Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI ĐIỆN TỬ SỐ

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trịnh Văn Loan. Khoa CNTT – ĐHBK Hà Nội

ĐỀ THI ĐIỆN TỬ SỐ
Thời gian 90 phút. Không sử dụng tài liệu.

Đề 1.
Câu 1. Cho hệ tổ hợp biểu diễn bởi hàm sau:
F(A,B,C) = A BC + ABC + ABC + ABC
a) Vẽ sơ đồ thực hiện hệ
b) Tối thiểu hoá hệ bằng bìa Cac-nô
c) Vẽ sơ đồ thực hiện hệ đã tối thiểu hoá
d) Cho biết chức năng của hệ
Câu 2. Tổng hợp bộ đếm tiến đồng bộ môđun 7 dùng trigơ JK. Viết đoạn chương trình
bằng Pascal mô phỏng hệ đã tổng hợp được. Cho biết bảng ứng dụng của trigơ JK như
sau:
qQ = 00 →JK = 0 −, qQ = 01→ JK =1−, qQ = 10 →JK = −1, qQ = 11 → JK = −0.

Đề 2.
Câu 1. Cho thanh ghi dịch phải 4 bit dùng trigơ D đồng bộ sườn âm của đồng hồ. Số liệu
x đưa vào trigơ đầu tiên D1 có dạng như hình vẽ. Hãy vẽ tín hiệu đầu ra Q1, Q2, Q3, Q4
dóng trên cùng trục thời gian và giải thích kết quả. Giả thiết ban đầu trạng thái của các
trigơ đều bằng 0.
Clock
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x
Câu 2. Thiết kế hệ dãy đồng bộ dùng trigơ JK đồng bộ sườn âm đồng hồ để tạo ra các tín
hiệu E, F, G như sau.
Clock

1

2

3

4

5

E
F
G

Cho biết bảng ứng dụng của trigơ JK:
qQ = 00 →JK = 0 −, qQ = 01→ JK =1−, qQ = 10 →JK = −1, qQ = 11 → JK = −0.

1

Trịnh Văn Loan. Khoa CNTT – ĐHBK Hà Nội
Đề 3.
Câu 1. Cho sơ đồ hệ dãy như sau. Hãy phân tích và cho biết chức năng của hệ khi:
a) A = 1, B = 0
b) A = 0, B = 1
Biết bảng ứng dụng của trigơ T :qQ = 00→T=0, qQ = 01→T=1, qQ = 10→T=1, qQ = 11→T=0.
B

≥1

≥1
T1

A

q1

T2

CLK

q2

CLK
q1

q2

CLOCK

≥1

≥1
T3

q3

T4

CLK

q4

CLK
q3

q4

Câu 2. Cho sơ đồ hệ lôgic như sau. Các thanh ghi A và B đều là thanh ghi dịch phải 4 bit, vào nối
tiếp, ra nối tiếp.
a) Giả thiết ban đầu nội dung thanh ghi A là 0000, thanh ghi B là 0110, q=0
Hãy phân tích hoạt động của sơ đồ và cho biết nội dung của thanh ghi A sau 4 xung đồng hồ nếu
số liệu vào của thanh ghi B luôn là 0.
b) Giả thiết ban đầu nội dung thanh ghi A là 0111, thanh ghi B là 0100,q=0. Hãy phân tích hoạt
động của sơ đồ và cho biết nội dung của thanh ghi A sau 4 xung đồng hồ nếu số liệu vào của
thanh ghi B luôn là 0.
c) Từ phân tích ở a) và b) hãy rút ra chức năng của hệ.
Out

In

=1

Thanh ghi A
J

Thanh ghi B

q
CLK

Số
liệu
vào

K

Out

q

CLOCK

2

Trịnh Văn Loan. Khoa CNTT – ĐHBK Hà Nội
Đề 4.
Câu 1. Cho sơ đồ hệ dãy như hình bên.
Giả thiết ban đầu trạng thái cả 3 trigơ đều
là 0. Vẽ tín hiệu ở các đầu ra q1, q2, q3,
W dóng trên cùng trục thời gian cho 8
xung đồng hồ và giải thích.

1

J

q1

J

1

CLOCK

K

J

CLK

CLK

1

q2

q1

1

K

q1
q2
q3

Câu 2. Cho trigơ D như hình vẽ bên. Hãy thiết kế trigơ nà...
Trnh Văn Loan. Khoa CNTT – ĐHBK Hà Ni
ĐỀ THI ĐIN T S
Thi gian 90 phút. Không s dng tài liu.
Đề 1.
Câu 1. Cho h t hp biu din bi hàm sau:
F(A,B,C) = A BC + ABC + ABC + ABC
a) V sơ đồ thc hin h
b) Ti thiu hoá h bng bìa Cac-nô
c) V sơ đồ thc hin h đã ti thiu hoá
d) Cho biết chc năng ca h
Câu 2. Tng hp b đếm tiến đồng bđun 7 dùng trigơ JK. Viết đon chương trình
bng Pascal mô phng h đã tng hp được. Cho biết bng ng dng ca trigơ JK như
sau:
qQ = 00 JK = 0 −, qQ = 01 JK =1−, qQ = 10 JK = −1, qQ = 11 JK = −0.
Đề 2.
Câu 1.
Cho thanh ghi dch phi 4 bit dùng trigơ D đồng b sườn âm ca đồng h. S liu
x đưa vào trigơ đầu tiên D
1
có dng như hình v. Hãy v tín hiu đầu ra Q
1
, Q
2
, Q
3
, Q
4
dóng trên cùng trc thi gian và gii thích kết qu. Gi thiết ban đầu trng thái ca các
trigơ đều bng 0.
Clock
1 2 3 4 5 6 7 8 9
x
Câu 2.
Thiết kế h dãy đồng b dùng trigơ JK đồng b sườn âm đồng h để to ra các tín
hiu E, F, G như sau.
Clock
1 2 3 4 5
E
F
G
Cho biết bng ng dng ca trigơ JK:
qQ = 00 JK = 0 −, qQ = 01 JK =1−, qQ = 10 JK = −1, qQ = 11 JK = −0.
1
ĐỀ THI ĐIỆN TỬ SỐ - Trang 2
ĐỀ THI ĐIỆN TỬ SỐ - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI ĐIỆN TỬ SỐ 9 10 86