Ktl-icon-tai-lieu

đề thi lý thuyết môn tin học

Được đăng lên bởi sang-dohoang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 68 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ LÝ THUYẾT

KÌ THI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn: Tin học
Thời gian: 20 phút ( không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Thí sinh đọc kĩ đề bài, TRẢ LỜI VÀO BẢNG TRẢ LỜI TRÊN
GIẤY BÀI LÀM câu đúng hoặc câu trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng 0.25 điểm)

1. Trong windows, xem tổ chức các tệp, thư mục trên đĩa ta dùng:
A. My Computer
B. Windows Explorer
C. Word, Excel
D. My Computer hoặc Windows Explorer
2. Để cài đặt thêm bộ font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng:
A. Destop của Control Panel.
B. System của Control Panel.
C. Regional Settings của của Control Panel.
D. Fonts của Control Panel.
3. Trong Windows Explorer, để dánh dấu chọn tất cả đối tượng trong cửa sổ
folder hiện tại, ta nhấn phím
A. F8.
B. F7.
C. Ctrl-A.
D. Tất cả đều sai.
4. Trong Windows. Để mở nhanh tài liệu đã biên tập gần nhất ta nháy:
A. Start, Documents, nháy vào tệp cần mở
B. Start, Search, nháy vào tệp cần mở
C. Start, Run, gõ vào tên tệp cần mở
D. Start, Programs, nháy vào tệp cần mở
5. Chỉ chuột vào khoảng trống trên Taskbar, chọn Cascade Windows là:
A. Sắp xếp các cửa sổ đang mở theo dạng lợp ngói.
B. Sắp xếp các cửa sổ đang mở theo dạng cạnh nhau.
C. Sắp xếp các biểu tượng trong cửa sổ đang mở.
D. Sắp xếp các biểu tượng hiện có trên desktop.

Trang 1/4

6. Trong Windows, cài đặt các thông số khu vực
A. Nháy Start, Setting, Control Panel, Display
B. Nháy Start, Setting, Control Panel, Properties
C. Nháy Start, Setting, Control Panel, Regional and Language Options
D. Nháy Start, Setting, Control Panel, Printers and Faxes
7. Trong Windows, tìm file foder ta thực hiện:
A. Start , Search, gõ vào tên file folder cần tìm
B. Start , Run, gõ vào tên file folder cần tìm
C. Mở My Computer, nháy File, Open
D. Mở My Computer, nháy Edit, Find
8. Trong My Computer phát biểu nào SAI khi nói về các lệnh trong menu
Edit
A. Để sao chép các đối tượng đã chọn vào bộ nhớ tạm nháy Edit, Copy
B. Để di chuyển các đối tượng đã chọn vào bộ nhớ tạm nháy Edit , Cut
C. Để lấy dữ liệu từ bộ nhớ tạm nháy Edit, Select all
D. Để tìm kiếm một từ, cụm từ nháy Edit, Find
9. Trong My Computer phát biểu nào SAI về các nút lệnh trên thanh công cụ
A. Nút lệnh BACK để về cửa sổ trước
B. Nút lệnh Folder để mở cửa sổ cây thư mục trên đĩa
C. Nút Search để tìm kiếm file và folder
D. Nút Up để mở thư mục đang chọn
10. Trong My Computer phát biểu nào ĐÚNG khi nói đến thao tác xóa hoặc
đổi tên tệp
A. Để xóa các tập đã chọn ta nháy File, Open
B. Tệp đang mở ta không thể đổi tên
C. Để đổi tên tệp đang ...
KÌ THI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn: Tin học
Thời gian: 20 phút ( không kể thời gian phát đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: T sinh đọc đề bài, TRẢ LỜI VÀO BẢNG TRẢ LỜI TRÊN
GIẤY BÀI LÀM câu đúng hoặc câu trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng 0.25 điểm)
1. Trong windows, xem tổ chức các tệp, thư mục trên đĩa ta dùng:
A. My Computer
B. Windows Explorer
C. Word, Excel
D. My Computer hoặc Windows Explorer
2. Để cài đặt thêm bộ font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng:
A. Destop của Control Panel.
B. System của Control Panel.
C. Regional Settings của của Control Panel.
D. Fonts của Control Panel.
3. Trong Windows Explorer, để dánh dấu chọn tất cả đối tượng trong cửa sổ
folder hiện tại, ta nhấn phím
A. F8.
B. F7.
C. Ctrl-A.
D. Tất cả đều sai.
4. Trong Windows. Để mở nhanh tài liệu đã biên tập gần nhất ta nháy:
A. Start, Documents, nháy vào tệp cần mở
B. Start, Search, nháy vào tệp cần mở
C. Start, Run, gõ vào tên tệp cần mở
D. Start, Programs, nháy vào tệp cần mở
5. Chỉ chuột vào khoảng trống trên Taskbar, chọn Cascade Windows là:
A. Sắp xếp các cửa sổ đang mở theo dạng lợp ngói.
B. Sắp xếp các cửa sổ đang mở theo dạng cạnh nhau.
C. Sắp xếp các biểu tượng trong cửa sổ đang mở.
D. Sắp xếp các biểu tượng hiện có trên desktop.
Trang 1/4
ĐỀ LÝ THUYẾT
đề thi lý thuyết môn tin học - Trang 2
đề thi lý thuyết môn tin học - Người đăng: sang-dohoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi lý thuyết môn tin học 9 10 881