Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài quản lý trường trung học cơ sở

Được đăng lên bởi Kẹo Bông
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Đề Tài Nhóm
QUẢN LÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC
CƠ SỞ

Môn:

Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu

GVHD: ths. Ks Trần Lê Như Quỳnh
Thứ 3 ngày10 tháng 12năm 2013

Tiết BĐ: 4-5-6

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN
Họ Và Tên

Mã

Số Sinh Viên

1 .Huỳnh Kim Phương

12329099

2. Nguyễn Phương Hoa

12329054

3. Mai Thị Xoan

12329166

4.Nguyễn Thị Huyền

12329176

5. Đặng Thị Tường Vi

12329193

6. Nguyễn Anh Khanh

12329064

7. Võ Văn Tiến

12329125

8. Nguyễn Thế Tuân

12329094

9.Lê Minh Tuấn

12329192

10.Võ Văn Quế.

12329087

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
1.Huỳnh Kim Phương: Tạo bảng, nhập
dữ liệu + Câu SQL 9,10
2.Mai Thị Xoan : Làm bài báo cáo word
+ Câu SQL 13,14
3. Nguyễn Thị Huyền:Làm bài báo cáo
PowerPoint + Câu SQL 15,16
4. Nguyễn Phương Hoa: Tạo access  sơ
đồ ERD + Câu SQL 1,2
5.Đặng Thị Tường Vi : Câu SQL 3,4
6. Nguyễn Anh Khanh: Câu SQL 5,6
7.Nguyễn Thế Tuân : Câu SQL 7,8
8.Võ Văn Quế: Câu SQL 11,12
9.Lê Minh Tuấn: Câu SQL 17,18

10.Võ Văn Tiến: Câu SQL 19,20

1:PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

QUẢN LÍ TRƯỜNG THCS
Cho 1 dữ liệu để quản lí trường THCS. Các đặc
tả yêu cầu dữ liệu như sau :
 Mỗi NV trong Trường Trung Học được xác đinh
bởi 1 mã NV, các thuộc tính khác là: tên nhân
viên (TenNV), số điện thoại (SĐT), Địa Chỉ
(ĐChi),giới tính (GTinh), Ngày sinh(NS), chức
vụ(CV), ngày vào làm(NVLam). NV chia làm 6
nhóm: NV quản lí, GV, BV, Lao công, y tá,
Kế toán Tài chính. Đối với GV chuyên môn
của GV cần được lưu, đối với Lao công khu
Lao công cần được lưu.
 Một GV được phân công giảng dạy 1 số lớp.
Một GV sẽ được phân công giảng dạy 1 số môn
học. Mỗi lớp học có Mã lớp học(MaLH), tên lớp
học(TenLH). Mỗi môn học có Mã môn
học(MaMH), tên môn học(TenMH), số








tiết(STiet), số tiết bắt đầu(STBD), số tiết kết
thúc(STKT), ngày học(NH). Mỗi môn học do
một trưởng bộ môn đảm nhiệm. Mỗi lớp sẽ
được quản lí trực tiếp bởi một giáo viên chủ
nhiệm (GVCN).
Mỗi kế toán TC đảm nhiệm thu phí của các
học sinh. Thuộc tính của học sinh gồm: Mã học
sinh(MaHS), tên học sinh(TenHS), ngày
sinh(NS), địa chỉ(DChi).
Mỗi y tá điều trị 1 hay nhiều học sinh.
Mỗi học sinh sẽ học nhiều môn học. Một học
sinh có thể có nhiều kết quả học tập. Thuộc
tính của kết quả học tập gồm: Mã học
sinh(MaHS), mã môn học(MaMH), học
kỳ(HKY), năm(Nam), điểm(Diem), hạnh
kiểm(HK).

1.1:Xác định các thực thể.


Nhân viên,Nhân viên quản lí, Giáo viên, Kế toán
TC, Học sinh, Lớp học, Môn học, Bảo vệ, Lao
công, Y tá, Kết quả học tập,quá trình học ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề Tài Nhóm
QUẢN LÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC
CƠ SỞ
Môn: Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu
GVHD: ths. Ks Trần Lê Như Quỳnh
Thứ 3 ngày10 tháng 12năm 2013
Đề tài quản lý trường trung học cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài quản lý trường trung học cơ sở - Người đăng: Kẹo Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề tài quản lý trường trung học cơ sở 9 10 763