Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Công nghệ thành lập Web Map

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
Mục Lục ……………………………………………………………………… 1
Mở đầu ………………………………………………………………………..

3

Tính cấp thiết của đề tài ………………………………………………………

3

Ý nghĩa của đề tài …………………………………………………………….

3

CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT VỀ BẢN ĐỒ MẠNG…………………………… 4
1.1, Khái niệm về bản đồ mạng……………………………………………….. 4
1.2, Lịch sử hình thành phát triển của bản đồ mạng ………………………….

4

1.3, Đặc điểm của bản đồ mạng………………………………………………. 5
1.4, Phân loại bản đồ mạng…………………………………………………… 6
CHƯƠNG II : CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHẦN MỀM HỖ TRỢ THÀNH
LẬP WEB MAP………………………………………………………………. 7
2.1, Các phương pháp thành lập bản đồ mạng ……………………………….

7

2.1.1, Phương pháp thành lập các Web Map từ các bản đồ dạng ảnh ………. 7
2.1.2, Phương pháp thành lập các Web Map từ các bản đồ dạng Vector và có
khả năng tương tác …………………………………………………………..

7

2.1.3, Phương pháp thành lập các hệ thống Web Map như một hệ thống
WebGis ……………………………………………………………………..

8

2.2, Một số phần mềm thiết kế Web…………………………………………

8

2.2.1, Phần mềm Flash………………………………………………………

9

2.2.2, Phần mềm Macromedia Dreamweaver………………………………..

9

2.2.3, Phần mềm Macromedia Director…………………………………….. .

9

2.2.4, Phần mềm Fronpage…………………………………………………..

10

2.3, Các phần mềm thành lập WebMap……………………………………... 10
CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ THÀNH LẬP PHÁT HÀNH WEB MAP…… 11
3.1, Cơ sở công nghệ thành lập Web Map…………………………………… 11
3.1.1, Công Nghệ Thành Lập Bản Đồ……………………………………… 11
3.1.2, Công Nghệ Tin Học Lập Trình……………………………………….. 11
3.1.3, Công Nghệ Mạng Toàn Cầu Dịch Vụ……… ……………………….. 11
1

3.2, Các công nghệ phát hành Webmap……………………………………… 12
3.3, Các công nghệ bảo mật dữ liệu …………………………………………. 13
3.4, Công nghệ đóng gói và phát hành sản phẩm …………………………… 13
3.5, Nguyên tắc thiết kế mô hình và giao diện của Webmap………………... 13
3.6. Nguyên tắc thiết kế bố cục Web map…………………………………. 14
CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU ỨNG MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA WEB MAP
TRONG THỰC TẾ………………………………………………………….. 15
4.1, Ứng dụng WebGis trong quản lý cơ sở dữ liệu du lịch ……………….... 15
4.2, Thành lập bản đồ mạng phục vụ tra cứu thông tin giao thông thành phố Hà
Nội …………………………………………………………………………... 17
4.3, Ứng dụng công nghệ WebGis xây dựng bản đồ sạt lở đất……………… 18
Kết luận ……………………………………………………………………… 20
Tài liệu tham khảo ………………………………………………………….. 21

2

MỞ ĐẦU
*

*

*

1, Tính Cấp Thiết Của Đề Tài
Hiện nay , việc áp dụng công nghệ số , công nghệ mạng vào lĩnh vực đời sống
đã trở nên phổ biến và đã tạo ra được các sản phẩm công nghệ rất hữu ích cho
đời sống con người . Áp dụng những công nghệ đó trong th...
MỤC LỤC
Mục Lục ……………………………………………………………………… 1
Mở đầu ……………………………………………………………………….. 3
Tính cấp thiết của đề tài ……………………………………………………… 3
Ý nghĩa của đề tài ……………………………………………………………. 3
CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT VỀ BẢN ĐỒ MẠNG…………………………… 4
1.1, Khái niệm về bản đồ mạng……………………………………………….. 4
1.2, Lịch sử hình thành phát triển của bản đồ mạng …………………………. 4
1.3, Đặc điểm của bản đồ mạng………………………………………………. 5
1.4, Phân loại bản đồ mạng…………………………………………………… 6
CHƯƠNG II : CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHẦN MỀM HỖ TRỢ THÀNH
LẬP WEB MAP………………………………………………………………. 7
2.1, Các phương pháp thành lập bản đồ mạng ………………………………. 7
2.1.1, Phương pháp thành lập các Web Map từ các bản đồ dạng ảnh ………. 7
2.1.2, Phương pháp thành lập các Web Map từ các bản đồ dạng Vector và có
khả năng tương tác ………………………………………………………….. 7
2.1.3, Phương pháp thành lập các hệ thống Web Map như một hệ thống
WebGis …………………………………………………………………….. 8
2.2, Một số phần mềm thiết kế Web………………………………………… 8
2.2.1, Phần mềm Flash……………………………………………………… 9
2.2.2, Phần mềm Macromedia Dreamweaver……………………………….. 9
2.2.3, Phần mềm Macromedia Director…………………………………….. . 9
2.2.4, Phần mềm Fronpage………………………………………………….. 10
2.3, Các phần mềm thành lập WebMap……………………………………... 10
CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ THÀNH LẬP PHÁT HÀNH WEB MAP…… 11
3.1, Cơ sở công nghệ thành lập Web Map…………………………………… 11
3.1.1, Công Nghệ Thành Lập Bản Đồ……………………………………… 11
3.1.2, Công Nghệ Tin Học Lập Trình……………………………………….. 11
3.1.3, Công Nghệ Mạng Toàn Cầu Dịch Vụ……… ……………………….. 11
1
Đề tài: Công nghệ thành lập Web Map - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Công nghệ thành lập Web Map - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đề tài: Công nghệ thành lập Web Map 9 10 424