Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài tốt nghiệp S14

Được đăng lên bởi Khí Hàn Tây Bắc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG GIẢI PHÁP AN NINH MẠNG CHO DOANH NGHIỆP
DỰA TRÊN CISCO ROUTER
I.

MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI
Áp dụng thực tế kiến thức môn học.
Lên kế hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng hệ thống mạng cho doanh nghiệp.
Lựa chọn các dịch vụ cần thiết cho hệ thống mạng của doanh nghiệp.
Triển khai môi trường quản lý hệ thống mạng.
Lên kế hoạch xây dựng mạng LAN của các phòng ban
Xây dựng hệ thống máy chủ trong vùng DMZ
Định tuyến giữa các mạng nội bộ
Thực hiện Danh sách điều khiển truy cập ACL để xây dựng chính sách bảo mật cho các phòng ban khi truy cập Internet và DMZ
Thực hiện giải pháp NAT các Server ra ngoài Internet cho phép người dùng trên Internet truy cập dịch vụ Server
Cấu hình bảo mật trên Router tránh tấn công vào hệ thống: chỉ cho phép truy cập các dịch vụ: http/https, FTP,SMTP,POP.

Khoa CNTT- Đề tài tốt nghiệp

Trang 1/3

Hình: Sơ đồ minh họa hạ tầng mạng doanh nghiệp
Khoa CNTT- Đề tài tốt nghiệp

Trang 2/3

II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI
Công ty HOANGLIEM là doanh nghiệp chuyên cung cấp các mặt hàng nội thất với qui mô 200 nhân viên.
Công ty có trụ sở chính đặt tại Sài Gòn với qui mô 200 nhân viên, gồm có 3 phòng ban:
Phòng nhân sự có 50 nhân viên.
Phòng kế toán có 50 nhân viên.
Phòng kinh doanh có 100 nhân viên.
Hệ thống mạng của các phòng ban được chia nhỏ thành nhiều VLAN nhằm tối ưu hóa đường truyền và quản trị từng phòng ban. Mỗi phòng ban chạy các
dịch vụ mạng khác nhau theo chính sách của công ty.
Vùng DMZ có các máy Web/FTP,Database,
Cấm một số phòng ban không truy cập được một số phòng ban cụ thể
Cho phép một số phòng ban truy cập các dịch vụ trong DMZ
Cho phép một số phòng ban truy cập Internet
Cho phép người ngoài Internet truy cập dịch vụ trong DMZ: http/https, FTP,
Tránh bị hack

Khoa CNTT- Đề tài tốt nghiệp

Trang 3/3

...
Khoa CNTT- Đề tài tt nghip Trang 1/3
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH QUN TR MNG
ĐỀI TT NGHIP: XÂY DNG GII PHÁP AN NINH MNG CHO DOANH NGHIP
DA TRÊN CISCO ROUTER
I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI
Áp dng thc tế kiến thc môn hc.
Lên kế hoch xây dng và phát trin h tng h thng mng cho doanh nghip.
La chn các dch v cn thiết cho h thng mng ca doanh nghip.
Triển khai môi trưng qun h thng mng.
Lên kế hoch xây dng mng LAN ca các phòng ban
Xây dng h thng máy ch trong vùng DMZ
Định tuyến gia các mng ni b
Thc hiện Danh ch điều khin truy cập ACL để xây dng chính sách bo mt cho các phòng ban khi truy cp Internet và DMZ
Thc hin gii pháp NAT các Server ra ngoài Internet cho phép người dùng trên Internet truy cp dch v Server
Cu hình bo mt trên Router tránh tn công vào h thng: ch cho phép truy cp các dch v: http/https, FTP,SMTP,POP.
Đề tài tốt nghiệp S14 - Trang 2
Đề tài tốt nghiệp S14 - Người đăng: Khí Hàn Tây Bắc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề tài tốt nghiệp S14 9 10 96