Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kết thúc học phần môn Cơ sở dữ liệu (tiếp theo)

Được đăng lên bởi Long Fit
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3042 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Công hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Bộ giáo dục và đào tạo

Trờng Đại học vinh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------o0o----------------

Đề thi kết thúc học phần:

Cơ sở dữ liệu

Cho sinh viên khoá: ...........................Ngành: .................................................
Học kỳ:........................Năm học:..................................Thi lần:.........................

(Thời gian làm bài: 120 phút)
Câu 1. Cho cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ sau:
SV (MãSV, TênSV, Quêquán, Nămsinh, MãKh)
(Quan hệ Sinh viên)
KHOA (MãKh, TênKh, TrởngKh, ĐThoại)
(Quan hệ Khoa)
CBGD (MãCB, TênCB, Môndạy, ĐThoạiCB, MãKh) (Quan hệ Cán bộ giảng dạy)
ĐETAI (MãĐT, TênĐT, NơiTTập, KPhí)
(Quan hệ Đề tài)
HDAN (MãSV, MãĐT, MãCB)
(Quan hệ Hớng dẫn)
1. Trả lời các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ Đại số quan hệ:
a) Cho xem mã, tên của tất cả các sinh viên khoa "CNTT".
b) Cho xem mã, tên của các cán bộ khoa "CNTT" dạy môn "CSDL".
c) Cho biết tên sinh viên thực hiện, tên cán bộ hớng dẫn đề tài có mã "DT03".
2. Trả lời các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ SQL:
a) Cho xem thông tin về các cán sinh viên khoa "CNTT" thực tập ở “Nghệ An”.
b) Cho xem tên các môn dạy do cán bộ khoa "CNTT" đảm nhiệm.
Câu 2. Cho lợc đồ quan hệ R(U) với U={A, B, C, D, E, G, H, I} và tập phụ thuộc hàm F=
{A → E, B → CD, C → D, EH → IG, G → I}.
a) Tìm phủ tối thiểu của F.
b) Tìm một khóa của R.
c) Tách lợc đồ R thành tập các lợc đồ 3NF với phép tách không mất mát thông tin.
Câu 3. Cho các quan hệ sau:
r(A
B
E)
S(B
C
D)
p(A
F)
a1
b1
e1
b1
c1
5
a1
f1
a2
b2
e2
b2
c2
6
a2
f2
a3
b1
e3
b2
c3
5
a3
f3
a)
Tính r*s
b) Tính ΠEDF(σB=b1(r*s*p))
Ký duyệt đề
(Của trởng khoa hoặc ngời đợc uỷ quyền)

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Công hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Bộ giáo dục và đào tạo

Trờng Đại học vinh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------o0o----------------

Đề thi kết thúc học phần:

Cơ sở dữ liệu

Cho sinh viên khoá: ...........................Ngành: .................................................
Học kỳ:........................Năm học:..................................Thi lần:.........................

(Thời gian làm bài: 120 phút)
Câu 1. Cho cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ sau:
SV (MãSV, TênSV, Quêquán, Nămsinh, MãKh)
(Quan hệ Sinh viên)
KHOA (MãKh, TênKh, TrởngKh, ĐThoại)
(Quan hệ Khoa)
CBGD (MãCB, TênCB, Môndạy, ĐThoạiCB, MãKh) (Quan hệ Cán bộ giảng dạy)
ĐETAI (MãĐT, TênĐT, NơiTTập, KPhí)
(Quan hệ Đề tài)
HDAN (MãSV, MãĐT, MãCB)
(Quan hệ Hớng dẫn)
1. Trả lời các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ Đại số ...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o C«ng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam·
Trêng §¹i häc vinh §éc lËp Tù do H¹nh phóc
---------------o0o----------------
§Ò thi kÕt thóc häc phÇn: C¬ së d÷ liÖu
Cho sinh viªn kho¸: ...........................Ngµnh: .................................................
Häc kú:........................N¨m häc:..................................Thi lÇn:.........................
(Thêi gian lµm bµi: 120 phót)
C©u 1. Cho c¬ së d÷ liÖu gåm c¸c quan hÖ sau:
SV (M·SV, TªnSV, Quªqu¸n, N¨msinh, M·Kh) (Quan hÖ Sinh viªn)
KHOA (M·Kh, TªnKh, TrëngKh, §Tho¹i) (Quan hÖ Khoa)
CBGD (M·CB, TªnCB, M«nd¹y, §Tho¹iCB, M·Kh) (Quan hÖ C¸n bé gi¶ng d¹y)
§ETAI (M·§T, Tªn§T, N¬iTTËp, KPhÝ) (Quan hÖ §Ò tµi)
HDAN (M·SV, M·§T, M·CB) (Quan hÖ Híng dÉn)
1. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau b»ng ng«n ng÷ §¹i sè quan hÖ:
a) Cho xem m·, tªn cña tÊt c¶ c¸c sinh viªn khoa "CNTT".
b) Cho xem m·, tªn cña c¸c c¸n bé khoa "CNTT" d¹y m«n "CSDL".
c) Cho biÕt tªn sinh viªn thùc hiÖn, tªn c¸n bé híng dÉn ®Ò tµi cã m· "DT03".
2. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau b»ng ng«n ng÷ SQL:
a) Cho xem th«ng tin vÒ c¸c c¸n sinh viªn khoa "CNTT" thùc tËp ë “NghÖ An”.
b) Cho xem tªn c¸c m«n d¹y do c¸n bé khoa "CNTT" ®¶m nhiÖm.
C©u 2. Cho lîc ®å quan hÖ R(U) víi U={A, B, C, D, E, G, H, I} vµ tËp phô thuéc hµm F=
{A E, B CD, C D, EH IG, G I}.
a) T×m phñ tèi thiÓu cña F.
b) T×m mét khãa cña R.
c) T¸ch lîc ®å R thµnh tËp c¸c lîc ®å 3NF víi phÐp t¸ch kh«ng mÊt m¸t th«ng tin.
C©u 3. Cho c¸c quan hÖ sau:
r(A B E) S(B C D) p(A F)
a1 b1 e1 b1 c1 5 a1 f1
a2 b2 e2 b2 c2 6 a2 f2
a3 b1 e3 b2 c3 5 a3 f3
a) TÝnh r*s
b) TÝnh Π
EDF
(σ
B=b1
(r*s*p))
Ký duyÖt ®Ò
(Cña trëng khoa hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn)
C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm
Đề thi kết thúc học phần môn Cơ sở dữ liệu (tiếp theo) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi kết thúc học phần môn Cơ sở dữ liệu (tiếp theo) - Người đăng: Long Fit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi kết thúc học phần môn Cơ sở dữ liệu (tiếp theo) 9 10 839