Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG lớp 12 môn Tin học

Được đăng lên bởi doansang654
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ tên TS : ......................................................... ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

Số BD: ...................... Chữ ký GT 1 : .....................

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 – 2012
Khóa ngày: 17 / 11 / 2011
Môn thi: TIN HỌC Lớp 12 THPT
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

(Đề thi chính thức)

ĐỀ:
(Đề thi có 02 trang)

TỔNG QUAN ĐỀ THI
STT

Tên bài

File chương trình File dữ liệu vào

File kết quả

1

RẮN HỔ MANG

snail.*

snail.inp

snail.out

2

MA TRẬN VUÔNG ĐỐI XỨNG

matrix.*

matrix.inp

matrix.out

3

ĐỔI TIỀN

money.*

money.inp

money.out

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương
ứng là Pascal, Free Pascal ho ặc C++.

Bài 1: (6 điểm)
RẮN HỔ MANG
Một con rắn hổ mang sống trên một lưới vuông 8 x 8 có chứa vài vật cản (là các ô màu
đen trong hình vẽ dưới đây). Con rắn di chuyển theo đường thẳng (khi còn có thể di chuyển
được). Khi nó gặp vật cản hay gặp biên của lưới vuông, nó sẽ quay sang ô bên trái nó. Nếu nó
đối diện với ô đã đi qua, nó dừng hẳn.
1
2
3
4
5
6
7
8

A
r

B

C

D

E

F

G

H

Đường đi khi luôn quay qua trái (13 ô)
Con rắn luôn bắt đầu tại ô A1, và luôn bắt đầu việc di chuyển bằng cách đi hướng xuống
dưới. Vị trí các vật cản (tức là các ô đen) được cho biết trước.
Yêu cầu :Tìm số ô mà con rắn đi qua cho đến khi không đi được nữa và thỏa con rắn
luôn đi về bên trái nó.
Ví dụ: Hình vẽ trên cho hình ảnh một lưới vuông với ba ô đen (tại các vị trí A6, E2, F5).
Đường đi con rắn luôn đi về bên trái nó là: đi từ A1 đến A5, quay sang trái đến E5. Từ E5
quay sang trái đến E3, quay trái, đi thẳng và dừng ở B3. Con rắn đã đi qua 13 ô.
Dữ liệu : Vào từ file văn bản snail.inp
 Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n là số các ô đen;
 Trên n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi tọa độ một ô đen dưới dạng Xm , trong đó X
(là các chữ cái Latinh viết hoa từ A đến H) chỉ cột và m (1≤m≤ 8) chỉ dòng .
Chú ý không có ô đen tại A1 và A2.
Trang 1/2 Đề thi chính thức

Kết quả: Ghi ra file văn bản snail.out số ô mà con rắn đi qua
Ví Dụ :
snail.inp
3
A6
E2
F5

snail.out
13

Bài 2: (7 điểm)
MA TRẬN VUÔNG ĐỐI XỨNG
Cho ma tr ận vuông A kích thư ớc N x N ch ứa các s ố tự nhiên trong kho ảng
từ 0 đến 255; 4 ≤ N ≤ 50. Hãy tìm một ma trận vuông đối xứng có kích thước lớn nhất B
trong A theo nghĩa các phần tử đối xứng qua đường chéo chính của B thì bằng nhau.
Dữ liệu : Vào từ file văn bản matrix.inp
 Dòng đầu ghi giá trị N.
 Tiếp đến là N dòng của ma trận A. Dữ liệu trên...
Trang 1/2 Đ thi chính thc
H tên TS: ......................................................... ...
S BD: ......................
Ch ký GT 1: .....................
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
NINH THUN
thi chính thc)
K THI CHN HC SINH GII CP TNH
NĂM HC 2011 2012
Khóa ngày: 17 / 11 / 2011
Môn thi: TIN HC Lp 12 THPT
Thi gian làm bài: 180 phút
(Không k thời gian phát đ)
ĐỀ:
thi có 02 trang)
TNG QUAN Đ THI
STT
File chương trình
File d liu vào
File kết qu
1
snail.*
snail.inp
snail.out
2
matrix.*
matrix.inp
matrix.out
3
money.*
money.inp
money.out
Dấu * đưc thay thế bi PAS hoc CPP ca ngôn ng lp trình đưc s dng tương
ng là Pascal, Free Pascal ho c C++.
Bài 1: (6 đim)
RN H MANG
Mt con rn h mang sng trên một i vuông 8 x 8 ch a vài vt cn (là các ô màu
đen trong hình vdưới đây). Con rn di chuyển theo đưng thng (khi còn th di chuyn
đưc). Khi gp vt cn hay gp biên của i vuông, s quay sang ô bên trái nó. Nếu
đối din với ô đã đi qua, nó dng hn.
A
B
C
D
E
F
G
H
1
r
2
3
4
5
6
7
8
Đưng đi khi luôn quay qua trái (13 ô)
Con rn luôn bắt đu ti ô A1, luôn bắt đầu vic di chuyn bng cách đi ng xung
i. V trí các vt cn (tức là các ô đen) đưc cho biết trưc.
Yêu cu :Tìm s ô con rắn đi qua cho đến khi không đi đưc na tha con rn
luôn đi v bên trái nó.
d: Hình v trên cho hình nh mt i vuông với ba ô đen (ti các v trí A6, E2, F5).
Đưng đi con rn luôn đi v bên trái là: đi t A1 đến A5, quay sang trái đ ến E5. T E5
quay sang trái đến E3, quay trái, đi th ng và dng B3. Con rắn đã đi qua 13 ô.
D liu : Vào từ file văn bn snail.inp
Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n là số các ô đen;
Trên n dòng tiếp theo, mi dòng ghi tọa đ một ô đen i dng X
m
, trong đó X
(là các ch cái Latinh viết hoa từ A đến H) ch ct và m (1m 8) ch dòng .
Chú ý không có ô đen t i A1 và A2.
Đề thi HSG lớp 12 môn Tin học - Trang 2
Đề thi HSG lớp 12 môn Tin học - Người đăng: doansang654
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi HSG lớp 12 môn Tin học 9 10 249