Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài PTTKHT: Quản lý trung tâm anh ngữ anz

Được đăng lên bởi porcupine12a
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3791 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin là một trong những môn quan trọng của
ngành học công nghệ thông tin.
Với mục tiêu của môn học là có thể phân tích thiết kế một hệ thống thông tin tương đối
hoàn chỉnh, chúng em đã rất cố gắng làm việc để có thể hoàn thành đồ án này. Đồ án này vận
dụng tất cả những kiến thức của môn học vào trong quá trình phân tích thiết kế. Quản lý
trung tâm anh ngữ anz là một hệ thống quản lý hoàn toàn thông tin của học viên, và đã theo
đúng những yêu cầu đã đề ra.
Việc phân tích thiết kế mặt dù rất cố gắng nhưng do nhiều yếu tố khách quan mà việc
phân tích này chắc chắn sẽ có không ít sai sót rất mong thầy cô đánh giá thông cảm, xin cám
ơn.
Nhóm thực hiện

CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN DỮ LIỆU
I.

Các yêu cầu cần phải thực hiên :
1.Học viên phải được phân loại ra : DANG KY, CHINH THUC, TIEM NANG.
2.Học viên sẽ đưa ra giờ rãnh để xếp lớp phù hợp với thời gian học viên.
3.Học viên phải được thi xếp lớp ,dựa vào thông tin thi xếp lớp để xếp đúng trình độ
của học viên.
4.Đánh giá được khả năng học tập của học viên.

II.

Mô hình thực thể kết hợp
(a). Mô tả các thự thể :

Tên thực thể
HOCVIEN

LOP

CAHOC

MON
GIAOVIEN

HOCPHI
KITHI

TTHV
TRINHDO

Thuộc tính
MAHV
HOTEN
NAMSINH
GIOITINH
DIACHI
SDT
MALOP
TENLOP
THOIGIANBD
THOIGIANKT
MACAHOC
TENCAHOC
THOIGIANBD
THOIGIANKT
MAMON
TENMON
MAGIAOVIEN
HOTENGV
DIACHI
SDT
MAHOCPHI
SOTIEN
MAKITHI
TENKITHI
THOIGIANBD
THOIGIANKT
MATTHV
TENGOI
MATD

Kiểu
VARCHAR
VARCHAR
SMALLDATETIME
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
SMALLDATETIME
SMALLDATETIME
VARCHAR
VARCHAR
SMALLDATETIME
SMALLDATETIME
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
MONEY
VARCHAR
VARCHAR
SMALLDATETIME
SMALLDATETIME
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR

Kích
thước
4
30
3
40
10
4
10
4
10
4
10
4
30
40
10
4
4
10
4
10
4

Not Khóa
null
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

TENTD
SODIEM

VARCHAR
INT

10

X
X

(b). Mô tả các mối kết hợp :
1. TTHV_HV : Thể hiện liên hệ giữa thực thể HOCVIEN với TTHV(Tình trạng học viên).
Giải quyết vấn đề phân loại học viên, giữa học viên đăng ký, chính thức, tiềm năng,… Mỗi
TTHV có mối kết hợp (0, n), HOCVIEN có mối kết hợp (1, 1).
2. CHITIET_HV_CAHOC: Cho biết HOCVIEN có ca học nào rãnh, mối kết hợp giải
quyết yêu cầu thông tin thời gian học viên đến đăng kí thời gian rãnh để học. Mỗi CAHOC
có mối kết hợp (0, n). HOCVIEN có mối kết hợp (1, n).
3. HV_LOP : Cho biết thông tin về HOCVIEN dang theo học lớp nào. Thể hiện mối liên hệ
giữa HOCVIEN và LO...
LỜI NÓI ĐẦU
Môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin là một trong những môn quan trọng của
ngành học công nghệ thông tin.
Với mục tiêu của môn học thể phân tích thiết kế một hệ thống thông tin tương đối
hoàn chỉnh, chúng em đã rất cố gắng làm việc để có thể hoàn thành đồ án này. Đồ án này vận
dụng tất cả những kiến thức của môn học vào trong quá trình phân tích thiết kế. Quản
trungm anh ngữ anz một hệ thống quản lý hoàn toàn tng tin của học viên, đã theo
đúng những yêu cầu đã đề ra.
Việc phân tích thiết kế mặt rất cố gắng nhưng do nhiều yếu t khách quan việc
phân tíchy chắc chắn sẽ không ít sai sót rất mong thầy đánh giá thông cảm, xin cám
ơn.
Nhóm thực hiện
Đề tài PTTKHT: Quản lý trung tâm anh ngữ anz - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài PTTKHT: Quản lý trung tâm anh ngữ anz - Người đăng: porcupine12a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề tài PTTKHT: Quản lý trung tâm anh ngữ anz 9 10 160