Ktl-icon-tai-lieu

đề tài đồ án

Được đăng lên bởi Phuoc Phi Pham
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Đề số: 01

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Vi xử lý và vi điều khiển
Hệ: Đại học chính quy
Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tên đề tài:
Ứng dụng vi điều khiển 8051, thiết kế mạch điều khiển đèn giao thông 2
luồng và người đi bộ dùng led 7 thanh.
Yêu cầu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tìm hiểu tổng quan họ vi điều khiển 8051
Nghiên cứu hệ thống điều khiển đen giao thông 2 luồng trên thực tế.
Phân tích được yêu cầu công nghệ
Thiết kế được sơ đồ khối tổng quan.
Thiết kế được mạch điều khiển
Xây dựng được thuật toán điều khiển
Viết được chương trình điều khiển
Thi công, hiệu chỉnh sản phẩm.
Ngày 25 tháng 5 năm 2014
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA ĐIỆN

Nguyễn Xuân Ứng

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Đề số: 02

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Vi xử lý và vi điều khiển
Hệ: Đại học chính quy
Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tên đề tài:
Ứng dụng vi điều khiển 805, thiết kế mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1
chiều bằng phương pháp điều chế xung.
Yêu cầu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tìm hiểu tổng quan họ vi điều khiển 8051
Nghiên cứu cấu tạo, phương pháp điều khiển động cơ một chiều
Phân tích được yêu cầu công nghệ
Thiết kế được sơ đồ khối tổng quan.
Thiết kế được mạch điều khiển
Xây dựng được thuật toán điều khiển
Viết được chương trình điều khiển
Thi công, hiệu chỉnh sản phẩm.

Ngày 25 tháng 5 năm 2014
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA ĐIỆN

Nguyễn Xuân Ứng

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Đề số: 03

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Vi xử lý và vi điều khiển
Hệ: Đại học chính quy
Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tên đề tài:
Ứng dụng vi điều khiển 8051, thiết kế đồng hồ số có điều chinh hiển thị trên
LCD 16x2.
Yêu cầu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tìm hiểu tổng quan họ vi điều khiển 8051
Nghiên cứu cấu tạo, phương pháp điều khiển đồng hồ số
Phân tích được yêu cầu công nghệ
Thiết kế được sơ đồ khối tổng quan.
Thiết kế được mạch điều khiển
Xây dựng được thuật toán điều khiển
Viết được chương trình điều khiển
Thi công, hiệu chỉnh sản phẩm.

Ngày 25 tháng 5 năm 2014
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA ĐIỆN

Nguyễn Xuân Ứng

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Đề số: 04

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Vi xử lý và vi điều khiển
Hệ: Đại học chính quy
Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tên đề tài:
Ứng dụng vi điều khiển 8051, thiết kế mạch đ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Đề số: 01
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Vi xử lý và vi điều khiển
Hệ: Đại học chính quy
Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tên đề tài:
Ứng dụng vi điều khiển 8051, thiết kế mạch điều khiển đèn giao thông 2
luồng và người đi bộ dùng led 7 thanh.
Yêu cầu:
1. Tìm hiểu tổng quan họ vi điều khiển 8051
2. Nghiên cứu hệ thống điều khiển đen giao thông 2 luồng trên thực tế.
3. Phân tích được yêu cầu công nghệ
4. Thiết kế được sơ đồ khối tổng quan.
5. Thiết kế được mạch điều khiển
6. Xây dựng được thuật toán điều khiển
7. Viết được chương trình điều khiển
8. Thi công, hiệu chỉnh sản phẩm.
Ngày 25 tháng 5 năm 2014
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA ĐIỆN
Nguyễn Xuân Ứng
đề tài đồ án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề tài đồ án - Người đăng: Phuoc Phi Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
đề tài đồ án 9 10 427