Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi CAD

Được đăng lên bởi vanb1209266
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi cuối kỳ môn CAD
Thời gian làm bài: 13h30 đến 23h59’ ngày 25/04/2015
Nộp bài qua email: vankhanh@ctu.edu.vn, tiêu đề email: Nộp bài thi CAD nhóm
Sáng thứ 7 (đối với nhóm sáng thứ 7), Nộp bài thi CAD nhóm Chiều thứ 7 (Đối
với nhóm chiều thứ 7).
Các tập tin bài làm nén lại thành tập tin: MSSVTruongNhom.rar (các tập tin bao
gồm: file word trả lời câu hỏi, các tập tin simulink và m-file). Ví dụ B1204697.rar
Cuối file word trưởng nhóm vui lòng lập bảng đánh giá một cách trung thực mức
độ tham gia của các thành viên trong nhóm (tham gia tích cực đánh giá 100%).
Các nhóm bị kết luận giống nhau sẽ nhận điểm F cả môn.
Nhóm nào không tuân thủ các yêu cầu nộp bài sẽ nhận điểm 0 cho bài thi cuối
kỳ.
Nội dung đề thi:
Cho hệ thống được biểu diễn bởi các phương trình vi phân như sau:

Trong đó,
V: ngỏ vào của hệ thống
I,
: là các ngỏ ra của hệ thống
Giá trị của các thông số như bảng sau:

Câu 1. Xây dựng mô hình Simulink cho hệ thống trên theo hai cách:
- Chỉ sử dụng các Simulink cơ bản, không được đưa biểu thức vào khối gain.
(cau1a.mdl)
- Sử dụng khối fcn. (cau1b.mdl)
Bố trí khối simulink của hệ thống như hình sau:

Câu 2.
- Viết m-file nhập thông số cho mô hình cau1a.mdl lưu với tên cau1a_mfile.m

- Tạo form nhập thông số cho mô hình cau1b.mdl, lưu lại với tên cau2.mdl
Câu 3. Cho giá trị khởi động của I = 0,
, x=0.05. Hãy mô phỏng hệ thống với:
- Ngỏ vào V=0V (Lưu: cau3a.mdl)
- Ngỏ vào V=3V (Lưu: cau3b.mdl)
Thời gian mô phỏng nhóm tự chọn. Sơ đồ mô phỏng như Hình sau:

Câu 4. Chuyển dữ liệu mô phỏng của câu 3 sang workspace, lập trình m-file vẽ lại các dữ
liệu này, bố trí các tín hiệu giống như trên scope.

...
Đề thi cui k môn CAD
Thi gian làm bài: 13h30 đến 23h59’ ngày 25/04/2015
Nộp bài qua email: vankhanh@ctu.edu.vn, tiêu đề email: Nộp bài thi CAD nhóm
Sáng thứ 7 i với nhóm sáng thứ 7), Nộp bài thi CAD nhóm Chiu th 7 i
với nhóm chiều th 7).
Các tập tin bài làm nén lại thành tập tin: MSSVTruongNhom.rar (các tập tin bao
gm: file word tr lời câu hỏi, các tập tin simulink và m-file). Ví d B1204697.rar
Cuối file word trưởng nhóm vui lòng lập bảng đánh giá một cách trung thực mc
độ tham gia của các thành viên trong nhóm (tham gia tích cực đánh giá 100%).
Các nhóm bị kết lun ging nhau s nhận điểm F c môn.
Nhóm nào không tuân thủ các yêu cu nộp bài s nhn đim 0 cho bài thi cuối
k.
Nội dung đề thi:
Cho h thống được biu din bởi các phương trình vi phân như sau:
Trong đó,
V: ng vào của h thng
I, : là các ngỏ ra ca h thng
Giá tr của các thông s như bảng sau:
Đề Thi CAD - Trang 2
Đề Thi CAD - Người đăng: vanb1209266
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề Thi CAD 9 10 863