Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao

Được đăng lên bởi khaihaiquank75c
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ 0701:QUẢN LÝ GIAO HÀNG TẬN NHÀ
Nhóm 24:SHIFT
-Trần Thị Thúy Hằng
-Nguyễn Văn Tin
PHẦN _I: THỰC THỂ VÀ MÔ HÌNH ERD
I. CÁC THỰC THỂ
1. Thực thể: KHÁCH HÀNG
-các thuộc tính: MAKH,HO,TEN,DIACHI,DIENTHOAI
2. Thực thể: HÓA ĐƠN
-các thuộc tính:MAHD,MAKH,NGAYGIAO,DIACHIGIAO
3. Thực thể: NHÂN VIÊN
-các thuộc tính:
MANV,HONV,TENNV,GIOITINH,NGAYSINH,DIACHITHUONGTRU,DIACHILIENLAC,
DIENTHOAI,BANGLAIXE
4. Thực thể:SẢN PHẨM
-các thuộc tính: MASP,TENSP,DONGIA,DONVITINH
***Các kiểu liên kết.
KHÁCH HÀNG mua SẢN PHẨM
SƠ ĐỒ ERD
KH ÁCH H
ÀNG
SẢN PHẨM
Mua
Đề tài môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao - Trang 2
Đề tài môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao - Người đăng: khaihaiquank75c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề tài môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 9 10 979