Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Access

Được đăng lên bởi 61000133-hcmut-edu-vn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 883 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI MÔN TIN HỌC QUẢN LÝ ACCESS
Thời gian: 90 phút
(Sinh viên không được sử dụng tài liệu và nộp lại đề sao khi hết thời gian làm bài)
ĐẶT VẤN ĐỀ:
Để quản lý tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng, ngân hàng dự tính tổ chức các cơ sở dữ liệu sau:
1) Mở chương trình Access tạo một file mới lưu vào ổ đĩa D:\ đặt tên là NGANHANG.MDB
Sinh viên nhớ tự điền MSSV và Họ Tên của mình vào mỗi Form (0,5đ)
2) Tạo các Table theo hướng dẫn gợi ý dưới đây: (2đ)
T01 KHACH HANG
Field Name
Data Type
Field Size
STT
AutoNumber
Long Integer
MAKH
Text
4
HOTEN
Text
50
DIACHI
Text
80
CMND
Number
Double
NGAYCAPCMND Date/Time
Short Date
DIENTHOAI
Text
30
EMAIL
Text
WEBSITE
Hyperlink
CHUKY
OLE Object
(Primary Key: MAKH)
T02 TAI KHOAN
Field Name
MATK
TENTAIKHOAN
LAISUAT
DIENGIAI
NGAYPHATHANH
(Primary Key: MATK)

Data Type
Text
Text
Number
Memo
Date/Time

T03 TIEN GUI
Field Name
Data Type
MAKH
Text
MATK
Text
NGAYGUI
Date/Time
NGAYRUT
Date/Time
SOTIENGUI
Number
SOTIENRUT
Number
THUQUY
Text
NGUOIKIEMTRA Text
(Primary Key: MAKH, MATK, NGAYGUI)

Field Size
15
50
Single
Short Date

Field Size
4
4
Short Date
Short Date
Double
Double
50
50

New Value
Increment
Mã khách hàng
Họ tên khách hàng
Địa chỉ của khách
Số chứng minh
Ngày cấp
Số điện thoại
Thư điện tử
Trang web của khách
Chèn chữ ký số

New Value
Mã tài khoản
Tên chủ tài khoản
Lãi suất theo tháng
Ghi chú
Ngày tạo lập

New Value
Increment
Mã tài khoản
Ngày gửi tiền
Ngày rút tiền
Số tiền gửi
Số tiền rút
Người thủ quỷ
Người giám sát

Trang 1

Thiết lập mối quan hệ giữa các Table – Relationship:

3) Tạo Form nhập liệu vào các table theo gợi ý dưới đây: (2đ)
Có thể dùng Macro hoặc câu lệnh visual basic để tạo các nút lệnh.
FORM NHẬP KHÁCH HÀNG:
F01 KHACH HANG

F02 TAI KHOAN

Trang 2

F03 TIEN GUI

Gợi ý:

+ Hiển thị ngày hiện tại của máy vi tính: ="Hôm nay : " & Now()
+ Tạo Combo Box lấy dữ liệu từ Table khác (Từ table T01 KHACH HANG
và T02 TAI KHOAN). Tạo Sub Form đễ diễn giải theo mã
4) Tạo Query (2,5đ)
a) Tạo Query Q01 TIEN GUI Liệt kê Tất cả danh sách khách hàng đã gửi tiền, sắp xếp danh
sách theo số tiền gửi của khách hàng từ ít đến nhiều và tính thực lãnh theo công thức:
THUCLANH: [T02 TAI KHOAN]!LAISUAT*[T03 TIEN GUI]!SOTIENGUI
b) Tạo một Query Q02 TONG TIEN GUI mà khi thực thi query này sẽ tạo một Table mới
đặt tên là KET XUAT DU LIEU trong cùng cơ sở dữ liệu hiện tại với nội dung MAKH,
HOTEN, SOTIENGUI
c) Tạo Query tham chiếu chéo dữ liệu Q03 THAM CHIEU DU LIEU từ các trường
SOTIENGUI, MAKH, MATK, tính tổng số tiền gửi.
5) Tạo Repo...
Trang
1
ĐỀ THI MÔN TIN HC QUN LÝ ACCESS
Thi gian: 90 phút
(Sinh viên không được s dng tài liu và np li đề sao khi hết thi gian làm bài)
ĐẶT VN ĐỀ:
Để qun lý tin gi tiết kim trong ngân hàng, ngân hàng d tính t chc các cơ s d liu sau:
1) M chương trình Access to mt file mi lưu vào đĩa D:\ đặt tên là NGANHANG.MDB
Sinh viên nh t đin MSSV và H Tên ca mình vào mi Form (0,5đ)
2) To các Table theo hướng dn gi ý dưới đây: (2đ)
T01 KHACH HANG
Field Name Data Type Field Size New Value
STT AutoNumber Long Integer Increment
MAKH Text 4
Mã khách hàng
HOTEN Text 50
H tên khách hàng
DIACHI Text 80
Địa ch ca khách
CMND Number Double
S chng minh
NGAYCAPCMND Date/Time Short Date
Ngày cp
DIENTHOAI Text 30
S đin thoi
EMAIL Text
Thư đin t
WEBSITE Hyperlink
Trang web ca khách
CHUKY OLE Object
Chèn ch ký s
(Primary Key: MAKH)
T02 TAI KHOAN
Field Name Data Type Field Size New Value
MATK Text 15
Mã tài khon
TENTAIKHOAN Text 50
Tên ch tài khon
LAISUAT Number Single
Lãi sut theo tháng
DIENGIAI Memo
Ghi chú
NGAYPHATHANH Date/Time Short Date
Ngày to lp
(Primary Key: MATK)
T03 TIEN GUI
Field Name Data Type Field Size New Value
MAKH Text 4 Increment
MATK Text 4
Mã tài khon
NGAYGUI Date/Time Short Date
Ngày gi tin
NGAYRUT Date/Time Short Date
Ngày rút tin
SOTIENGUI Number Double
S tin gi
SOTIENRUT Number Double
S tin rút
THUQUY Text 50
Người th qu
NGUOIKIEMTRA Text 50
Người giám sát
(Primary Key: MAKH, MATK, NGAYGUI)
Đề thi Access - Trang 2
Đề thi Access - Người đăng: 61000133-hcmut-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi Access 9 10 994