Ktl-icon-tai-lieu

đề thi iq vào samsung có đáp án

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Công ty TNHH Samsung Electronics VietNam (SEV)
--------o0o--------

IQ test
Thêi gian: 20 phót
20 c©u hái
C©u 1:
H·y nh×n nh÷ng h×nh trªn theo chiÒu ngang vµ chiÒu däc råi chän 1 h×nh ë phÝa d­íi vµo «
bÞ thiÕu.

C©u 2:

IQ Test – SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM (SEV)

1

C©u 3:
Khi miÕng b×a ®­îc gÊp thµnh mét h×nh lËp ph­¬ng th× sÏ t¹o thµnh h×nh lËp ph­¬ng nµo
trong sè nh÷ng h×nh d­íi ®©y?

C©u 4:

IQ Test – SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM (SEV)

2

C©u 5:
H×nh nµo trong sè nh÷ng h×nh d­íi ®©y lµ thõa?

C©u 6:
Khi miÕng b×a ®­îc gÊp thµnh mét h×nh lËp ph­¬ng th× sÏ t¹o thµnh h×nh lËp ph­¬ng nµo
trong sè nh÷ng h×nh d­íi ®©y?

IQ Test – SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM (SEV)

3

C©u 7:
§Æt 12 h×nh nèi d­íi ®©y vµo s¬ ®å h×nh tam gi¸c trªn sao cho bao bäc xung quanh h×nh nèi
lµ nh÷ng ký hiÖu hoµn toµn gièng nhau vµ kh«ng ®­îc quay h×nh nèi ®ã. L­u ý kh«ng ph¶i
tÊt c¶ c¸c ®­êng th¼ng liªn kÕt ®Òu ®­îc bao bäc.

C©u 8:
Trong 5 h×nh A, B, C, D hoÆc E, t×m h×nh thÝch hîp cho h×nh trßn trèng ë phÝa ®Ønh tam
gi¸c sao cho cã logic.

IQ Test – SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM (SEV)

4

C©u 9:
H×nh trßn nµo thÝch hîp víi chç trèng?

C©u 10:
Nªn ®Æt h×nh trßn logic nµo d­íi ®©y vµo h×nh trßn trèng ë ®Ønh cña tam gi¸c?

IQ Test – SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM (SEV)

5

C©u 11:
Chia h×nh vu«ng thµnh 4 h×nh gièng nhau, mçi h×nh ph¶i chøa n¨m ký hiÖu d­íi ®©y vµ mçi
ký hiÖu chØ xuÊt hiÖn mét lÇn trong 1 h×nh.

C©u 12:
H×nh nµo trong 5 h×nh bªn d­íi tiÕp tôc d·y trªn theo l«gic?

C©u 13:

IQ Test – SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM (SEV)

6

C©u 14:
Cã 9 « vïng ®­îc ®¸nh dÊu tõ 1A ®Õn 3C chøa ®ùng toµn bé ®o¹n th¼ng vµ ký hiÖu cña «
vu«ng ngoµi cïng bªn tr¸i ë cïng hµng vµ « vu«ng trªn cïng « cïng cét, vÝ dô « 2B ph¶i cã
c¸c ®­êng th¼ng vµ ký hiÖu cña « 2 vµ « B.
Mét trong sè 9 « ®ã bÞ sai. §ã lµ « nµo?

C©u 15:
§Æt 12 h×nh nèi d­íi ®©y vµo s¬ ®å h×nh tam gi¸c trªn sao cho bao bäc xung quanh h×nh nèi
lµ nh÷ng ký hiÖu hoµn toµn gièng nhau vµ kh«ng ®­îc quay h×nh nèi ®ã. L­u ý, kh«ng ph¶i
tÊt c¶ c¸c ®­êng th¼ng liªn kÕt ®Òu ®­îc bao bäc

IQ Test – SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM (SEV)

7

C©u 16:
H·y nh×n nh÷ng h×nh trªn theo chiÒu ngang vµ chiÒu däc råi chän 1 h×nh ë phÝa d­íi vµo «
bÞ thiÕu.

C©u 17:
§­a mçi ®­êng th¼ng hoÆc ký hiÖu ë 4 vßng trßn bªn ngoµi, h×nh trªn, vµo vßng trßn trung
t©m theo luËt sau:
NÕu mét dßng hoÆc mét ký hiÖu xuÊt hiÖn ë c¸c vßng trßn bªn ngoµi th×:
Mét lÇn: nã ph¶i ®­îc ®­a vµo
Hai lÇn: nã cã thÓ ®­îc ®­a vµo
Ba lÇn: nã ®· ®­îc ®­a vµo
Bèn lÇn: nã kh«ng ®­îc ®­a vµo...
IQ Test – SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM (SEV)
1
Công ty TNHH Samsung Electronics VietNam (SEV)
--------o0o--------
IQ test
Thêi gian: 20 phót
20 c©u hái
C©u 1:
H·y nh×n nh÷ng h×nh trªn theo chiÒu ngang chiÒu däc råi chän 1 h×nh ë phÝa díi o «
bÞ thiÕu.
C©u 2:
đề thi iq vào samsung có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi iq vào samsung có đáp án - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
đề thi iq vào samsung có đáp án 9 10 600