Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI ACCESS

Được đăng lên bởi ejm7793
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
Môn: ACCESS

Thời gian: 150 phút

Đề số 1

1. Tạo cơ sở dữ liệu quản lý phòng khách sạn tên file SBD_HOTEN_DE1.MDB như sau:(3
điểm) (ổ đĩa lưu trữ theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi)

Yêu cầu:
a. Các trường sinh viên tự chọn kiểu dữ liệu phù hợp.
b. Tất cả các trường tạo cần phải có nhập thông tin phần Caption có dấu tiếng Việt.
c. Các khóa số nhiều Maphong, makhach trong bảng THUEPHONG được tạo combo
box chọn từ bảng số 1 tương ứng.
d. Ngayden là trường bắt buộc phải nhập dữ liệu và kiểu nhập là dd/mm/yy
e. Thiết lập mối liên hệ giữa các bảng như trong hình.
2. Tạo form sau
a. Form nhập khách hàng (1 điểm)

Trong form này có chức năng tìm kiếm số CMND của khách hàng, đếm tổng số khách
hàng trong danh sách khi nhập liệu.
b. Form nhập phòng và thuê phòng như sau(1 điểm)

Trong form này có chức năng chọn phòng combo này không liên kết với table chỉ có
chức năng lọc theo mã phòng được chọn.

3. Sử dụng các form trên nhập dữ liệu vào bảng như sau (1 điểm)
KHACH
Mã
Tên khách
khách
1 Nguyễn Văn
Hoàng
2 Trần Văn Xuân

Số CMND

Địa chỉ

3 Đoàn Thị Bích

0223136564 Tân Bình TP.HCM
0223434343 12 P.4 Bình
Thạnh
0224354353 14 P3 Đà Lạt

4 Lê Thanh Tùng

013423434

Điện
thoại

PHONG
Mã
Phòng
P01
P02
P03
P04

Tên
Đơn giá
phòng
Phòng 1
140000
Phòng 2
150000
Phòng 3
150000
Phòng 4
300000

Loại
phòng
Đơn
Đơn
sáu
Đôi

32 P.3 Tuy Hòa

THUEPHONG
Mã hóa đơn Mã khách hàng Mã phòng Ngày đến Ngày đi Số người ở
1
1 P01
22/08/2008
1
2
3
4

2 P02
3 P04
4 P03

20/08/2008 22/08/2008
15/08/2008 22/08/2008
22/08/2008 22/08/2008

1
2
4

4. Tạo các query sau:(2 điểm)
a. Query danh sách các phòng đang thuê gồm các thông số sau: mã phòng, tên phòng,
ngày đến, mã khách, tên khách với điều kiện ngày đến có, ngày đi không có dữ liệu
(null).
b. Tạo query tính tiền phòng hiện đang thuê gồm các thông tin sau: mã phòng, tên
phòng, tên khách,số CMND ngày đến, ngày đi, số ngày ở=ngày đi-ngày đến, nhưng
nếu ngày đi=ngày đến thì số ngày ở là 1. Cột thành tiền = đơn giá * số ngày ở.
5. Dựa trên query tính tính tiền phòng ở câu 4.b tạo report – in hóa đơn phòng như sau: (2
điểm)

Hóa đơn được in từ màn hình form nhập câu 2b theo điều kiện phòng được chọn.
---------- HẾT ------------

GV Duyệt đề

GV ra đề

...
1. To cơ s d liu qun lý phòng khách sn tên file SBD_HOTEN_DE1.MDB như sau:(3
đim) ( đĩa lưu tr theo s hướng dn ca cán b coi thi)
Yêu cu:
a. Các trường sinh viên t chn kiu d liu phù hp.
b. Tt c các trường to cn phi có nhp thông tin phn Caption có du tiếng Vit.
c. Các khóa s nhiu Maphong, makhach trong bng THUEPHONG được to combo
box chn t bng s 1 tương ng.
d. Ngayden là trường bt buc phi nhp d liu và kiu nhp là dd/mm/yy
e. Thiết lp mi liên h gia các bng như trong hình.
2. To form sau
a. Form nhp khách hàng (1 đim)
Trong form này có chc năng tìm kiếm s CMND ca khách hàng, đếm tng s khách
hàng trong danh sách khi nhp liu.
b. Form nhp phòng và thuê phòng như sau(1 đim)
Trong form này có chc năng chn phòng combo này không liên kết vi table ch
chc năng lc theo mã phòng được chn.
Trường Đại Hc Nông Lâm TPHCM
Khoa Công Ngh Thông Tin
ĐỀ THI TT NGHIP
Môn: ACCESS Thi gian: 150 phút Đề s 1
ĐỀ THI ACCESS - Trang 2
ĐỀ THI ACCESS - Người đăng: ejm7793
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ THI ACCESS 9 10 44