Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài khóa luận

Được đăng lên bởi nlgiabao
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN KHOÁ LUẬN K59
Bộ môn: Khoa học máy tính
STT
Tên đề tài
1
Giải thuật kiến giải bài toán VRP với giới hạn
sức chứa (CVRP) (Sinh viên: Phạm Hoàng Vũ)
(Không nhận thêm SV)
2
Các chiến lược song song hóa giải thuật đàn kiến
giải bài toán cây khung nhỏ nhất có bậc bị chặn
3
So sánh các thuật toán xấp xỉ giải bài toán tập
độc lập lớn nhất. (Sinh viên: Phạm Thị Ngân )
4
Xây dựng và tìm đường đi trong mê cung (Sinh
viên: Trần Thị Nhung)
5
Độ phức tạp bài toán đường ngắn nhất và bài
toán đường đi dài nhất nối hai đỉnh cho trước
trong đồ thị trọng số.
6
2. Phân rã đồ thị đầy đủ thành đồ thị đều bậc ba.
7
Chu trình Hamilton: độ phức tạp và các lớp đồ
thị đặc biệt.
8
Độ phức tạp bài toán xác định chỉ số ổn dịnh
trong của đồ thị.
9
Xác định các cây khung đặc biệt trong đồ thị cho
trước.

GV hướng dẫn
ThS Bùi Thị Thuỷ
btthuy@hnue.edu.vn

Số SV
Đã có
SV

ThS Bùi Thị Thuỷ

1

ThS Phạm Thị Lan
ptlan@hnue.edu.vn

1

ThS Phạm Thị Lan

1

PGS. TSKH Vũ Đình Hoà 1
hoavd@hnue.edu.vn
PGS. TSKH Vũ Đình Hoà 1
PGS. TSKH Vũ Đình Hoà 1
PGS. TSKH Vũ Đình Hoà 1
PGS. TSKH Vũ Đình Hoà 1

DANH SÁCH ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN KHOÁ LUẬN K59
Bộ môn: Kỹ thuật máy tính và mạng
STT

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Số
SV

1

Bảo mật trong mạng không dây Mesh

ThS. Đỗ Như Long
longdn@hnue.edu.vn

1

2

Thuật toán di truyền và ứng dụng giải các bài ThS. Nguyễn Hữu Mùi
toán tối ưu
muinh@hnue.edu.vn

1

3

Xử lý song song trên card đồ họa GPU.
TS. Nguyễn Thế Lộc
Sinh viên: Nguyễn Hồng Sơn – Đỗ Bảo Sơn. locnt@hnue.edu.vn
(Không nhận thêm SV)

2

4

Nghiên cứu xây dựng hệ thống filewall cho ThS. Nguyễn Duy Hải
doanh nghiệp bằng pfsense
haind@hnue.edu.vn

1

5

Giải pháp bảo mật website

ThS. Nguyễn Duy Hải
haind@hnue.edu.vn

1

6

Hệ thống quản lý nghiệp vụ Đoàn – Hội (Sinh ThS. Kiều Tuấn Dũng
viên: Hằng + ???)
dungkt@hnue.edu.vn

2

7

Hệ thống khảo sát và đánh giá kiến thức CNTT ThS. Kiều Tuấn Dũng
cho sinh viên theo chuẩn kỹ năng của Nhật Bản dungkt@hnue.edu.vn
(Sinh viên: Trần Thị Huyền)

1

8

Nghiên cứu sử dụng framework Yii trong xây KS. Nguyễn Thị Thùy Liên
dựng website thương mại điện tử
liennt@hnue.edu.vn

1

9

Nghiên cứu sử dụng framework Magento trong KS. Nguyễn Thị Thùy Liên
xây dựng website thương mại điện tử
liennt@hnue.edu.vn

1

DANH SÁCH ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN KHOÁ LUẬN K59
Bộ môn: Công nghệ phần mềm
STT
1
2
3
4
5

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Xây dựng ứng dụng nén file và giải nén file với KS. Nguyễn Minh Quang
quangnm@hnue.edu.vn
thuật toán tham lam
Tìm hiểu ngôn n...
DANH SÁCH ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN KHOÁ LUẬN K59
Bộ môn: Khoa học máy tính
STT Tên đề tài GV hướng dẫn Số SV
1 Giải thuật kiến giải bài toán VRP với giới hạn
sức chứa (CVRP) (Sinh viên: Phạm Hoàng Vũ)
(Không nhận thêm SV)
ThS Bùi Thị Thuỷ
btthuy@hnue.edu.vn
Đã có
SV
2
Các chiến lược song song hóa giải thuật đàn kiến
giải bài toán cây khung nhỏ nhất có bậc bị chặn
ThS Bùi Thị Thuỷ
1
3
So sánh các thuật toán xấp xỉ giải bài toán tập
độc lập lớn nhất. (Sinh viên: Phạm Thị Ngân )
ThS Phạm Thị Lan
ptlan@hnue.edu.vn
1
4
Xây dựng tìm đường đi trong cung (Sinh
viên: Trần Thị Nhung)
ThS Phạm Thị Lan
1
5
Độ phức tạp i toán đường ngắn nhất i
toán đường đi dài nhất nối hai đỉnh cho trước
trong đồ thị trọng số.
PGS. TSKH Vũ Đình Hoà
hoavd@hnue.edu.vn
1
6
2. Phân rã đồ thị đầy đủ thành đồ thị đều bậc ba. PGS. TSKH Vũ Đình Hoà
1
7
Chu trình Hamilton: đ phức tạp và các lớp đồ
thị đặc biệt.
PGS. TSKH Vũ Đình Hoà
1
8
Độ phức tạp bài toán xác định chỉ s ổn dịnh
trong của đồ thị.
PGS. TSKH Vũ Đình Hoà
1
9
Xác định các cây khung đặc biệt trong đồ thị cho
trước.
PGS. TSKH Vũ Đình Hoà
1
Đề tài khóa luận - Trang 2
Đề tài khóa luận - Người đăng: nlgiabao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề tài khóa luận 9 10 419