Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kiến trúc máy tính 40

Được đăng lên bởi delquakhu194
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên:……………………………………………
Lớp:.........................................................................
ĐỀ 3
3.1. Quá trình vào ra dữ liệu giữa thiết bị ngoại vi và bộ nhớ theo phương thức DMA là:
a. Truy cập bộ nhớ trục tiếp.
b. Truy cập bộ nhớ gián tiếp qua CPU
c. Vào ra dữ liệu theo ngắt cứng.
d. Vào ra dữ liệu theo ngắt mềm.
3.2. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn INTR, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ bªn ngoµi göi ®Õn CPU
b. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn do CPU ph¸t ra
c. Lµ tÝn hiÖu yªu cÇu ng¾t
d. Lµ tÝn hiÖu ng¾t ch¾n ®îc
3.3. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn INTA, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu chÊp nhËn ng¾t
b. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn do CPU ph¸t ra
c. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ghi cæng vµo/ra
d. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn xö lý ng¾t
3.4. Bé xö lý nhËn dữ liệu t¹i:
a. Bé nhí hoÆc thiÕt bÞ ngo¹i vi
b. Bé nhí
c. ThiÕt bÞ ngo¹i vi
d. CPU
3.5. §èi víi c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. MEM/R lµ tÝn hiÖu ®äc lÖnh (d÷ liÖu) tõ bé nhí
b. MEM/W lµ tÝn hiÖu ®äc lÖnh tõ bé nhí
c. IO/R lµ tÝn hiÖu ®äc d÷ liÖu tõ cæng vµo ra
d. IO/W lµ tÝn hiÖu ghi d÷ liÖu ra cæng vµo ra
3.6. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn MEMR, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu do CPU ph¸t ra
b. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn truy nhËp bé nhí
c. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ghi
d. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®äc
3.7. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn MEMW, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu ®îc ph¸t ra bëi CPU
b. Lµ tÝn hiÖu do bªn ngoµi göi ®Õn CPU
c. Kh«ng ph¶i lµ tÝn hiÖu truy nhËp cæng vµo/ra
d. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ghi
3.8. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn IOR, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn truy nhËp cæng vµo/ra
b. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn do CPU ph¸t ra
c. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®äc
d. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn truy nhËp CPU
3.9. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn IOW, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai:
a. Lµ tÝn hiÖu tõ bªn ngoµi xin ng¾t cæng vµo/ra

b. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn do CPU ph¸t ra
c. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®îc göi ®Õn cæng vµo/ra
d. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ghi d÷ liÖu
3.10. Khi ®ang thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, nÕu cã ng¾t göi ®Õn th× bé xö lý:
a. Thùc hiÖn xong ch¬ng tr×nh råi thùc hiÖn ng¾t
b. Tõ chèi ng¾t, kh«ng phôc vô
c. Phôc vô ng¾t ngay, sau ®ã thùc hiÖn ch¬ng tr×nh
d. Thùc hiÖn xong lÖnh hiÖn t¹i, phôc vô ng¾t và quay l¹i thùc hiÖn tiÕp ch¬ng tr×nh.
3.11. M¸y tÝnh Von Newmann lµ m¸y tÝnh:
a. ChØ cã 01 bé xö lý, thùc hiÖn c¸c lÖnh tuÇn tù.
b. Cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu lÖnh cïng mét lóc (son...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên:……………………………………………
Lớp:.........................................................................
ĐỀ 3
3.1. Quá trình vào ra dữ liệu giữa thiết bị ngoại vi và bộ nhớ theo phương thức DMA là:
a. Truy cập bộ nhớ trục tiếp.
b. Truy cập bộ nhớ gián tiếp qua CPU
c. Vào ra dữ liệu theo ngắt cứng.
d. Vào ra dữ liệu theo ngắt mềm.
3.2. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn INTR, ph¸t biÓu nµo sau ®©y
sa
i:
a. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ bªn ngoµi i ®Õn
CPU
b. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn do CPU ph¸t ra
c.
Lµ tÝn hiÖu u cÇu
ng¾t
d. Lµ n hiÖu ng¾t ch¾n
®îc
3.3. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn INTA, ph¸t biÓu nµo sau ®©y
sa
i:
a. Lµ tÝn hiÖu chÊp nhËn
ng¾t
b. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn do CPU ph¸t
ra
c. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ghi cæng vµo/ra
d. Lµ n hiÖu ®iÒu khiÓn xö lý
ng¾t
3.4. Bé xö lý nhËn dữ liệu
t¹i:
a. Bé nhí hoÆc thiÕtngo¹i
vi
b. Bé nhí
c. ThiÕt bÞ ngo¹i
vi
d. CPU
3.5. §èi víi c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn, ph¸t biÓu nµo sau ®©y
sai
:
a. MEM/R tÝn hiÖu ®äc lÖnh (d÷ liÖu)
nhí
b. MEM/W lµ tÝn hiÖu ®äc lÖnh tõ bé
nhí
c. IO/R tÝn hiÖu ®äc liÖu cæng o
ra
d. IO/W lµ tÝn hiÖu ghi liÖu ra ng vµo
ra
3.6. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn MEMR, ph¸t biÓu nµo sau ®©y
sa
i:
a. Lµ tÝn hiÖu do CPU ph¸t
ra
b. Lµ n hiÖu ®iÒu khiÓn truy nhËp
nhí
c. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn
ghi
d. Lµ n hiÖu ®iÒu khiÓn
®äc
3.7. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn MEMW, ph¸t biÓu nµo sau ®©y
s
ai:
a. Lµ tÝn hiÖu ®îc ph¸t ra bëi
CPU
b. Lµ tÝn hiÖu do bªn ngoµi göi ®Õn
CPU
c. Kh«ng ph¶i tÝn hiÖu truy nhËp cæng
vµo/ra
d. Lµ n hiÖu ®iÒu khiÓn
ghi
3.8. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn IOR, ph¸t biÓu nµo sau ®©y
sai:
a. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn truy nhËp cæng
vµo/ra
b. Lµ n hiÖu ®iÒu khiÓn do CPU ph¸t
ra
c. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn
®äc
d. Lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn truy nhËp
CPU
3.9. Víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn IOW, ph¸t biÓu nµo sau ®©y
sa
i:
a. Lµ tÝn hiÖu tõ bªn ngoµi xin ng¾t cæng vµo/ra
Đề thi kiến trúc máy tính 40 - Trang 2
Đề thi kiến trúc máy tính 40 - Người đăng: delquakhu194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi kiến trúc máy tính 40 9 10 912