Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Access

Được đăng lên bởi ch14k2009
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 84 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH DL NGOẠI NGỮ – TIN HỌC TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

KIỂM TRA THỰC HÀNH GIỮA KHÓA – MÔN TIN HỌC QUẢN LÝ
KHÓA 2008– HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian : 90 phút (Sinh viên không được sử dụng tài liệu)
–––––––––

Lưu tập tin cơ sở dữ liệu với tên là HOADON.MDB trong thư mục D:\ N5MSSV – TEN SV – DE 1 và thực hiện các câu sau:
1/. Tạo query Qrcau1 cho biết các thông tin về hóa đơn của khách hàng
CINOTEC: MaHD, TenNV, NgayLapHD, NgayGiaoHang. Sắp xếp dữ liệu theo
NgayGiaoHang. (0.5đ)
2/. Tạo query Qrcau2 Cho xem danh sách nhân viên có năm sinh >=1975, gồm
các thông tin: MaNV, HoTen, DiaChi, DienThoai. (0.5đ)
3/. Tạo query Qrcau3 cho xem thông tin của các hoá đơn có thời gian từ ngày
lập hóa đơn đến ngày giao hàng dưới 20 ngày, gồm các thông tin MaHD, TenNV,
NgayLapHD, NgayGiaoHang, TenSP, SoLuong, DonGiaBan, ThanhTien. (0.5đ)
4/. Tạo query Qrcau4 tính tiền trả trước của khách hàng, thông tin gồm: MaHD,
MaKH,TenSP, DonGiaBan, Songay, Thanhtien, TienTraTruoc, Conlai. Trong đó:
o Songay = NgayGiaoHang – NgayLapHD.
o ThanhTien = SoLuong*DonGiaBan.
o TienTraTruoc: Nếu SoNgay <=20 thì trả trước 20% của thành tiền, nếu
20<SoNgay<=30 thì trả trước 30% của thành tiền, các trường hợp còn lại trả trước
50% của thành tiền.
o Conlai=ThanhTien-TienTraTruoc. (1đ)
5/. Tạo query Qrcau5 cho xem danh sách 3 hóa đơn có thành tiền cao nhất,
thông tin gồm: MaHD, MaKH,TenSP, DonGiaBan, Songay, Thanhtien (dữ liệu
nguồn là Qrcau4). (1đ)
6/. Tạo query Qrcau6 cho xem tổng số lượng các sản phẩm đã bán.
Thông tin bao gồm MaSP, TenSP, DonviTinh, TongSoLuong. Trong

đó

TongSoLuong là sum của Soluong, kết nhóm theo Masp, TenSP, DonviTinh. (1đ)

7/. Tạo query Qrcau7 tính tổng tiền của từng hóa đơn của từng khách hàng.
Thông tin bao gồm MaKH, TenKH, MaHD, TongTienHD (Tổng tiền của từng hóa
đơn). Trong đó: TongTienHD = Sum(SoLuong * DonGiaBan), kết nhóm theo
MaKH, TenKH và MaHD. (1đ)
8/. Tạo query Qrcau8 cho xem danh sách các sản phẩm được bán trong 1 ngày
tùy ý. Thông tin gồm: TenSP, Ngaylaphd,TongSoluong, TongTien. (0.75đ)
9/. Dùng Crosstab query tạo query Qrcau9 thống kê tổng số hóa đơn của từng
nhân viên trong từng tháng. (0.75đ)
10/. Dùng Update query tạo query Qrcau10 để cập nhật đơn giá trong
ChiTietHD bằng đơn giá trong SanPham. (0.75đ)
11/. Dùng Make-Table Query, tạo query Qrcau11 để tạo bảng HD_HUNSAN
chứa thông tin về các hóa đơn đã lập cho khách hàng HUNSAN trong quý 1 (1đ)
12/. Tạo một query Qrcau12 dùng Delete Query để xóa mẫu tin lương trong
bảng LUONGNV của...
TRƯỜNG ĐH DL NGOẠI NGỮ – TIN HỌC TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KIỂM TRA THỰC HÀNH GIỮA KHÓA – MÔN TIN HỌC QUẢN LÝ
KHÓA 2008– HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian : 90 phút (Sinh viên không được sử dụng tài liệu)
–––––––––
Lưu tập tin sở dữ liệu với tên HOADON.MDB trong thư mục D:\ N5-
MSSV – TEN SV – DE 1 và thực hiện các câu sau:
1/. Tạo query Qrcau1 cho biết các thông tin về hóa đơn của khách hàng
CINOTEC: MaHD, TenNV, NgayLapHD, NgayGiaoHang. Sắp xếp dữ liệu theo
NgayGiaoHang. (0.5đ)
2/. Tạo query Qrcau2 Cho xem danh sách nhân viên năm sinh >=1975, gồm
các thông tin: MaNV, HoTen, DiaChi, DienThoai. (0.5đ)
3/. Tạo query Qrcau3 cho xem thông tin củac hoá đơn có thời gian từ ngày
lập hóa đơn đến ngày giao hàng ới 20 ngày, gồm các thông tin MaHD, TenNV,
NgayLapHD, NgayGiaoHang, TenSP, SoLuong, DonGiaBan, ThanhTien. (0.5đ)
4/. Tạo query Qrcau4 tính tiền trả trước của khách hàng, thông tin gồm: MaHD,
MaKH,TenSP, DonGiaBan, Songay, Thanhtien, TienTraTruoc, Conlai. Trong đó:
o Songay = NgayGiaoHang – NgayLapHD.
o ThanhTien = SoLuong*DonGiaBan.
o TienTraTruoc: Nếu SoNgay <=20 thì trả trước 20% của thành tiền, nếu
20<SoNgay<=30 thì trả trước 30% của thành tiền, c trường hợp còn lại trả trước
50% của thành tiền.
o Conlai=ThanhTien-TienTraTruoc. (1đ)
5/. Tạo query Qrcau5 cho xem danh sách 3 hóa đơn thành tiền cao nhất,
thông tin gồm: MaHD, MaKH,TenSP, DonGiaBan, Songay, Thanhtien (dữ liệu
nguồn là Qrcau4). (1đ)
6/. Tạo query Qrcau6 cho xem tổng số lượng các sản phẩm đã bán.
Thông tin bao gồm MaSP, TenSP, DonviTinh, TongSoLuong. Trong đó
TongSoLuong là sum của Soluong, kết nhóm theo Masp, TenSP, DonviTinh. (1đ)
1
Đề thi Access - Trang 2
Đề thi Access - Người đăng: ch14k2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi Access 9 10 106