Ktl-icon-tai-lieu

đề thi cuối môn Lập trình OOP= C

Được đăng lên bởi minhthanhlv1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một phường xã muốn quản lý thông tin việc thu phí
đường bộ cho xe gắn máy tại địa phương mình với lớp
Date cho sẵn trong file.cpp. Hãy cài đặt hoàn chỉnh khai
báo lớp và định nghĩa các phương thức lớp Phi_XGM như
sau:
Thuộc tính:
Bảng số xe: 11 ký tự,
Họ tên chủ xe: chuỗi dạng con trỏ ký tự.
Địa chỉ: Chuỗi dạng mảng 50 ký tự.
Ngày đóng phí: kiểu Date.
Dung tích xi-lanh: Số nguyên.
Số tiền: số nguyên lớn.
Phương thức:
HXD mặc nhiên
HXD sao chép
Phép gán
Hàm hủy
Hàm nhập
Hàm xuất
Tính phí: theo dung tích <100 : 50000, >100: 100000
(Mỗi hàm 0.5 điểm)
Ngày hết hạn : date
Lấy bảng số
Lấy chủ xe
Toán tử >
Toán tử xuất

Main
Tạo ra một đối tượng nhập thông tin, danh sách n theo thứ
tự ngày, lưu danh sách các file là PhiXeGanMay.txt gồm
dòng đầu tiên lưu số lượng đối tượng, từng dòng tiếp sau
lưu thuộc tính,
+Thống kê số lượng xe theo dung tích,
+Tìm người có số tiền đóng phí nhiều nhất trong danh
sách.

...
Một phường xã muốn quản lý thông tin việc thu phí
đường bộ cho xe gắn máy tại địa phương mình với lớp
Date cho sẵn trong file.cpp. Hãy cài đặt hoàn chỉnh khai
báo lớp và định nghĩa các phương thức lớp Phi_XGM như
sau:
Thuộc tính:
Bảng số xe: 11 ký tự,
Họ tên chủ xe: chuỗi dạng con trỏ ký tự.
Địa chỉ: Chuỗi dạng mảng 50 ký tự.
Ngày đóng phí: kiểu Date.
Dung tích xi-lanh: Số nguyên.
Số tiền: số nguyên lớn.
Phương thức:
HXD mặc nhiên
HXD sao chép
Phép gán
Hàm hủy
Hàm nhập
Hàm xuất
Tính phí: theo dung tích <100 : 50000, >100: 100000
(Mỗi hàm 0.5 điểm)
Ngày hết hạn : date
Lấy bảng số
Lấy chủ xe
Toán tử >
Toán tử xuất
đề thi cuối môn Lập trình OOP= C - Trang 2
đề thi cuối môn Lập trình OOP= C - Người đăng: minhthanhlv1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi cuối môn Lập trình OOP= C 9 10 825