Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi excel

Được đăng lên bởi duhungcuong93
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn Giá
Thuê

BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE

Tuần
Ngày

Quy Đổi
Tên Khách

Ngày Thuê

Ngày Trả

Nguyễn

1/20/2004

1/30/2004

Lê

1/1/2004

1/17/2004

Giao

3/20/2004

4/28/2004

Vy

10/5/2004

10/26/2004

Số Ngày Thuê Số Tuần Số Ngày Lẽ

Tổng Cộng
Kết Quả Tham Khảo

86

11

9

Yêu Cầu
Câu 1

Tính Số Ngày Thuê Xe = Ngày Trả - Ngày Thuê.

Câu 2

Hãy quy đổi Số Ngày Thuê thành Số Tuần và Số Ngày Lễ
Ví dụ : Nếu Số Ngày Thuê là 10 ngày thì quy đổi thành 1 tuần và 3 ngày lẻ

Câu 3

Tính giá trị cho cột Phải Trả biết rằng Phải Trả = Số Tuần x Đơn Giá Tuần + Số Ngày x Đơn Gi
và mỗi khách hàng được giảm 5% số tiền Phải Trả.

Câu 4

Tính Tổng Cộng cho các cột Số Ngày Thuê, Số Tuần, Số Ngày Lẻ và Phải Trả

Câu 5

Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

650000
100000
Phải Trả

7647500

Tuần + Số Ngày x Đơn Giá Ngày

BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN
Khách Hàng Khu Vực

Số Cũ

Số Mới Định Mức

Anh

1

468

500

Vũ

2

160

230

Trang

3

410

509

Lan

3

436

630

Loan

2

307

450

Thanh

1

171

205

Tiêu Thụ

Tiền Điện

Tổng Cộng
Kết Quả Tham Khảo

572

287,850

Yêu Cầu
Câu 1

Xác định gía trị cho cột Định Mức, biết rằng : Định Mức cho khu vực 1 là 50, khu vực 2 là 100 và

Câu 2

Tính lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng Tiêu Thụ = Số Mới - Số Cũ

Câu 3

Tính Tiền Điện biết rằng : Tiêu Điện = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó:
- Nếu số KW Tiêu Thụ <= Số KW Định Mức của khu vực mình thi tính gía 450 đ/KW

- Ngược lại : cứ mỗi KW vượt định mức tính giá 800 đ/KW (Số KW trong định mức vẫn tính g
Câu 4

Tính Thuê Bao = 5% * Tiền Điện

Câu 5

Tính Phải Trả= Tiền Điện + Thuê Bao

Câu 6

Tính Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Điện, Thuê Bao và Phải Trả

Câu 7

Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

Thuê Bảo Phải Trả

14,393

302,243

à 50, khu vực 2 là 100 và khu vực 3 là 150

nh gía 450 đ/KW

rong định mức vẫn tính giá 450 đ/KW)

BẢNG TÍNH TIỀN NƯỚC
Chủ Hộ

Số Cũ

Số Mới

Lê

468

500

Hoa

160

230

Việt

410

509

Hoà

210

630

Trâm

307

410

Thảo

171

210

Tiêu Thụ Tiền Nước

Phụ Phí

Tổng Cộng
Kết Quả Tham Khảo

763

117050

5232.5

Yêu Cầu
Câu 1

Tính lượng nước tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng Tiêu Thụ = Số Mới - Số Cũ

Câu 2

Tính Tiền Nước biết rằng : Tiền Nước = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó Đơn Giá được tính theo
phương pháp luỹ tiến như sau:
Số M3 Tiêu Thụ

Đơn Giá

Từ 0 - 50

100

Từ 51-100

150

Trên 100

200

Ví Dụ:
- Nếu mức tiêu thụ là 30 m3 thì chỉ tính 1 giá là 100 đ/1m3

- Nếu mức tiêu thụ là 70 m3 thì có 2 giá : 50 m3 tính 100 đ/1m3 và 20 m3 tính 150 đ/1

- Nếu mức tiêu t...
BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE
Tuần
Ngày
Quy Đổi
Tên Khách Ngày Thuê Ngày Trả Số Ngày Thuê Số Tuần Số Ngày L
Nguyễn 1/20/2004 1/30/2004
1/1/2004 1/17/2004
Giao 3/20/2004 4/28/2004
Vy 10/5/2004 10/26/2004
Tổng Cộng
Kết Quả Tham Khảo 86 11 9
Yêu Cầu
Câu 1
Câu 2
Ví dụ : Nếu Số Ngày Thuê là 10 ngày thì quy đổi thành 1 tuần và 3 ngày lẻ
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Định dạng và kẻ khung cho bảng tính
Đơn Giá
Thuê
Tính Số Ngày Thuê Xe = Ngày Trả - Ngày Th.
Hãy quy đổi Số Ngày Thuê thành Số TuầnSố Ngày Lễ
Tính giá trị cho cột Phải Trả biết rằng Phải Tr = Số Tuần x Đơn Giá Tuần + Số Ngày x Đơn Giá Ngày
và mỗi khách hàng được giảm 5% số tiền Phải Trả.
Tính Tổng Cộng cho các cột Số Ngày Thuê, Số Tuần, Số Ngày LẻPhải Trả
Đề thi excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi excel - Người đăng: duhungcuong93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Đề thi excel 9 10 375