Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi tdbinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁY TÍNH
Thời gian làm bài: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)

Đề 1

Họ tên sinh viên: ......................................................................Mã SV:.......................Lớp:...............................
Hướng dẫn làm bài:
Đề thi có 50 câu. Sinh viên chọn câu trả lời đúng và đánh dấu x vào ô tương ứng trong bảng trả lời.
BẢNG TRẢ LỜI
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

b

c

d

a
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

b

c

d

a

b

c

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

d

a
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

b

c

d

a

b

c

d

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ĐỀ THI
1. Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?
a. 80
b. 100
c. 150
d. 500
2. Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?
a. 100
b. 10
c. 12
d. 1
cả máy tính , Hub , repeater đều nằm trong 1 vùng xung đột .
3. Dịch vụ nào cho phép người sử dụng từ một trạm làm việc của mình có thể đăng nhập vào một trạm ở xa
qua mạng và có thể làm việc với hệ thống:
a. Telnet
b. Email
c. FTP
d. WWW
4. Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:
a. Simplex
b. Half – duplex
c. Full – duplex
d. Phương thức khác
5. Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:
a. Application
b. Transport
c. Internet
d. Network Access
6. Đơn vị đo thông lượng là:
a. Byte/s
b. Bit/s
c. Byte/phút
d. Bit/phút
7. Dịch vụ mạng DNS dùng để:
a. Cấp địa chỉ cho máy b. Phân giải tên, địa chỉ c. Truyền file và dữ liệu d. Gửi thư điện tử
8. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0
b. 255.255.255.192
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.128
9. Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?
a. NIC
b. Hub
c. Repeater
d. Switch
10. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:
a. 192.168.25.255
b. 192.168.25.141
c. 192.168.25.180
d. 192.168.25.143
11. Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:
1

a. Cross - Cable
b. Rollover Cable
c. Straight Cable
d. Không có loại nào
12. Một mạng con lớp C mượn 5 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0
b. 255.255.255.1
c. 255.255.255.248
d. 255.255.255.128
13. Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?
a. 5
b. 4
c. 2
d. 1
14. Một mạng con lớp A mượn 21 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0
b. 255..255.192.0
c. 255.255.248.0
d. 255.255.255.248
15. Địa chỉ nào trong số những ...
Trường Đại Học Công Nghệ Tng Tin
ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁYNH
Thời gian làm bài: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)
Họ tên sinh viên: ......................................................................Mã SV:.......................Lớp:...............................
Hướng dẫn làm bài:
Đề thi có 50 câu. Sinh viên chọn câu trả lời đúng đánh dấu x vào ô tương ứng trong bảng trả lời.
BẢNG TRẢ LỜI
a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
1 11 21 31 41
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50
ĐỀ THI
1. Độ dài tối đa cho phép khi sử dụngy cáp mạng UTP là bao nhiêu t?
a. 80 b. 100 c. 150 d. 500
2. bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?
a. 100 b. 10 c. 12 d. 1
cả máy tính , Hub , repeater đều nằm trong 1 vùng xung đột .
3. Dịch vụ o cho phép người sử dụng từ một trạm làm việc của mình có thể đăng nhập o một trạm ở xa
qua mạng và có thể làm việc với hệ thống:
a. Telnet b. Email c. FTP d. WWW
4. Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:
a. Simplex b. Half – duplex c. Full – duplex d. Phương thức khác
5. Trong hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:
a. Application b. Transport c. Internet d. Network Access
6. Đơn vị đo thông lượng là:
a. Byte/s b. Bit/s c. Byte/phút d. Bit/pt
7. Dịch vụ mạng DNS dùng để:
a. Cấp địa chỉ choy b. Phân giải tên, địa chỉ c. Truyền file và dữ liệu d. Gửi thư điện tử
8. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0 b. 255.255.255.192 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.128
9. Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?
a. NIC b. Hub c. Repeater d. Switch
10. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:
a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 d. 192.168.25.143
11. Để kết nối trực tiếp hai y tính với nhau ta thể dùng:
1
Đề 1
ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁY TÍNH - Trang 2
ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁY TÍNH - Người đăng: tdbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁY TÍNH 9 10 721