Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kết thúc học phần môn Cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Long Fit
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3006 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Bộ giáo dục và đào tạo

Trờng Đại học vinh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------o0o----------------

Đề thi kết thúc học phần:

Cơ sở dữ liệu

Cho sinh viên khoá: ...........................Ngành: .................................................
Học kỳ:........................Năm học:..................................Thi lần:.........................

(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1. Cho cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ sau:
HOA_ĐON (SốHĐ, NgàyHĐ, MãKH)
(Quan hệ Hoá đơn)
KH_HANG (MãKH, TênKH, TàiKhoản, Địachỉ )
(Quan hệ khách hàng)
M_HANG (MãMH, TênMH, ĐVTính, ĐGiá)
(Quan hệ mặt hàng)
HĐ_MH (SốHĐ, MãMH, Slợng, TTiền)
(Quan hệ Hoá đơn_Mặt hàng)
1. Trả lời các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ Đại số quan hệ:
a) Cho xem tên, địa chỉ của tất cả các khách hàng.
b) Cho xem TênMH, ĐVtính, ĐGiá của các mặt hàng trên hoá đơn số 99.
2. Trả lời các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ SQL:
a) Cho xem TênMH, Slợng, ĐGiá, TTiền của các mặt hàng trên hoá đơn số 99.
b) Cho xem tổng số tiền thu đợc trong ngày 30/4/2001.
Câu 2. Cho lợc đồ quan hệ R(U) với U={A, B, C, D, E, G, H, I} và tập phụ thuộc hàm F xác
định trên U nh sau: F={A→H, HB→C, CEH→G, GH→I}.
a) Tìm phủ tối thiểu của F
b) Tìm một khoá của R
c) Tách lợc đồ R thành tập các lợc đồ 3NF với phép tách không mất mát thông tin.
Câu 3. Cho lợc đồ quan hệ R(U) với U={A, B, C, D, E, G, H, I} và tập phụ thuộc hàm F xác
định trên U nh sau: F={A→E,B→AD, C→D, EH→IG, G→B}.
a) Tính bao đóng của tập X=CEH
b) Hỏi tập X=CEH có phải là một khoá của R không? Tại sao?.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Công hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Bộ giáo dục và đào tạo

Trờng Đại học vinh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------o0o----------------

Đề thi kết thúc học phần:

Cơ sở dữ liệu

Cho sinh viên khoá: ...........................Ngành: .................................................
Học kỳ:........................Năm học:..................................Thi lần:.........................

(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1. Cho cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ sau:
HOA_ĐON (SốHĐ, NgàyHĐ, MãKH)
(Quan hệ Hoá đơn)
KH_HANG (MãKH, TênKH, TàiKhoản, Địachỉ )
(Quan hệ khách hàng)
M_HANG (MãMH, TênMH, ĐVTính, ĐGiá)
(Quan hệ mặt hàng)
HĐ_MH (SốHĐ, MãMH, Slợng, TTiền)
(Quan hệ Hoá đơn_Mặt hàng)
1. Trả lời các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ Đại số quan hệ:
a) Cho xem tên, đơn giá của tất cả các mặt hàng.
b) Cho xem TênKH, Địachỉ của các khách hàng trên số hoá đơn 99.
2. Trả lời các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ SQL:
a...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o C«ng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam·
Trêng §¹i häc vinh §éc lËp Tù do H¹nh phóc
---------------o0o----------------
§Ò thi kÕt thóc häc phÇn: C¬ së d÷ liÖu
Cho sinh viªn kho¸: ...........................Ngµnh: .................................................
Häc kú:........................N¨m häc:..................................Thi lÇn:.........................
(Thêi gian lµm bµi: 90 phót)
C©u 1. Cho c¬ së d÷ liÖu gåm c¸c quan hÖ sau:
HOA_§ON (SèH§, NgµyH§, M·KH) (Quan hÖ Ho¸ ®¬n)
KH_HANG (M·KH, TªnKH, TµiKho¶n, §ÞachØ ) (Quan hÖ kh¸ch hµng)
M_HANG (M·MH, TªnMH, §VTÝnh, §Gi¸) (Quan hÖ mÆt hµng)
H§_MH (SèH§, M·MH, Slîng, TTiÒn) (Quan hÖ Ho¸ ®¬n_MÆt hµng)
1. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau b»ng ng«n ng÷ §¹i sè quan hÖ:
a) Cho xem tªn, ®Þa chØ cña tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng.
b) Cho xem TªnMH, §VtÝnh, §Gi¸ cña c¸c mÆt hµng trªn ho¸ ®¬n sè 99.
2. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau b»ng ng«n ng÷ SQL:
a) Cho xem TªnMH, Slîng, §Gi¸, TTiÒn cña c¸c mÆt hµng trªn ho¸ ®¬n sè 99.
b) Cho xem tæng sè tiÒn thu ®îc trong ngµy 30/4/2001.
C©u 2. Cho lîc ®å quan hÖ R(U) víi U={A, B, C, D, E, G, H, I} tËp phô thuéc hµm F x¸c
®Þnh trªn U nh sau: F={AH, HBC, CEHG, GHI}.
a) T×m phñ tèi thiÓu cña F
b) T×m mét kho¸ cña R
c) T¸ch lîc ®å R thµnh tËp c¸c lîc ®å 3NF víi phÐp t¸ch kh«ng mÊt m¸t th«ng tin.
C©u 3. Cho lîc ®å quan hÖ R(U) víi U={A, B, C, D, E, G, H, I} tËp phô thuéc hµm F x¸c
®Þnh trªn U nh sau: F={AE,BAD, CD, EHIG, GB}.
a) TÝnh bao ®ãng cña tËp X=CEH
b) Hái tËp X=CEH cã ph¶i lµ mét kho¸ cña R kh«ng? T¹i sao?.
C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm
Đề thi kết thúc học phần môn Cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi kết thúc học phần môn Cơ sở dữ liệu - Người đăng: Long Fit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi kết thúc học phần môn Cơ sở dữ liệu 9 10 192