Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chuyên môn về hỗ trợ hệ thống có đáp án

Được đăng lên bởi lamtacvt97
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi chuyên môn về Hỗ trợ Hệ thống

BÀI KIỂM TRA CHUYÊN MÔN VỀ HỖ TRỢ HỆ THỐNG
******************************************

Kỳ thi: 8/8/2005

Thời gian: 60 phút (không dùng tài liệu)
Tổng số 40 câu (mỗi câu 0.25 điểm)

Họ và tên:

Điểm đạt được

Đơn vị công tác:
************************************************
Đánh dấu các tuỳ chọn bằng cách khoang tròn

Phần I: Mạng
1) The maximum distance of a 10BaseT network is which of the following?
A. 100 meters
B. 500 meters
C. 1000 meters
D. 1500 meters
2) Which of the following would be used to connect a router to an Ethernet
switch?

Trung tâm Giải pháp Phần mềm Chính phủ FGV

1/ 10

Đề thi chuyên môn về Hỗ trợ Hệ thống

A. A
B. B
C. C
D. None of the figures

3) Which layer is responsible for routing through an internetwork?
A. Physical
B. Session
C. Transport
D. Application
E. Network
F. Data Link
4) What is required to support full-duplex Ethernet? (choose 2)
A. Full-duplex NIC cards
B. Multiple paths between multiple stations on a link

Trung tâm Giải pháp Phần mềm Chính phủ FGV

2/ 10

Đề thi chuyên môn về Hỗ trợ Hệ thống
C. Loopback and collision detection disabled
D. Automatic sensing operation by all connected stations
5) The IP address 131.107.0.0 is a class B address. What is the range of binary values for the
first octet in this address class?
A. 10000000-11111111
B. 00000000-10111111
C. 10000000-10111111
D. 10000000-11011111
E. 11000000-11101111
6) Which of the following describe SMTP? (choose 2)

A.) Used for downloading files to the router.
B.) Used for sending e-mail.
C.) Uses TCP.
D.) Uses UDP.
E.) Uses port 25.
F.) Used for managing IP devices.
7) Which of the following are Application layer protocols that use TCP/IP? (Choose three)
A. ARP
B. HTTP
C. SMTP
D. FTP
E. ICMP
8) Which two protocol tools use ICMP? (Choose 2)
A. Telnet
B. Ping
C. ARP
D. Traceroute
9) You company uses a switch in the training department. You need to be able to make
changes to this switch remotely so that you can allow different classrooms to have access to
the Internet as needed. What do you have to configure on this switch so that you can remotely
make these changes? (Choose two.)

Trung tâm Giải pháp Phần mềm Chính phủ FGV

3/ 10

Đề thi chuyên môn về Hỗ trợ Hệ thống
A. The switch name must match the workgroup name of the local network.
B. The switch must be configured with an IP address and default gateway.
C. The remote workstations must have access to the VSM of the switch.
D. CDP must be enabled on the switch so ...
Đề thi chuyên môn về Hỗ trợ Hệ thống
BÀI KIỂM TRA CHUYÊN MÔN VỀ HỖ TRỢ HỆ THỐNG
******************************************
Kỳ thi: 8/8/2005 Thời gian: 60 phút (không dùng tài liệu)
Tổng số 40 câu (mỗi câu 0.25 điểm)
Họ và tên: Điểm đạt được
Đơn vị công tác:
************************************************
Đánh dấu các tuỳ chọn bằng cách khoang tròn
Phần I: Mạng
1) The maximum distance of a 10BaseT network is which of the following?
A. 100 meters
B. 500 meters
C. 1000 meters
D. 1500 meters
2) Which of the following would be used to connect a router to an Ethernet
switch?
Trung tâm Giải pháp Phần mềm Chính phủ FGV 1/ 10
Đề thi chuyên môn về hỗ trợ hệ thống có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi chuyên môn về hỗ trợ hệ thống có đáp án - Người đăng: lamtacvt97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi chuyên môn về hỗ trợ hệ thống có đáp án 9 10 704