Ktl-icon-tai-lieu

đề tài: xấy dựng chương trình khách sạn cỡ nhỏ

Được đăng lên bởi Cau Ut
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Xây dựng website (hoặc chương trình) quản lý khách sạn Mai Villa 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----o0o-----

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ
Tên đề tài: dựng website (hoặc chương trình) quản lý
khách sạn Mai Villa 2

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: VŨ THỊ THU HÀ
SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN VĂN NĂM
LỚP:62CCTH04

HÀ NỘI 01-2014
SVTT:Trần Văn Năm
Lớp: 62CCTH04

Trang
1

GVHD:Vũ Thị Thu Hà

Xây dựng website (hoặc chương trình) quản lý khách sạn Mai Villa 2
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ:
Tên đề tài: Xây dựng website (hoặc chương trình) quản lý khách sạn Mai Villa 2
Sinh viên thực hiện: Trần Văn Năm
Lớp: 62CCTH04
Giáo viên hướng dẫn: Vũ Thị Thu Hà
Nhận xét chung về báo cáo:
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Ý thức, thái độ làm việc trong quá trình thực hiện:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Kết quả thực hiện các công việc được giao – kết quả báo cáo:
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………
Đồng ý cho bảo vệ:……………………………………………………………………..
Điểm:……………………………………………………………………………………
Hà Nội, ngày tháng năm 2014
Giáo viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

SVTT:Trần Văn Năm
Lớp: 62CCTH04

Trang
2

GVHD:Vũ Thị Thu Hà

Xây dựng website (hoặc chương trình) quản lý khách sạn Mai Villa 2

Mục lục

SVTT:Trần Văn Năm
Lớp: 62CCTH04

Trang
3

GVHD:Vũ Thị Thu Hà

Xây dựng website (hoặc chương trình) quản lý khách sạn Mai Villa 2
Lời nới đầu
Ngành du lịch là một ngành quan trọng thu hút được sự đầu tư lớn và có lợi nhuận cao,có
tầm ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế của một đất nước.Ngày nay,với sự phát triển của ngành
Công nghệ thông tin ngành tin học đã trở thành một ngành quan trọng và được ứng dụng
rộng rãi để xử lý và lưu trữ một cách nhanh chóng thuận tiện và có độ chính xác cao
Bài toán quản lý khách sạn đặt ra yêu cầu xây dựng một giải pháp công nghệ thông tin khả
thi phù hợp với quy mô phát triển và khả năng đầu tư của khách sạn.Để giải quyết bài toán
trên cơ sở thực tế chúng em tiến hành khảo sát và thực nghiệm bài toán quản lý khách sạn
tại Khách sạn Mai Villa 2 có vị trí tại địa chỉ: A25 Ngõ 218 Trần Duy Hưng, Quận Cầu
Giấy, Việt Nam.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do kiến thức còn hạn chế cùng với kinh nghiệm chưa
có nên không tránh khỏi thiếu sót.Vì vậy chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng
ghóp bổ sung của thầy giáo và các bạn để hệ thống Quản lý Khách sạn của chúng em được
hoàn thiện hơn.
Cuối cùng c...
Xây dựng website (hoặc chương trình) quản lý khách sạn Mai Villa 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT



 !"#$%#&'())'*+!,-'./0123
4'5)'%6782289
:;<=>?@AB
C:DEFF7
G<H9I
BJK9KI
SVTT:Trần Văn Năm
Lớp: 62CCTH04
Trang
1
GVHD:Vũ Thị Thu Hà
đề tài: xấy dựng chương trình khách sạn cỡ nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề tài: xấy dựng chương trình khách sạn cỡ nhỏ - Người đăng: Cau Ut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
đề tài: xấy dựng chương trình khách sạn cỡ nhỏ 9 10 95