Ktl-icon-tai-lieu

đề thi mẫu Cơ Sở Dữ Liệu

Được đăng lên bởi thuyfrozen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
H

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN – LẦN I

C NG NGH TH NG T N

Môn thi: Cơ Sở Dữ Liệu
Thời gian: 90 phút – không kể thời gian phát đề


hần

(Dành cho lớp: Tin 2/CNTT2)

ệt đ

**** Không được sử dụng tài liệu ****

du ệt
Trưởng bộ môn

PHẦN 1 (6 điểm) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ sau:
1.

NGLIEU(MaNL, Ten, Nhom, Calori, Protein, Lipit, Gluxit, Canci, Photpho, Sat, Caroten, B1, B2, PP, C) mô
tả thông tin về nguyên liệu để chế biến món ăn. Mỗi nguyên liệu có một mã số duy nhất, tên, và thông tin về các
thành phần dinh dưỡng như Calori, Protein, Lipit, Gluxit, Canci, Photpho, Sắt, Caroten, B1, B2, PP, C. Mỗi nguyên liệu
thuộc một nhóm xác định. Mỗi nguyên liệu có thể dùng chế biến nhiều món ăn.

2.

NGLIEUKY(MaNL, MaNLK) mô tả thông tin về sự kỵ nhau giữa các nguyên liệu. Một nguyên liệu có thể kỵ với
nhiều nguyên liệu khác.

3.

MONAN(MaMA, Ten, Loai, Gia, Calori, ProteinDV, ProteinTV, LipitDV, LipitTV, Gluxit, Canci, Photpho,
Sat, Caroten, B1, B2, PP, C) mô tả thông tin về món ăn. Mỗi món ăn có một mã số duy nhất, tên, giá thành và
thông tin về các thành phần dinh dưỡng như Calori, Protein động vật, Protein thực vật, Lipit động vật, Lipit thực vật,
Gluxit, Canci, Photpho, Sắt, Caroten, B1, B2, PP, C. Mỗi món ăn thuộc một loại xác định. Mỗi món ăn được chế biến
từ nhiều nguyên liệu.

4.

MONANKY(MaMA, MaMAK) mô tả thông tin về sự kỵ nhau của các món ăn. Một món ăn có thể kỵ với nhiều món
ăn khác.

5.

LOAIMONAN(Loai, Ten) mô tả thông tin các loại món ăn. Mỗi loại món ăn có một mã số duy nhất và tên. Có tất
cả 4 loại món ăn là Món Canh, Món Mặn, Món Tráng miệng, Cơm.

6.

TPMONAN(MaMA, MaNL, Luong) cho biết thành phần các nguyên liệu để chế biến món ăn. Mỗi thành phần
nguyên liệu có trọng lượng tương ứng.

7.

BUAAN(MaBA, Gia, Calori, Protein, Lipit, Gluxit) mô tả thông tin về bữa ăn. Mỗi bữa ăn có một mã số duy
nhất, giá thành và thông tin về các thành phần dinh dưỡng như Calori, Protein, Lipit, Gluxit. Một bữa ăn gồm Cơm và
tối đa 3 món khác và không có 2 món cùng loại. Một bữa ăn được gọi là đạt chuẩn nếu lượng calori của bữa ăn bằng
tổng lượng calori các món ăn trong bữa ăn.

8.

TPBUAAN(MaBA, MaMA) cho biết thành phần các món ăn trong một bữa ăn.

Yêu cầu:
1. Vẽ sơ đồ biểu diễn lược đồ CSDL trên – chỉ mô tả khóa ch nh và khóa ngoại
điểm .
2. H tìm và mô tả hai 2 ràng buộc toàn vẹn có thể có trong lược đồ CSDL trên, không kể các ràng buộc khoá
chính, khoái ngoại, miền giá trị điểm . (Nội dung, bối cảnh, tầm ảnh hưởng – sử dụng ng...
1
I HM TP.HCM  THI HT HC PHN LN I
  D Liu
 Thi gian: 90 phút không k th
(Dành cho lp: Tin 2/CNTT2)
**** Không c s dng tài liu ****
PHN 1 (6 m)   d liu quan h sau:
1. NGLIEU(MaNL, Ten, Nhom, Calori, Protein, Lipit, Gluxit, Canci, Photpho, Sat, Caroten, B1, B2, PP, C)
t thông tin v nguyên li ch bii nguyên liu mt mã s duy nht, tên, thông tin v các
thành pht, Caroten, B1, B2, PP, C. Mi nguyên liu
thuc mnh. Mi nguyên liu có th dùng ch bin nhi
2. NGLIEUKY(MaNL, MaNLK) t thông tin v s k nhau gia các nguyên liu. Mt nguyên liu th k vi
nhiu nguyên liu khác.
3. MONAN(MaMA, Ten, Loai, Gia, Calori, ProteinDV, ProteinTV, LipitDV, LipitTV, Gluxit, Canci, Photpho,
Sat, Caroten, B1, B2, PP, C) t thông tin v t s duy nht, tên, giá thành
thông tin v các thành phng vt, Protein thc vng vt, Lipit thc vt,
Gluxit, Canci, Photpho, St, Caroten, B1, B2, PP, C. Mc mt lonh. Mc ch bin
t nhiu nguyên liu.
4. MONANKY(MaMA, MaMAK) mô t thông tin v s k nhau c k vi nhiu món

5. LOAIMONAN(Loai, Ten) t thông tin các loi lot s duy nht tên. tt
c 4 lon, Món Tráng mi
6. TPMONAN(MaMA, MaNL, Luong) cho bit thành phn các nguyên li ch bi  i thành phn
nguyên liu có trng.
7. BUAAN(MaBA, Gia, Calori, Protein, Lipit, Gluxit) t thông tin v bi bt s duy
nht, giá thành và thông tin v các thành ph
Mt b
ti
.
Mt bc gt chun nng calori ca bng
t
.
8. TPBUAAN(MaBA, MaMA) cho bit thành pht b
Yêu cu:
1. V  biu di CSDL trên chi 
2. Htìm t hai 2 ràng buc toàn vn th  CSDL trên, không k các ràng buc khoá
chính, khoái ngoi, min giá tr
(Ni dung, bi cnh, tm ng s dng ngôn ng hình thc)
3. Hãy vit câu truy vn sau bng biu thi s quan h ngôn ng tân t (ngôn ng phép tính quan h) (2
m).
Cho bit tên các món canh có s dng nguyên liu Cà chua.
4. Vit các câu truy vn sau bng ngôn ng SQL: (2 m)
a) V cho bing s  vi nó. Sp xp theo
th t gim dn ca tên.
b) Tìm các nguyên liu không có nguyên liu k.
PHN 2 (4 m)
Câu 1  CSDL C<Q, F>
Q(TENTAU, LOAITAU, MACHUYEN, LUONGHANG, BENCANG, NGAY)
F={TENTAU LOAITAU;
MACHUYEN TENTAU, LUONGHANG;
TENTAU,NGAY BENCANG, MACHUYEN}
a. Ph thuc hàm LOAITAU, NGAY Q
+
có thuc vào F
+
hay không?
b. Tìm khoá ca C
c. nh dng chun ca C
d. t dng chun cao nht, bào toàn thông tin.
e.  CSDL mi phân rã câu d có bo toàn ph thuc hàm hay không? Chng minh.
Ht n b coi thi không gii thích gì thêm



đề thi mẫu Cơ Sở Dữ Liệu - Trang 2
đề thi mẫu Cơ Sở Dữ Liệu - Người đăng: thuyfrozen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi mẫu Cơ Sở Dữ Liệu 9 10 764