Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kết thúc học phần môn Cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Long Fit
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4257 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Công hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Bộ giáo dục và đào tạo

Trờng Đại học vinh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------o0o----------------

Đề thi kết thúc học phần:

Cơ sở dữ liệu

Cho sinh viên khoá: ...........................Ngành: .................................................
Học kỳ:........................Năm học:..................................Thi lần:.........................

(Thời gian làm bài: 120 phút)
Câu 1. Cho cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ sau:
TACGIA (MãTG, TênTG, ĐịachỉTG, ĐThoạiTG)
(Quan hệ Tác giả)
NXB (MãNXB, TênNXB, ĐịachỉNXB, ĐThoạiNXB) (Quan hệ Nhà xuất bản)
SACH (MãS, TênS, NămXB, MãNXB)
(Quan hệ Sách)
S_TGIA (MãS, MãTG)
(Quan hệ Sách_Tác giả)
1. Trả lời các câu hỏi sau bằng biểu thức Đại số quan hệ và bằng ngôn ngữ Đại số quan hệ:
a) Cho xem thông tin về các tác giả có địa chỉ ở "Hà Nội".
b) Cho xem tên các tác giả, tên nhà xuất bản đã xuất bản cuốn sách có mã "TIN101".
c) Tối u hóa biểu thức ở câu b)
3. Trả lời các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ SQL:
a) Cho xem thông tin về các nhà xuất bản có địa chỉ ở "Hà Nội".
b) Cho biết tên các cuốn sách xuất bản năm 2004 của nhà xuất bản "Giáo dục".
Câu 2. Cho lợc đồ quan hệ R(U) với U={A, B, C, D, E, G, H, I} và tập phụ thuộc hàm F=
{A → E, B → CD, C → D, EH → IG, G → I}.
a) Tìm phủ tối thiểu của F.
b) Tìm một khóa của R.
c) Tách lợc đồ R thành tập các lợc đồ 3NF với phép tách không mất mát thông tin.
Câu 3.
a) Phát biểu định nghĩa phụ thuộc hàm
b) Phát biểu và chứng minh các luật: Hợp, tách và tựa bắc cầu
Ký duyệt đề
(Của trởng khoa hoặc ngời đợc uỷ quyền)

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Công hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Bộ giáo dục và đào tạo

Trờng Đại học vinh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------o0o----------------

Đề thi kết thúc học phần:

Cơ sở dữ liệu

Cho sinh viên khoá: ...........................Ngành: .................................................
Học kỳ:........................Năm học:..................................Thi lần:.........................

(Thời gian làm bài: 120 phút)
Câu 1. Cho cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ sau:
TACGIA (MãTG, TênTG, ĐịachỉTG, ĐThoạiTG)
(Quan hệ Tác giả)
NXB (MãNXB, TênNXB, ĐịachỉNXB, ĐThoạiNXB) (Quan hệ Nhà xuất bản)
SACH (MãS, TênS, NămXB, MãNXB)
(Quan hệ Sách)
S_TGIA (MãS, MãTG)
(Quan hệ Sách_Tác giả)
1. Trả lời các câu hỏi sau bằng biểu thức Đại số quan hệ và bằng ngôn ngữ Đại số quan hệ:
a) Cho xem thông tin về các nhà xuất bản có địa chỉ ở "Hà Nội".
b) Cho xem thông tin về các tác giả có sách xuất bản tại nhà xu...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o C«ng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam·
Trêng §¹i häc vinh §éc lËp Tù do H¹nh phóc
---------------o0o----------------
§Ò thi kÕt thóc häc phÇn: C¬ së d÷ liÖu
Cho sinh viªn kho¸: ...........................Ngµnh: .................................................
Häc kú:........................N¨m häc:..................................Thi lÇn:.........................
(Thêi gian lµm bµi: 120 phót)
C©u 1. Cho c¬ së d÷ liÖu gåm c¸c quan hÖ sau:
TACGIA (M·TG, TªnTG, §ÞachØTG, §Tho¹iTG) (Quan hÖ T¸c gi¶)
NXB (M·NXB, TªnNXB, §ÞachØNXB, §Tho¹iNXB) (Quan hÖ Nhµ xuÊt b¶n)
SACH (M·S, TªnS, N¨mXB, M·NXB) (Quan hÖ S¸ch)
S_TGIA (M·S, M·TG) (Quan hÖ S¸ch_T¸c gi¶)
1. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau b»ng biÓu thøc §¹i sè quan hÖ vµ b»ng ng«n ng÷ §¹i sè quan hÖ:
a) Cho xem th«ng tin vÒ c¸c t¸c gi¶ cã ®Þa chØ ë "Hµ Néi".
b) Cho xem tªn c¸c t¸c gi¶, tªn nhµ xuÊt b¶n ®· xuÊt b¶n cuèn s¸ch cã m· "TIN101".
c) Tèi u hãa biÓu thøc ë c©u b)
3. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau b»ng ng«n ng÷ SQL:
a) Cho xem th«ng tin vÒ c¸c nhµ xuÊt b¶n cã ®Þa chØ ë "Hµ Néi".
b) Cho biÕt tªn c¸c cuèn s¸ch xuÊt b¶n n¨m 2004 cña nhµ xuÊt b¶n "Gi¸o dôc".
C©u 2. Cho lîc ®å quan hÖ R(U) víi U={A, B, C, D, E, G, H, I} vµ tËp phô thuéc hµm F=
{A E, B CD, C D, EH IG, G I}.
a) T×m phñ tèi thiÓu cña F.
b) T×m mét khãa cña R.
c) T¸ch lîc ®å R thµnh tËp c¸c lîc ®å 3NF víi phÐp t¸ch kh«ng mÊt m¸t th«ng tin.
C©u 3.
a) Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa phô thuéc hµm
b) Ph¸t biÓu vµ chøng minh c¸c luËt: Hîp, t¸ch vµ tùa b¾c cÇu
Ký duyÖt ®Ò
(Cña trëng khoa hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn)
C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm
Đề thi kết thúc học phần môn Cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi kết thúc học phần môn Cơ sở dữ liệu - Người đăng: Long Fit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi kết thúc học phần môn Cơ sở dữ liệu 9 10 646