Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi lý thuyết access

Được đăng lên bởi Datnguyen Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI KẾT THÖC HỌC PHẦN

BỘ MÔN TIN HỌC VĂN PHÕNG

NĂM: 2014

************

HỌC PHẦN: MICROSOFT ACCESS

ĐỀ SỐ: 02

LỚP: TẤT CẢ CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 11
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

(SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)
Sinh viên chọn một đáp án đúng nhất cho mỗi câu dưới đây:
Câu 1: Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau: Khi tạo truy vấn, nếu có 2 hay nhiều bảng có
cùng tên trường thì
A) Ta không thể cho hiển thị tất cả các trường đó.

B) Ta phải đổi tên cho các trường đó.

C) Truy vấn không thể thực hiện được.

D) Vẫn tạo truy vấn bình thường.

Câu 2: Trong một truy vấn ta phải chọn ít nhất bao nhiêu Table?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

Câu 3: Một biểu mẫu (Form) ta có thể nhóm dữ liệu tối đa theo bao nhiêu nhóm?
A) 10

B) 2

C) 3

D) Không có

Câu 4: Khi sử dụng công cụ Form Wizard để tạo một Form, ta có thể chọn bao nhiêu dạng trình bày của
Form?
A) 2

B) 3

C) 4

D) Nhiều hơn nữa

Câu 5: Khi tạo một Form, những thành phần nào có thể không cần sử dụng?
A) Form Header/Footer

B) Page Header/Footer

C) Detail

D) Cả ba câu (A), (B), (C) đúng

Câu 6: Thuộc tính Validation Rule dùng để làm gì?
A) Thông báo lỗi khi nhập dữ liệu không hợp lệ.

B) Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.

C) Qui định khoá chính.

D) Qui định dữ liệu của Field.

Câu 7: Bảng LoaiHang có quan hệ 1-n với bảng HangHoa. Khi nhập dữ liệu ta phải:
A) Nhập dữ liệu cho bảng LoaiHang trước, rồi sau đó mới nhập dữ liệu cho bảng HangHoa.
B) Nhập dữ liệu cho bảng HangHoa trước, rồi sau đó mới nhập cho bảng LoaiHang.
C) Nhập dữ cho bảng nào trước cũng được.
D) Phải xoá hết dữ liệu trong bảng LoaiHang trước khi nhập cho bảng HangHoa.
Mã đề: 02M.A/ĐH/2014

Trang 1

Câu 8: Để lấy dữ liệu từ bảng “Phatsinh” thêm vào cuối bảng “Chungtu”, ta dùng:
A) Update Query

B) Make-Table Query

C) Append Query

D) Select Query

Câu 9: Thuộc tính Control Source của Textbox qui định điều gì?
A) Qui định tên Field của Table hay Query mà chúng ta cần hiển thị dữ liệu.
B) Qui định giá trị hiển thị của Textbox thông qua một biểu thức nào đó.
C) Qui định tên Table hay Query mà chúng ta cần làm nguồn dữ liệu cho Form.
D) Cả hai câu (A), (B) đúng.
Câu 10: Thuộc tính Control Source của Label quy định:
A) Label không có thuộc tính này.

B) Qui định tên của Label.

C) Qui định giá trị hiển thị của Label.

D) Cả ba câu (A), (B), (C) sai.

Câu 11: Khi thiết kế Report bằng Wizard, có thể sắp xếp dữ liệu tối đa theo bao nhiêu trường?
A) 2

C) Không thể sắp xếp được

B) 4

D) Bao nhiêu trường cũng ...
Mã đề: 02M.A/ĐH/2014 Trang 1
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TIN HỌC VĂN PHÕNG
************
ĐỀ THI KẾT THÖC HỌC PHẦN
NĂM: 2014
HỌC PHẦN: MICROSOFT ACCESS
LỚP: TẤT CẢ CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 11
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
(SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)
Sinh viên chọn một đáp án đúng nhất cho mỗi câu dưới đây:
Câu 1: Chn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau: Khi tạo truy vấn, nếu 2 hay nhiều bảng
cùng tên trường thì
A) Ta không thể cho hiển thị tất cả các trường đó. B) Ta phải đổi tên cho các trường đó.
C) Truy vấn không thể thực hiện được. D) Vẫn tạo truy vấn bình thường.
Câu 2: Trong một truy vấn ta phải chọn ít nhất bao nhiêu Table?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
Câu 3: Một biểu mẫu (Form) ta có thể nm dữ liệu tối đa theo bao nhiêu nhóm?
A) 10 B) 2 C) 3 D) Không có
Câu 4: Khi sử dụng công cụ Form Wizard để to mt Form, ta thể chọn bao nhiêu dạng trình bày của
Form?
A) 2 B) 3 C) 4 D) Nhiều hơn nữa
Câu 5: Khi tạo một Form, những thành phần nào có thể không cần sử dụng?
A) Form Header/Footer B) Page Header/Footer
C) Detail D) Cả ba câu (A), (B), (C) đúng
Câu 6: Thuộc tính Validation Rule dùng để làm gì?
A) Thông báo li khi nhập dữ liệu không hợp lệ. B) Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
C) Qui định khoá chính. D) Qui đnh dữ liệu của Field.
Câu 7: Bảng LoaiHang có quan hệ 1-n với bảng HangHoa. Khi nhập dữ liệu ta phải:
A) Nhập dữ liệu cho bảng LoaiHang trước, rồi sau đó mới nhập dữ liệu cho bảng HangHoa.
B) Nhập dữ liệu cho bảng HangHoa trước, rồi sau đó mới nhập cho bảng LoaiHang.
C) Nhập dữ cho bảng nào trước cũng được.
D) Phải xoá hết dữ liệu trong bảng LoaiHang trước khi nhập cho bảng HangHoa.
ĐỀ SỐ: 02
Đề thi lý thuyết access - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi lý thuyết access - Người đăng: Datnguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi lý thuyết access 9 10 307