 9 10 996