Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỆ CHUYÊN GIA

Được đăng lên bởi Lê Thành Nam
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 6677 lần   |   Lượt tải: 20 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

HỆ CHUYÊN GIA

Giáo Viên Hướng Dẫn
ThS.Phạm Thi Vương

Sinh Viên Thực Hiện
Nguyễn Thị Thùy Dương (10.020.059)
Nguyễn Thị Huệ

(10.020.064)

Phan Thị Lan Hương

(10.020.065)

Lê Thành Nam

(10.020.073)

Vĩnh Long, 12/2012

Hệ Chuyên Gia
MỤC LỤC

Trang 3

Hệ Chuyên Gia

HỆ CHUYÊN GIA
Lời mở đầu
Ngày nay, Công nghệ thông tin phát triển rất mạnh mẽ. Nó giúp chúng
ta giải quyết các vấn đề trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã
hội. Xuất phát từ những nhu cầu hổ trợ giải quyết các vấn đề về chuyên gia
trên tất cả các lĩnh vực như hỗ trợ ra quyết định, hỗ trợ việc phân tích,suy
luận, chuẩn đoán….
Vì thế, nhóm chúng tôi chọn đề tài “Hệ chuyên gia” để giới thiệu đến
mọi người biết và hiểu thêm về những vấn đề xoay quanh “Hệ chuyên
gia”.
I.

Giới thiệu hệ chuyên gia
1. Hệ chuyên gia là gì ?
Theo E. Feigenbaum : “Hệ chuyên gia (Expert System) là một chương
trình máy tính thông minh sử dụng tri thức (knowledge) và các thủ tục suy
luận (inferenceprocedures) để giải những bài toán tương đối khó khăn đòi
hỏi những chuyên gia mới giải được”
Hệ chuyên gia là một hệ thống tin học có thể mô phỏng (emulates)
năng lực quyết đoán (decision) và hành động (making abilily) của một
chuyên gia (con người). Hệ chuyên gia là một trong những lĩnh vực ứng
dụng của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) như hình dướiđây.

Hình 1.1: Một số lĩnh vực ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

Trang 4

Hệ Chuyên Gia
Hệ chuyên gia sử dụng các tri thức của những chuyên gia để giải quyết
các vấn đề (bài toán) khác nhau thuộc mọi lĩnh vực.
Tri thức (knowledge) trong hệ chuyên gia phản ánh sự tinh thông được
tích tụ từ sách vở,tạp chí, từ các chuyên gia hay các nhà bác học.Các thuật
ngữ hệ chuyên gia, hệ thống dựa trên tri thức (knowledge−based system)
hay hệ chuyên gia dựa trên tri thức (knowledge−based expert system)
thường có cùng nghĩa.
Một hệ chuyên gia gồm ba thành phần chính là cơ sở tri thức (knowledge
base), máy suy diễn hay môtơ suy diễn (inference engine), và hệ thống
giao tiếp với người sử dụng (userinterface).Cơ sở tri thức chứa các tri thức
để từ đó, máy suy diễn tạo ra câu trả lời cho người sử dụng qua hệ thống
giao tiếp.
Người sử dụng (user) cung cấp sự kiện (facts) là những gì đã biết, đã
có thật hay những thông tin có ích cho hệ chuyên gia, và nhận được
những câu trả lời là những lời khuyên hay những gợi ý đúng đắn
(expertise).
Hoạt động của một hệ chuyên gia dựa tr...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
HỆ CHUYÊN GIA
Giáo Viên Hướng Dẫn Sinh Viên Thực Hiện
ThS.Phạm Thi Vương Nguyễn Thị Thùy Dương (10.020.059)
Nguyễn Thị Huệ (10.020.064)
Phan Thị Lan Hương (10.020.065)
Lê Thành Nam (10.020.073)
Vĩnh Long, 12/2012
ĐỀ TÀI MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỆ CHUYÊN GIA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỆ CHUYÊN GIA - Người đăng: Lê Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐỀ TÀI MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỆ CHUYÊN GIA 9 10 605