Ktl-icon-tai-lieu

đề thi mạng máy tính

Được đăng lên bởi Minh Hằng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁY TÍNH
Thời gian làm bài: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)

Đề 2

Họ tên sinh viên: ......................................................................Mã SV:.......................Lớp:...............................
Hướng dẫn làm bài:
Đề thi có 50 câu. Sinh viên chọn câu trả lời đúng và đánh dấu x vào ô tương ứng trong bảng trả lời.
BẢNG TRẢ LỜI
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

b

c

d

a
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

b

c

d

a

b

c

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

d

a
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

b

c

d

a

b

c

d

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ĐỀ THI
1. Cần chia mạng con thuộc Class B với mỗi Subnet có tối đa 500 host, phải dùng Subnet Mask:
a. 11111111.11111111.11111110.00000000
b. 11111111.11111111.11111111.00000000
c. 11111111.11111111.11111100.00000000
d. 11111111.11111111.11111111.11000000
2. Một mạng thuộc Class B với Subnet Mask là 255.255.252.0 có thể chia thành bao nhiêu Subnet?
a. 16
b. 32
c. 64
d. 128
3. Chỉ ra nút mạng cùng Subnet với nút mạng có IP 217.65.82.153 và Subnet Mask 255.255.255.248:
a. 217.65.82.156
b. 217.65.82.151
c. 217.65.82.152
d. 217.65.82.160
4. Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con, phải sử dụng Subnet Mask:
a. 255.255.224.0
b. 255.0.0.255
c. 255.255.240.0
d. 255.255.255.224
5. Một mạng con lớp C cần chứa 15 host, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
a. 255.255.255.224
b. 255.0.0.255
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.192
6. Trong địa chỉ IP, có 5 lớp A, B, C, D, E. Lớp B là lớp có dãy địa chỉ:
a. 192.0.0.0 tới 223.255.255.255
b. 240.0.0.0 tới 255.255.255.255
c. 128.0.0.0 tới 191.255.255.255
d. 224.0.0.0 tới 239.255.255.255
7. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:
a. Segment
b. Frame
c. Packet
d. PDU
8. Địa chỉ MAC (Mac address) là:
a. Địa chỉ lớp 3 được Router xử lý định tuyến
b. Được phân phát bởi giao thức DHCP
c. Có thể thay đổi bằng Properties của Windows
d. Địa chỉ lớp 2 được gắn cứng vào Card mạng
9. Dịch vụ mạng SMTP dùng để:
a. Gửi thư điện tử
b. Nhận thư điện tử
c. Phân giải tên, địa chỉ d. Cấp địa chỉ cho máy
10. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:
a. SMTP: TCP Port 25 b. Telnet: UDP Port 23 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69
1

11. Đơn vị đo thông lượng là:
a. Byte/s
b. Bit/s
c. Byte/phút
d. Bit/phút
12. Dịch vụ mạng DNS dùng để:
a. Cấp địa chỉ cho máy b. Phân giải tên, địa chỉ c. Truyền file và dữ liệu d. Gửi thư điện tử
13. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subne...
Trường Đại Học Công Nghệ Tng Tin
ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁYNH
Thời gian làm bài: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)
Họ tên sinh viên: ......................................................................Mã SV:.......................Lớp:...............................
Hướng dẫn làm bài:
Đề thi có 50 câu. Sinh viên chọn câu trả lời đúng đánh dấu x vào ô tương ứng trong bảng trả lời.
BẢNG TRẢ LỜI
a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
1 11 21 31 41
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50
ĐỀ THI
1. Cần chia mạng con thuộc Class B với mỗi Subnet có tối đa 500 host, phải dùng Subnet Mask:
a. 11111111.11111111.11111110.00000000 b. 11111111.11111111.11111111.00000000
c. 11111111.11111111.11111100.00000000 d. 11111111.11111111.11111111.11000000
2. Một mạng thuộc Class B với Subnet Mask255.255.252.0 có thể chia thành bao nhiêu Subnet?
a. 16 b. 32 c. 64 d. 128
3. Chỉ ra nút mạngng Subnet với nút mạng có IP 217.65.82.153 và Subnet Mask 255.255.255.248:
a. 217.65.82.156 b. 217.65.82.151 c. 217.65.82.152 d. 217.65.82.160
4. Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con, phải sử dụng Subnet Mask:
a. 255.255.224.0 b. 255.0.0.255 c. 255.255.240.0 d. 255.255.255.224
5. Một mạng con lớp C cần chứa 15 host, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
a. 255.255.255.224 b. 255.0.0.255 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.192
6. Trong địa chỉ IP, có 5 lớp A, B, C, D, E. Lớp B là lớp có dãy địa chỉ:
a. 192.0.0.0 tới 223.255.255.255 b. 240.0.0.0 tới 255.255.255.255
c. 128.0.0.0 tới 191.255.255.255 d. 224.0.0.0 tới 239.255.255.255
7. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:
a. Segment b. Frame c. Packet d. PDU
8. Địa chỉ MAC (Mac address) là:
a. Địa chỉ lớp 3 được Router xử lý định tuyến b. Được phân phát bởi giao thức DHCP
c. Có thể thay đổi bằng Properties của Windows d. Địa chỉ lớp 2 được gắn cứng vào Card mạng
9. Dịch vụ mạng SMTPng để:
a. Gửi thư điện tử b. Nhận thư điện tử c. Pn giải tên, địa chỉ d. Cấp địa chỉ cho máy
10. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:
a. SMTP: TCP Port 25 b. Telnet: UDP Port 23 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69
1
Đề 2
đề thi mạng máy tính - Trang 2
đề thi mạng máy tính - Người đăng: Minh Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề thi mạng máy tính 9 10 38