Ktl-icon-tai-lieu

đề tài quản lý học sinh

Được đăng lên bởi hieu1994
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hướng dẫn thực hành

Ngô Tấn Vũ Khanh

Môn NMCNPM

Hướng dẫn thực hành
Nội dung
1. Giới thiệu các loại Project trong VB.Net - C#
2. Xây dựng ứng dụng Quản lý học sinh.

1. Giới thiệu các Project trong VB.Net - C#

Project Windows, Smart Device, Database, Starter Kits
Windows : Xây dựng ứng dụng trên môi trường Windows
Smart Device : Xây dựng các ứng dụng cho các thiết bị Smart
Phone( PDA + các máy điện thoại có cài HDH Window CE)
Database : Xây dựng ứng dụng hỗ trợ kết nôi đến CSDL SQL
Server
Starter Kits : Hô trợ xây dựng các Screen saver,...
// Trong môn học này sẽ làm việc tren các Project Windows, chủ
yếu tập trung vào 3 loại chính :

Hướng dẫn thực hành

Project
Xây
Project
Tạo
Project
Xây

Ngô Tấn Vũ Khanh

Windows Application
dựng ứng dụng dạng Winform
Windows Control Library
các User control
Class Library
dựng các thư viện dll

2. Xây dựng ứng dụng Quản lý học sinh
2.1

Danh sách các yêu cầu :
STT

2.2

Tên yêu cầu

Biểu mẫu

Qui định

1

Tiếp nhận lớp học

BM1

QĐ1

2

Tiếp nhận học sinh

BM2

QĐ2

2

Lập danh sách lớp

BM3

QĐ3

Ghi chú

Danh sách các biểu mẫu và qui định :

2.2.1 Biểu mẫu 1 và qui định 1
BM1:

Hồ Sơ Lớp Học

Tên lớp: ...................................................Khối: ........................................................
Lớp chuyên: .............................................Phòng học: ...............................................

QĐ1: Khối lớp từ 10 đến 12. Có 4 lớp chuyên : Toán, Lý, Hóa, Anh

2.2.2 Biểu mẫu 2 và qui định 2
BM1:

Hồ Sơ Học Sinh

Họ và tên: ................................................Giới tính: .................................................
Ngày sinh: ................................................Địa chỉ: ....................................................
Lớp học: ...................................................Điểm: Văn….. Toán…… Anh……..

QĐ2: Tuổi học sinh từ 15 đến 18.

2.2.3 Biểu mẫu 3 và qui định 3
BM2:

Danh Sách Lớp

Hướng dẫn thực hành

Ngô Tấn Vũ Khanh

Lớp : ......................................................
STT

Họ Tên

Giới Tính

Sĩ số: ......................................................
Năm Sinh

Địa chỉ

1
2

2.3

Xây dựng chương trình :

2.3.1 Thiết kế màn hình thực đơn
 Công cụ - Hàm xử lý
Công cụ
Ghi chú
Form
Màn hình form, dung để xây dựng chương trình.
MenuStrip
Control xây dựng menu cho chương trình
Properties – Event
Các thuộc tính – và sự kiện xử lý
 Tạo project + form

 Hệ thống menu
Hệ thống Menu chương trình
Hệ thống
Quy Định
Thoát

Hướng dẫn thực...
Hướng dẫn thực hành Ngô Tấn Vũ Khanh
Môn NMCNPM
Hướng dẫn thực hành
Nội dung
1. Giới thiệu các loại Project trong VB.Net - C#
2. Xây dựng ứng dụng Quản lý học sinh.
1. Giới thiệu các Project trong VB.Net - C#
Project Windows, Smart Device, Database, Starter Kits
Windows : Xây dng ng dng trên môi trưng Windows
Smart Device : Xây dựng c ứng dng cho c thiết b Smart
Phone( PDA + các máy đin thoi có cài HDH Window CE)
Database : y dựng ng dụng h tr kết nôi đến CSDL SQL
Server
Starter Kits : Hô tr xây dng các Screen saver,...
// Trong môn hc này s làm vic tren các Project Windows, ch
yếu tp trung vào 3 loi chính :
đề tài quản lý học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề tài quản lý học sinh - Người đăng: hieu1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
đề tài quản lý học sinh 9 10 359