Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn: GIẢI TÍCH I

Được đăng lên bởi lekhanhk59uet
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐH QUỐC GIA HN
ĐH CÔNG NGHỆ

Đề thi môn: GIẢI TÍCH I
Lớp K52 CQ-C, Đ, V, H, M

Thời gian: 150 phút không kể thời gian phát đề.
(Đề số 1)

xn sin 1
x
Câu 1. (2 điểm). Với điều kiện nào hàm số f (x) =
0

a) liên tục khi x = 0;
b) có đạo hàm hữu hạn khi x = 0;
c) có đạo hàm liên tục khi x = 0?.

khi x = 0
khi x = 0

Câu 2. (2 điểm). Tìm các giới hạn sau:
1 − cosµ x
x→0
x2

1. lim
2.

lim x(x

x

x→0+0

(µ − thực).

)−1 .

Câu 3. (3 điểm).
1. Tìm diện tích miền phẳng giới hạn bởi đường cong ρ = a sin 3ϕ (hình 3 lá).
2. Tính độ dài đường cong ρ = aemϕ

(m > 0) khi 0 < ρ < a.

Câu 4. (1 điểm). Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng:
+∞

arctg x
√

1

xn .

x + 100

dx.

Câu 5. (2 điểm).
1. Khai triển hàm số sau thành chuỗi lũy thừa của x và tìm miền hội tụ của chuỗi
đó: f (x) =

x2

x−5
− 4x + 3

2. Khai triển hàm số f (x) =

π x
−
thành chuỗi các cosin trong khoảng (0, π).
4 2

ĐH QUỐC GIA HN
ĐH CÔNG NGHỆ

Đề thi môn: GIẢI TÍCH I
Lớp K52 CQ-C, Đ, V, H, M

Thời gian: 150 phút không kể thời gian phát đề.
(Đề số 2)

2

3 − x
khi 0 ≤ x ≤ 1
Câu 1. (2 điểm). Cho hàm số f (x) = 1 2


khi 1 < x < +∞.
x
Xác định giá trị trung bình c của công thức số gia hữu hạn (theo định lí Lagrange)
đối với hàm f (x) trên đoạn [0, 2].

Câu 2. (2 điểm). Tìm các giới hạn sau:
√
√
1 + αx. n 1 + βx − 1
1. lim
x→0
x
m

2.

lim (thx)x .

x→+∞

(m, n là các số nguyên).

(Gợi ý: áp dụng định lí L’Hospital).

Câu 3. (3 điểm).
1. Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong tham số:
x = a(2 cos t − cos 2t); y = a(2 sin t − sin 2t).

2. Tìm thể tích vật thể giới hạn bởi các mặt được tạo nên khi quay đường cong
cycloit x = a(t − sin t); y = a(1 − cos t) (0 ≤ t ≤ 2π); và đường y = 0,
(a) quay quanh trục Ox.
(b) quay quanh trục Oy .
Câu 4. (1 điểm). Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng:

+∞
1

dx
.
x. xα + 1
√
3

Câu 5. (2 điểm).
2n−1 xn−1
√
1. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm:
.
n=1 (2n − 1)2 . 3n−1
+∞

2. Khai triển hàm f (x) = x trên đoạn [0, π] thành chuỗi Fourier theo các hàm
sin.

Đáp án Đề số 1
Câu 1. (2 điểm). f (x) = xn sin

1
(x = 0) và f (0) = 0.
x

1
x

a) f (±0) = lim xn sin .
x→±0

Giới hạn tồn tại và bằng 0 chỉ khi n > 0. Vậy hàm f (x) liên tục tại x = 0 khi n > 0.
b) f±′ (0) = lim

(∆x)n sin
∆x

∆x→±0

1
∆x =

lim (∆x)n−1 sin

∆x→±0

Giới hạn tồn tại (và bằng 0) chỉ khi n > 1.

1
.
∆x

1
1
− xn−2 cos
(x = 0).
x
x
Để hàm f ′ (x) liên tục tại x = 0, cần và đủ là f−′ (0) = f+′ (0) = f ′ (0). Khi x → ±0 các
giới hạn f−′ (0) và f+′ (0) tồn tại chỉ khi n − 2 > 0 và bằng...
ĐH QUỐC GIA HN Đề thi môn: GIẢI TÍCH I
ĐH CÔNG NGHỆ Lớp K52 CQ-C, Đ, V, H, M
Thời gian: 150 phút không kể thời gian phát đề.
(Đề số 1)
Câu 1. (2 điểm). Với điều kiện nào hàm số f(x) =
x
n
sin
1
x
khi x = 0
0 khi x = 0
a) liên tục khi x = 0;
b) đạo hàm hữu hạn khi x = 0;
c) đạo hàm liên tục khi x = 0?.
Câu 2. (2 điểm). Tìm các giới hạn sau:
1. lim
x0
1 cos
µ
x
x
2
(µ thực).
2. lim
x0+0
x
(x
x
)1
.
Câu 3. (3 điểm).
1. Tìm diện tích miền phẳng giới hạn bởi đường cong ρ = a sin 3ϕ (hình 3 lá).
2. Tính độ dài đường cong ρ = ae
(m > 0) khi 0 < ρ < a.
Câu 4. (1 điểm). Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng:
+
1
arctg x
x
n
.
x + 100
dx.
Câu 5. (2 điểm).
1. Khai triển hàm s sau thành chuỗi lũy thừa của x và tìm miền hội tụ của chuỗi
đó: f(x) =
x 5
x
2
4x + 3
2. Khai triển hàm số f(x) =
π
4
x
2
thành chuỗi các cosin trong khoảng (0, π).
Đề thi môn: GIẢI TÍCH I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn: GIẢI TÍCH I - Người đăng: lekhanhk59uet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi môn: GIẢI TÍCH I 9 10 566