Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Secondo

Được đăng lên bởi Na Ha Ta
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục tiêu:
Xây dựng hệ thống lưu trữ csdl đối tượng chuyển động dựa trên công nghệ
google

Client:

Người sử dụng mobile (Android) tương tác với thiết bị thông qua GPS. lấy dữ liệu GPS
cùng với các yếu tố thời gian.
Server:

Đầu vào:

-

một mô-đun máy khách chạy trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Android để ghi lại
lịch sử đường đi của thiết bị thông qua tín hiệu GPS,

-

một mô-đun thiết lập lược đồ lưu trữ dữ liệu trung tâm GAE để qua đó cập nhật
các dữ liệu mà ứng dụng từ mô-đun máy khách gửi lên.

Ngoài ra, đề tài cũng tiến hành thử nghiệm một số truy vấn dữ liệu thu
được trong ứng dụng GPS_Tracker với hệ thống SECONDO
Đầu ra

đề tài thử nghiệm kết nối với DBMS của SECONDO để tiến hành các truy vấn dữ liệu
thu được. (Vì các phép toán truy vấn cho loại dữ liệu chuyển động này còn hạn chế trên
DBMS của GAE)

...
Mục tiêu:
Xây dựng hệ thống lưu trữ csdl đối tượng chuyển động dựa trên công nghệ
google
Client:
Người sử dụng mobile (Android) tương tác với thiết bị thông qua GPS. lấy dữ liệu GPS
cùng với các yếu tố thời gian.
Server:
Đầu vào:
- một mô-đun máy khách chạy trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Android để ghi lại
lịch sử đường đi của thiết bị thông qua tín hiệu GPS,
- một mô-đun thiết lập lược đồ lưu trữ dữ liệu trung tâm GAE để qua đó cập nhật
các dữ liệu mà ứng dụng từ mô-đun máy khách gửi lên.
Ngoài ra, đề tài cũng tiến hành thử nghiệm một số truy vấn dữ liệu thu
được trong ứng dụng GPS_Tracker với hệ thống SECONDO
Đầu ra
đề tài thử nghiệm kết nối với DBMS của SECONDO để tiến hành các truy vấn dữ liệu
thu được. (Vì các phép toán truy vấn cho loại dữ liệu chuyển động này còn hạn chế trên
DBMS của GAE)
Đề tài Secondo - Người đăng: Na Ha Ta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề tài Secondo 9 10 103