Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC Môn: PT PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

Được đăng lên bởi vanduchung789
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
KHOA CNTT

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
Môn: PT PHẦN MỀM NGUỒN MỞ
Lần thi: 03
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ?
A. Bill Gates

B. Linus Tolvards

C. Alan Turing

D. Mark Zuckerberg

Câu 2: Để xem hướng dẫn cách dùng lệnh ls, ta thực hiện lệnh:
A. help ls

B. list ls

C. man ls

D. doc ls

Câu 3: Để xem nội dung một tập tin văn bản trong Linux ta có thể dùng lệnh nào sau đây ?
A. Lệnh cat

B. Lệnh less

C. Lệnh more

D. Cả 3 lệnh trên

Câu 4: Phát biểu nào sao đây đúng về account root khi cài đặt Ubuntu trong lần đăng nhập đầu
tiên.
A. Không được kích hoạt nên chưa thể sử dụng ngay
B. Có thể sử dụng ngay trong lần đăng nhập đầu tiên
C. Có thể sử dụng ngay với password để trắng.
D. Có thể sử dụng ngay với password là “sudo”
Câu 5: Để sao chép file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta thực hiện lệnh nào?
A. copy /tmp/hello.txt /tmp/hello/
B. cp tmp/hello.txt /tmp/hello
C. cp /tmp/hello /tmp/hello
D. cp /tmp/hello.txt /tmp/hello
Câu 6: Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau: Chủ sở hữu được
quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào dưới đây?
A. chmod 665

B. chmod 653

C. chmod 654

D. chmod 754

Câu 7: Để tạo tài khoản người dùng “abc” là thành viên của nhóm “group”, ta dùng lệnh:
A. useradd -g group abc

B. useradd -G group abc

C. useradd -m group abc

D. useradd group abc

Câu 8: Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất?
A. User administrator

B. User root

C. User admin

Câu 9: Tập tin /etc/passwd chứa thông tin gì của users hệ thống
A. Chứa profile của người dùng
B. Chứa uid, gid, home directory, shell
C. Chứa password của người dùng
D. Chứa tập shadow của người dùng
Câu 10: Lệnh nào dùng để xóa toàn bộ thư mục /dir
A. rm -f /dir

B. rm -r /dir

D. User có UID=0

C. rmdir /dir

D. rmdir -p /dir

II. PHẦN TỰ LUẬN (Viết lệnh và giải thích cho các yêu cầu sau)
Câu 11: Tạo user sv, group sinhvien, sau đó sửa thông tin cho user sv thuộc group sinhvien
Câu 12: Tạo user sv1, cho vào group sinhvien
Câu 13: Dùng user sv tạo tập tin /home/sv/sv.txt, phân quyền 757 cho tập tin này. Giải thích ý
nghĩa quyền 757.
Câu 14: Phân quyền g=w cho thư mục /home/sv, hỏi user sv1 có ls nội dung thư mục này
được không? Có cd vào thư mục /home/sv được không?
Câu 15: Phân quyền g=rw cho thư mục /home/sv, user sv1 có ls nội dung thư mục này được
không? Có cd vào được hay không?
Câu 16: User ...
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
KHOA CNTT
ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
Môn: PT PHẦN MỀM NGUỒN MỞ Lần thi: 03
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ?
A. Bill Gates B. Linus Tolvards
C. Alan Turing D. Mark Zuckerberg
Câu 2: Để xem hướng dẫn cách dùng lệnh ls, ta thực hiện lệnh:
A. help ls B. list ls C. man ls D. doc ls
Câu 3: Để xem nội dung một tập tin văn bản trong Linux ta có thể dùng lệnh nào sau đây ?
A. Lệnh cat B. Lệnh less C. Lệnh more D. Cả 3 lệnh trên
Câu 4: Phát biểu nào sao đây đúng về account root khi cài đặt Ubuntu trong lần đăng nhập đầu
tiên.
A. Không được kích hoạt nên chưa thể sử dụng ngay
B. Có thể sử dụng ngay trong lần đăng nhập đầu tiên
C. Có thể sử dụng ngay với password để trắng.
D. Có thể sử dụng ngay với password là “sudo”
Câu 5: Để sao chép file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta thực hiện lệnh nào?
A. copy /tmp/hello.txt /tmp/hello/
B. cp tmp/hello.txt /tmp/hello
C. cp /tmp/hello /tmp/hello
D. cp /tmp/hello.txt /tmp/hello
Câu 6: Đ thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau: Chủ sở hữu được
quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào dưới đây?
A. chmod 665 B. chmod 653
C. chmod 654 D. chmod 754
Câu 7: Để tạo tài khoản người dùng “abc” là thành viên của nhóm “group”, ta dùng lệnh:
A. useradd -g group abc B. useradd -G group abc
C. useradd -m group abc D. useradd group abc
Câu 8: Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất?
A. User administrator B. User root C. User admin D. User có UID=0
Câu 9: Tập tin /etc/passwd chứa thông tin gì của users hệ thống
A. Chứa profile của người dùng
B. Chứa uid, gid, home directory, shell
C. Chứa password của người dùng
D. Chứa tập shadow của người dùng
Câu 10: Lệnh nào dùng để xóa toàn bộ thư mục /dir
A. rm -f /dir B. rm -r /dir
ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC Môn: PT PHẦN MỀM NGUỒN MỞ - Trang 2
ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC Môn: PT PHẦN MỀM NGUỒN MỞ - Người đăng: vanduchung789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC Môn: PT PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 9 10 483