Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kì 2 Tin học 8

Được đăng lên bởi thuphuongcntt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD& ĐT YÊN PHONG
TRƯỜNG THCS VĂN MÔN

ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Năm học: 2014- 2015
Môn: Tin học 8
Thời gian: 45 phút

Họ và tên:................................................... Lớp:.........

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án em cho là đúng:
Câu 1: Chọn khai báo hợp lệ:
A. Var a,b: array[1 .. n] of real;
C. Var a,b: array[1 : n] of Integer;
B. Var a,b: array[1 .. 100] of real;
D. Var a,b: array[1 … 100] of real;
Câu 2: Khi thực hiện câu lệnh for i:= 1 to 3.5 do writeln(i); sẽ viết ra màn hình?
A. Không thực hiện được vì giá trị cuối không phải là số nguyên.
B. Giá trị biến đếm.
C. Viết số 1 rồi viết số 3.5
D. Chỉ viết số 3.5 mà thôi
Câu 3: Trong câu lệnh lặp for i:=1 to 12 do Write(‘A’); thì lệnh Write(‘A’) được thực
hiện bao nhiêu lần (nói cách khác, bao nhiêu vòng lặp được thực hiện?)
A. Không lần nào
B. 1 lần
C. 2 lần
D. 12 lần
Câu 4: Nêu lợi ích của việc khai báo và sử dụng biến mảng?
A. Có thể thay thế nhiều câu lệnh nhập B. In dữ liệu ra màn hình bằng một câu lệnh
lặp.
C. Câu a và b đúng.
D. Tất cả đều sai.
Câu 5: Hãy cho biết đâu là phần khai báo biến mảng A gồm 20 phần tử thuộc kiểu dữ
liệu số nguyên?
A. var A: array[11..30] of integer; B. var A: array[1..20] of real;
C. var A: array[1..20] of integer;
D. var A: array[11..30] of real;
Câu 6: Trong Pascal, cách khai báo mảng đúng là:
A. Tên mảng : array[<chỉ số đầu>.. <chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>;
B. Tên mảng : array[<chỉ số đầu>: <chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>;
C. Tên mảng : array[<chỉ số đầu>.. <chỉ số cuối>] : <kiểu dữ liệu>;
D. Tên mảng : array[<chỉ số đầu>, <chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>;
Câu 7: Hãy cho biết đâu là lệnh lặp For .. do để in chữ O?
A. For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘O’);
B. For i:=1 to 10 do writeln(‘O’);
C. For i:=100 to 1 do writeln(‘O’);
D. For i:=1 to 10 do; writeln(‘O’;
Câu 8: Câu lệnh nào sau đây là câu lệnh nhập cho phần tử thứ 10 của biến mảng A?
A. Readln(A[10]); B. Readln(A[k]); C. Readln(A[i]); D. Readln(A10);

Câu 9: Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi
thực hiện câu lệnh sau: tb:= 0; For i:= 1 to 5 do tb := tb + A[i]; Giá trị của biến tb là
bao nhiêu?
A. 20
B. 18
C. 21
D. 22
Câu 10: Cho đoạn chương trình sau:
n:=1;
While n<10 do
Begin n:=n+1; Writeln(‘ xin chao’); end;
Khi thực hiện chương trình câu “ xin chao” được viết ra màn hình mấy lần?
A. 0
B.9
C. 10
D. Vòng lặp vô tận.
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
1. Điền X vào các ô sao cho phù hợp và...
PHÒNG GD& ĐT YÊN PHONG
TRƯỜNG THCS VĂN MÔN
ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Năm học: 2014- 2015
Môn: Tin học 8
Thời gian: 45 phút
Họ và tên:................................................... Lớp:.........
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án em cho là đúng:
Câu 1: Chọn khai báo hợp lệ:
A. Var a,b: array[1 .. n] of real; C. Var a,b: array[1 : n] of Integer;
B. Var a,b: array[1 .. 100] of real; D. Var a,b: array[1 … 100] of real;
Câu 2: Khi thực hiện câu lệnh for i:= 1 to 3.5 do writeln(i); sẽ viết ra màn hình?
A. Không thực hiện được vì giá trị cuối không phải là số nguyên.
B. Giá trị biến đếm.
C. Viết số 1 rồi viết số 3.5
D. Chỉ viết số 3.5 mà thôi
Câu 3: Trong câu lệnh lặp for i:=1 to 12 do Write(‘A’); thì lệnh Write(‘A’) được thực
hiện bao nhiêu lần (nói cách khác, bao nhiêu vòng lặp được thực hiện?)
A. Không lần nào B. 1 lần C. 2 lần D. 12 lần
Câu 4: Nêu lợi ích của việc khai báo và sử dụng biến mảng?
A. Có thể thay thế nhiều câu lệnh nhập B. In dữ liệu ra màn hình bằng một câu lệnh
lặp.
C. Câu a và b đúng. D. Tất cả đều sai.
Câu 5: Hãy cho biết đâu là phần khai báo biến mảng A gồm 20 phần tử thuộc kiểu dữ
liệu số nguyên?
A. var A: array[11..30] of integer; B. var A: array[1..20] of real;
C. var A: array[1..20] of integer; D. var A: array[11..30] of real;
Câu 6: Trong Pascal, cách khai báo mảng đúng là:
A. Tên mảng : array[<chỉ số đầu>.. <chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>;
B. Tên mảng : array[<chỉ số đầu>: <chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>;
C. Tên mảng : array[<chỉ số đầu>.. <chỉ số cuối>] : <kiểu dữ liệu>;
D. Tên mảng : array[<chỉ số đầu>, <chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>;
Câu 7: Hãy cho biết đâu là lệnh lặp For .. do để in chữ O?
A. For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘O’); B. For i:=1 to 10 do writeln(‘O’);
C. For i:=100 to 1 do writeln(‘O’); D. For i:=1 to 10 do; writeln(‘O’;
Câu 8: Câu lệnh nào sau đây là câu lệnh nhập cho phần tử thứ 10 của biến mảng A?
A. Readln(A[10]); B. Readln(A[k]); C. Readln(A[i]); D. Readln(A10);
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
Đề thi học kì 2 Tin học 8 - Trang 2
Đề thi học kì 2 Tin học 8 - Người đăng: thuphuongcntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học kì 2 Tin học 8 9 10 405