Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN XE MÁY

Được đăng lên bởi Tuoi TC
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 9630 lần   |   Lượt tải: 52 lần
TRƯỜNG ĐẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN
Đề tài:
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CỬA
HÀNG BÁN XE MÁY
Giáo viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện:
Phạm Thị Thúy
Nguyễn Thị Hồng Tươi

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2012

CDTin 4-K12: Phạm Thị Thúy – Nguyễn Thị Hồng Tươi

Trang 1

Mục lục
Chương I : Khảo sát nghiệp vụ đề tài...........................................................................5
1.Hoạt động của hệ thống.................................................................................................5
2.Ưu nhược điểm của hệ thống cũ....................................................................................7
3.Một số biểu mẫu thu được của hệ thống cũ...................................................................9
Chương II : Phân tích hệ thống....................................................................................10
1.Mô hình phân cấp chức năng của hệ thống .................................................................10
2.Mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh .....................................................................11
3.Mô hình luồng dữ liệu mức đỉnh .................................................................................12
Chương III : Thiết kế hệ thống...................................................................................13
1. Xây dựng mô hình thực thể liên kết ...........................................................................13
2.Chuyển mô hình thực thể liên kết thành các bản ghi logic .........................................16
3. Thiết kế CSDL vật lý ..................................................................................................16
3.1. Lập từ điển dữ liệu ...................................................................................................17
3.1.1 Bảng khách hàng ....................................................................................................17
3.1.2. Bảng mặt hàng ......................................................................................................18
3.1.3. Bảng nhà cung cấp ................................................................................................18
3.1.4. Bảng nhân viên .....................................................................................................19
3.1.5. Bảng phiếu nhập ...................................................................................................20
3.1.6. Bảng phiếu xuất .........................................
TRƯỜNG ĐẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI TẬP LỚN
Đề tài:
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CỬA
HÀNG BÁN XE MÁY
Giáo viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện:
Phạm Thị Thúy
Nguyễn Thị Hồng Tươi
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2012
CDTin 4-K12: Phạm Thị Thúy – Nguyễn Thị Hồng Tươi Trang 1
Đề tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN XE MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN XE MÁY - Người đăng: Tuoi TC
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Đề tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN XE MÁY 9 10 652