Ktl-icon-tai-lieu

đề thi lớp 8

Được đăng lên bởi adangdeptrai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỔ TQ
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011-2012

Môn: Toán - lớp 7
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian chép đề)
Họ và tên: Nguyễn Phương Hoa...............................................
Lớp: 7E...
Điểm
10

Đề bài:
Bài 1:(1,5 điểm) Tìm x biết:

a) x 

3 4 16 2
 
 ;
2 5
5
5

b) 3x 1  2.3x  135 .

Bài 2: (1,5 điểm)
a) Cho

5 a  3b 5c  3d
a c
 . Chứng minh rằng:

b d
3a  2 b 3c  2d

b) Tìm một số có ba chữ số biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ
với 1: 2: 3.
Bài 3: (2 điểm) Cho đa thức:

A( x )  4 x 5  x 4  5 x 3  2 x 4  5 x  4 x 5  2 x 2  7
B( x )  6 x 3  3x 4  4 x 2  6  4 x 4  2 x 2  x 3
a) Tính theo cột dọc H(x) = A(x) +B(x); G(x) = A(x) - B(x).
b) Tìm nghiệm của đa thức H(x).
Bài 4: (1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:

A

2012

 x  3

2

 | y  1 | 2012

.

Bài 5: (1 điểm) Chứng minh rằng : Với mọi số nguyên dương n thì :
3n  2  2n 2  3n  2n chia hết cho 10
Bài 6: (2 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của
tia CB lấy E sao cho BD = CE. Kẻ BH vuông góc với AD tại H, CK vuông góc với AE tại K. Gọi
I là giao điểm của hai đường thẳng BH và CK. Chứng minh rằng:

a) ABH  ACK
·
b) AI là tia phân giác của DAE
.
c) HK // DE.
Bài 7: (1 điểm) Cho tam giác ABC có góc B 60 0 hai đường phân giác AP và CQ của tam
·
giác cắt nhau tại I. Tính AIC
?
______Hết______

(Học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay)

...
PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỔ TQ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán - lớp 7
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian chép đề)
Họ và tên: Nguyễn Phương Hoa...............................................
Lớp: 7E...
Đề bài:
Bài 1:(1,5 điểm) Tìm x biết:
a)
3 4 16 2
2 5 5 5
x
; b)
1
3 2.3 135
x x
.
Bài 2: (1,5 điểm)
a) Cho
a c
b d
. Chứng minh rằng:
5 3 5 3
3 2 3 2
a b c d
a b c d
b) Tìm một số có ba chữ số biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ
với 1: 2: 3.
Bài 3: (2 điểm) Cho đa thức:
5 4 3 4 5 2
( ) 4 5 2 5 4 2 7A x x x x x x x x
3 4 2 4 2 3
( ) 6 3 4 6 4 2B x x x x x x x
a) Tính theo cột dọc H(x) = A(x) +B(x); G(x) = A(x) - B(x).
b) Tìm nghiệm của đa thức H(x).
Bài 4: (1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:
2
2012
3 | 1| 2012
A
x y
.
Bài 5: (1 điểm) Chứng minh rằng : Với mọi số nguyên dương n thì :
2 2
3 2 3 2
n n n n
chia hết cho 10
Bài 6: (2 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của
tia CB lấy E sao cho BD = CE. Kẻ BH vuông góc với AD tại H, CK vuông góc với AE tại K. Gọi
I là giao điểm của hai đường thẳng BH và CK. Chứng minh rằng:
a)
b) AI là tia phân giác của
·
DAE
.
c) HK // DE.
Bài 7: (1 điểm) Cho tam giác ABC có góc
0
60B
hai đường phân giác AP và CQ của tam
giác cắt nhau tại I. Tính
·
AIC
?
______Hết______
(Học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay)
Điểm
10
đề thi lớp 8 - Người đăng: adangdeptrai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi lớp 8 9 10 884