Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài tin học

Được đăng lên bởi p1974
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: TS. Vương Đình Thắng

MỤC LỤC
Trang
A. PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................... 1
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .................................................................................... 4
II. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ .............................................................. 6
III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ......................................................................... 7
IV. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU....................................................................... 7
V. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................................. 7
VI. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ......................................................................... 7
B. PHẦN NỘI DUNG ................................................................................ 9
Chƣơng I: CƠ SỞ LÝ LUẬN ..................................................................... 9
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC .................................. 9
I.1. Định nghĩa .................................................................................................... 9
I.2. Hệ thống các phƣơng pháp dạy học .......................................................... 9
I.3. Nguyên tắc dạy học ...................................................................................10
II. MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC NHẰM TÍCH
CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH .................13
III.1. Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề ..............................................14
III.1.1. Khái niệm ..........................................................................................14
III.1.2. Ƣu điểm .............................................................................................14
III.1.3. Nhƣợc điểm .......................................................................................14
III.1.4. Vận dụng............................................................................................14
III.2. Phƣơng pháp dạy học chƣơng trình hoá ..............................................15
III.2.1. Khái niệm ..........................................................................................15
III.2.2. Ƣu điểm .............................................................................................15
III.2.3. Nhƣợc điểm .......................................................................................16
III.2.4. Vận dụng............................................
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Vương Đình Thắng
SVTH: Trần Thị Na Trang 1
MC LỤC
Trang
A. PHN MỞ ĐẦU ................................................................................... 1
I. LÝ DO CHỌN Đ I .................................................................................... 4
II. LCH SNGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ .............................................................. 6
III. MC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ......................................................................... 7
IV. ĐI ỢNG NGHIÊN CU....................................................................... 7
V. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................................. 7
VI. NHIM VỤ NGHIÊN CỨU ......................................................................... 7
B. PHN NI DUNG ................................................................................ 9
Chƣơng I: SỞ LÝ LUẬN ..................................................................... 9
I. CƠ S LÝ LUN VỀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HC .................................. 9
I.1. Định nghĩa .................................................................................................... 9
I.2. Hệ thống các phƣơng pháp dy học .......................................................... 9
I.3. Nguyên tắc dạy học ...................................................................................10
II. MỘT SỐ PHƢƠNG PP DẠY HỌC TÍCH CC NHM TÍCH
CC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CA HC SINH .................13
III.1. Phƣơng pháp dạy hc gii quyết vấn đề ..............................................14
III.1.1. Khái niệm ..........................................................................................14
III.1.2. Ƣu điểm .............................................................................................14
III.1.3. Nhƣợc điểm .......................................................................................14
III.1.4. Vận dng............................................................................................14
III.2. Phƣơng pháp dy học chƣơng trình h ..............................................15
III.2.1. Ki nim ..........................................................................................15
III.2.2. Ƣu điểm .............................................................................................15
III.2.3. Nhƣợc điểm .......................................................................................16
III.2.4. Vận dng............................................................................................16
III.3. Phƣơng pháp sử dụng các phƣơng tin trc quan...............................16
III.3.1. Khái niệm ..........................................................................................16
III.3.2. Ƣu điểm .............................................................................................17
III.3.3. Nhƣợc điểm .......................................................................................17
III.3.4. Vận dng............................................................................................17
III.4 Dy hc với công c máynh điện tử ..................................................18
III.4.1. Mc đích ca việc sử dụng máy nh nhƣ công cụ dy học .......18
III.4.2. i ging đin t...............................................................................19
Đề tài tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài tin học - Người đăng: p1974
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Đề tài tin học 9 10 322