Ktl-icon-tai-lieu

Đệ quy

Được đăng lên bởi Cam Huynh Thi Ngoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỆ QUY
Khái niệm :
Một hàm được gọi là đệ qui nếu bên trong thân của hàm đó có lời gọi hàm lại chính nó
Phân loại đệ qui :
Đệ quy thường gặp thuộc một trong bốn loại sau :
Đệ
Đê
Đệ
Đệ

qui tuyến tính
qui nhị phân
qui phi tuyến
qui hỗ tương

Cấu trúc hàm đệ qui :
Đệ qui tuyến tính : Cấu trúc của nó giống như định nghĩa :
KieuDuLieu TenHam(Thamso)
{
if(Dieu Kieu Dung)
{
...;
return Gia tri tra ve;
}
...;
TenHam(Thamso)
...;
...;
}
Đệ qui nhị phân : Cũng giống như đệ qui tuyến tính nhưng bên trong thân hàm của nó có thêm một
lời gọi lại chính nó
KieuDuLieu TenHam(Thamso)
{
if(Dieu Kieu Dung)
{
...;
return Gia tri tra ve;
}
...;
TenHam(Thamso);
...;
...;
TenHam(Thamso);
...;
...;
}
Đệ qui tương hỗ : Trong đệ qui tương hỗ thì thường có 2 hàm , và trong thân của hàm này có lời
gọi của hàm kia , điều kiện dừng và giá tri tra về của cả hai hàm có thể giống nhau hoặc khác nhau
KieuDuLieu TenHamX(Thamso)
{
if(Dieu Kieu Dung)
{
...;
return Gia tri tra ve;
}
...;
return TenHamX(Thamso) <Lien ket hai ham> TenHamY(Thamso);
}
KieuDuLieu TenHamY(Thamso)
{
if(Dieu Kieu Dung)

{
...;
return Gia tri tra ve;
}
...;
return TenHamY(Thamso)<Lien ket hai ham>TenHamX(Thamso);
}
Đệ qui phi tuyến : Hàm được gọi là đệ qui phi tuyến nếu bên trong thân hàm có lời gọi lại chính nó
được đặt bên trong thân của vòng lặp
KieuDuLieu TenHam(Thamso)
{
if(Dieu Kieu Dung)
{
...;
return Gia tri tra ve;
}
...;
vonglap(dieu kieu lap)
{
...TenHam(Thamso)...;
}
return Gia tri tra ve;
}
Bài tập đệ qui :
1/Đệ qui tuyến tính :
Bài tập 730: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + ... + n - 1 + n
int Tinh(int n)
{
if (n==1)
return 1;
return Tinh(n-1) + n;
}
Bài tập 731 : Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + (n-1)^2 + n^2
int Tinh(int n)
{
if (n==1)
return 1;
return Tinh(n-1) + n*n;
}
Bài tập 732 : Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n
float Tinh(float n)
{
if (n==1)
return 1;
return Tinh(n-1) + 1/n;
}
Bài tập 733 : Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + ... + 1/2n
float Tinh(float n)
{
if (n==1)

return 0.5;
return Tinh(n-1) + 1/(2*n);
}
Bài tập 734 : Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/(2n+1)
float Tinh(float n)
{
if (n==1)
return 1;
return Tinh(n-1) + 1/(2*n+1);
}

Bài tập 735: Tính S(n) = 1/(1*2) + 1/(2*3) + 1/( n(*n-1) )
float Tinh(float n)
{
if (n==1)
return 0.5;
return Tinh(n-1) + 1/(n*(n+1));
}

Bài tập 736 : Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)
float Tinh(float n)
{
if (n==1)
return 0.5;
return Tinh(n-1) + n/(n+1);
}
Bài tập 737 :Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + ... + (2n+1)/(2n+2)
float Tinh(float n)
{
if (n==1)
return 0....
ĐỆ QUY
Khái nim :
Một hàm được gọi là đqui nếu bên trong thân củam đó có lời gi hàm lại chính nó
Phân loại đ qui :
Đ quy thường gặp thuc mt trong bốn loi sau :
Đ qui tuyến tính
Đê qui nhị phân
Đ qui phi tuyến
Đ qui h tương
Cấu trúcm đệ qui :
Đ qui tuyến tính : Cấu trúc củagiống như định nghĩa :
KieuDuLieu TenHam(Thamso)
{
if(Dieu Kieu Dung)
{
...;
return Gia tri tra ve;
}
...;
TenHam(Thamso)
...;
...;
}
Đ qui nhị phân : Cũng ging như đ qui tuyếnnh nhưng bên trong thân hàm của có thêm mt
lời gi lại chính
KieuDuLieu TenHam(Thamso)
{
if(Dieu Kieu Dung)
{
...;
return Gia tri tra ve;
}
...;
TenHam(Thamso);
...;
...;
TenHam(Thamso);
...;
...;
}
Đ qui tương h : Trong đ qui tương h thì thường có 2 hàm , và trong thân củamy có lời
gi ca hàm kia , điu kin dừng và giá tri tra về của cả hai hàm có th giống nhau hoặc kc nhau
KieuDuLieu TenHamX(Thamso)
{
if(Dieu Kieu Dung)
{
...;
return Gia tri tra ve;
}
...;
return TenHamX(Thamso) <Lien ket hai ham> TenHamY(Thamso);
}
KieuDuLieu TenHamY(Thamso)
{
if(Dieu Kieu Dung)
Đệ quy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đệ quy - Người đăng: Cam Huynh Thi Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đệ quy 9 10 643