Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài tốt nghiệp SI11

Được đăng lên bởi Khí Hàn Tây Bắc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP:

Ệ

Ố

BẢO MẬT CHO WEB SERVER

I. MỤC ĐÍC ĐỀ TÀI
Tìm hiểu nghiên cứu cấu trúc của Web Server.
Tìm hiểu nghiên cứu các kỹ thuật tấn công Web Server.
Sử dụng các kỹ thuật đã nghiên cứu để tấn công thử nghiệm Web Server.
Xây dựng hệ thống bảo mật cho Web Server.
II. TÌNH HUỐ
ĐỀ TÀI
Tập đoàn Đại Dương hoạt động trong đa lĩnh vực; chuyên cung cấp các giải pháp về viễn thông, Datacenter, các thiết bị CNTT, thiết bị di động, Công nghệ
và dịch vụ công nghệ cao,.. trụ sở chính của tập đoàn đặt tại HCM, website của tập đoàn là Dainam.com, và các chi nhánh nằm trên các tỉnh thành, đặc
biệt là 4 chi nhánh lớn đặt tại Hà Nội, Đà nẵng, Hải phòng, Cần thơ. Với số lượng nhân viên (NV) trên 3000 người trên đà phát triển của tập đoàn số lượng
NV sẽ tăng gấp đôi trong vòng 2 năm nữa
Trong tập đoàn có đến trên 2.500 người làm việc tại nhiều chi nhánh trên cả nước, tập đoàn đang triển khai Hệ thống thương mại điện tử, nhằm có thể
quả bá và giao dịch sản phẩm trên cả nước, thông qua các đơn đặt hàng online, thanh toán online,...
Ban điều hành của tập đoàn yêu cầu xây dựng hệ thống bảo mật cho webserver nhằm hạn chế tối thiểu nguy cơ bị tấn công và nếu có bị tấn công thì thời
gian khôi phục là nhanh nhất
Mô hình mạng xây dựng an ninh được đề xuất như sau:

Khoa CNTT- Đề tài tốt nghiệp

Trang 1/2

Hình: Mô hình giải pháp bảo mật Web Server.
III. YÊU CẦU TRIỂ K AI ĐỀ TÀI CỦA DOANH NGHIỆP
Nghiên cứu cấu trúc của các webserver thông dụng hiện nay (IIS, Apache, Nginx, AWS).
Nghiên cứu các kỹ thuật tấn công webserver và các cách thức phòng chống.
Sử dụng các kỹ thuật đã nghiên cứu để tấn công thử nghiệm Web Server.
Xây dựng giải pháp và hệ thống bảo mật cho webserver (lưu ý: xây dựng giải pháp tổng thể và giải pháp chi tiết cho từng loại Web Server).
Xây dựng kịch bản khôi phục Web Server nếu bị tấn công.
Lưu ý kịch bản có thể thay đổi theo nhu cầu của công ty.

Khoa CNTT- Đề tài tốt nghiệp

Trang 2/2

...
Khoa CNTT- Đề tài tt nghip Trang 1/2
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH QUN TR MNG
I TT NGHIP: BO MT CHO WEB SERVER
I. M TÀI
Tìm hiu nghiên cu cu trúc ca Web Server.
Tìm hiu nghiên cu các k thut tn công Web Server.
S dng các k thuật đã nghiên cứu đ tn công th nghim Web Server.
Xây dng h thng bo mt cho Web Server.
II. TÌNH HUI
Tập đoàn Đại Dương hoạt động trong đa lĩnh vực; chuyên cung cp các gii pháp v vin thông, Datacenter, các thiết b CNTT, thiết b di động, Công ngh
dch v công ngh cao,.. tr s chính ca tập đoàn đt ti HCM, website ca tập đoàn Dainam.com, các chi nhánh nằm trên c tỉnh thành, đặc
bit là 4 chi nhánh lớn đặt ti Hà Nội, Đà nẵng, Hi phòng, Cần thơ. Vi s ợng nhân viên (NV) trên 3000 người trên đà phát triển ca tập đoàn s ng
NV s tăng gấp đôi trong vòng 2 năm nữa
Trong tập đoàn đến trên 2.500 người làm vic ti nhiu chi nhánh trên c nước, tập đoàn đang triển khai H thống thương mại điện t, nhm th
qu bá và giao dch sn phm trên c ớc, thông qua các đơn đt hàng online, thanh toán online,...
Ban điều hành ca tập đoàn yêu cu xây dng h thng bo mt cho webserver nhm hn chế ti thiểu nguy cơ bị tn công và nếu có b tn công thì thi
gian khôi phc là nhanh nht
Mô hình mng xây dựng an ninh được đ xut như sau:
Đề tài tốt nghiệp SI11 - Trang 2
Đề tài tốt nghiệp SI11 - Người đăng: Khí Hàn Tây Bắc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề tài tốt nghiệp SI11 9 10 290