Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Toán rời rạc

Được đăng lên bởi rikaki138-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI GIẢI ĐỀ THI TOÁN RỜI RẠC – CAO HỌC KHÓA 18
LỚP: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT & THỐNG KÊ

(Lời giải chỉ mang tính chất tham khảo – )

Câu 1: Chứng minh công thức đồng nhất:
(( ⇒ ) ∧ ( ⇒ )) ⇒

≡1

Giải:
VT=( ⇒ ) ∧ ( ⇒

)∨

(đ 1)

=( ⇒ )∨( ⇒

)∨

(

= [( ∧ ) ∨ ( ∧ )] ∨
= [ ∧ ( ∨ )] ∨
= ( ∧ 1) ∨
=

∨

ℎả

ℎâ

ℎố )

ℎầ

( ậ

= 1( ậ

( ậ

( ậ

( ậ

)
ℎứ

ℎứ 2)

ử ù)

ℎò )

ℎầ

ử ù)

Câu 2: Cho { } là dãy Fibonacci. Chứng minh
= (−1) ,

−

≥ 1 (∗)

Giải:
Ta biết dãy Fibonacci có dạng như sau:
Ta có

=

=1
=1
=

+

,

>1

(1) thay vào (*) ta được đẳng thức (∗) ⟺

+

−

−

= (−1) (**)

Như vậy thay vì chứng minh đẳng thức (*) ta chứng minh đẳng thức (**) bằng phương pháp quy nạp
Với n=1 ta có:

−

−

= 1 − 1 − 1 = −1 = (−1) đúng

Giả sử bài toán đúng với n ta chứng minh bài toán đúng với n+1
−
= −(

=(

−
−

−

+

) +(

+

)

−

(theo 1)

) = −(−1) (theo gtqn)

= (−1)

©1

Trường Đại học Cần Thơ – Năm 2012

Câu 3: Số f(n) của các bước đòi hỏi để giải trò chơi vòng Trung quốc với n vòng thỏa mãn:
(1) = 1 à ( + 1) =

2 ( )
2 ( )+1

ℎ
ℎ

ẻ
ℎẵ

Hãy cho một định nghĩa đệ quy cho f(n)
Giải: (tin theo sai ráng chịu)
Nhận thấy:
+ Nếu n lẻ thì n+1 chẵn nên

( + 2) =

( + 1) + 1 = 2 ( + 1) + 1 và ( + 1) = 2 ( )

⇒ ( + 2) = 2 ( + 1) + 1 = ( + 1) + ( + 1) + 1 = ( + 1) + 2 ( ) + 1 (1)
+ Nếu n chẵn thì n+1 lẻ nên ( + 2) =

( + 1) + 1 = 2 ( + 1) và ( + 1) = 2 ( ) + 1

⇒ ( + 2) = 2 ( + 1) = ( + 1) + ( + 1) = ( + 1) + 2 ( ) + 1 (2)
Từ (1) và (2) ta có ( + 2) = ( + 1) + 2 ( ) + 1, ∀ ∈ ℕ
Suy ra (1) = 1, (2) = 2 à ( ) = ( − 1) + 2 ( − 2) + 1, ∀ ∈ ℕ

Cậu 4: Dùng hàm sinh, tìm biểu thức của quan hệ truy hồi sau:
=2
=2

+2 ,

>0

Giải:
Ta có:

=2

Xét ( ) =
2

+2 ⟺
+

( )=2 (

+
+

+

⟺ ( ) = (1 + 2 + 2
Hệ số
Vậy

©2

+⋯
+⋯)= 2

+⋯+

+2

+ ⋯+ 2

+⋯

+⋯+2

( )−

⟺ (1 − 2 ) ( ) = 1 +

− 2 = 0 (*)

+⋯+

1
= 1+2 +2
1−2
Khi đó: ( ) − 2

−2

−1+(

=

−2

− 2) + (

−2

−2 )

+⋯ =

− 1 = 1 (do *)

1
1
1
⟺ ( )=
+
1−2
1−2
(1 − 2 )
+ ⋯+ 2

+ ⋯ ) + (1 + 2.2 + 3. 2

trong f(x) là 2 + ( + 1)2 = ( + 2)2
= ( + 2)2

Trường Đại học Cần Thơ – Năm 2012

+ ⋯ + ( + 1)2

+ ⋯)

Câu 5: Có bao nhiêu cách phân phối 18 món quà cho bốn người, trong đó mỗi người nhận được ít nhất 3
món quà nhưng không quá 5 món quà?
Giải:
Hàm sinh ứng với cách phân phối là:
( )=(

+

+

) =

(1 +

+

1−
1−

) =

=

(1 −

)

1
(1 − )

(∗)

Trong đó:
(1 −

) =1−4

+6

1
=
(1 − )

−4

+

=1+

+

+ ⋯+

+⋯

Số cách phân phối 18 món quà chính là hệ số đi với
Vậy có: 1.

−4

trong ( ) và là hệ số đi với

tron...
© 1 Trường Đại hc Cần Thơ Năm 2012
LI GIẢI Đ THI TOÁN RI RC CAO HC KA 18
LP: LÝ THUYT XÁC SUT & THNG
(Li gii ch mang tính cht tham kho – http://nguyenchiphuong.WordPress.com)
Câu 1: Chng minh công thức đồng nht:
(
(
)
(
)
) 1
Gii:
VT=
(
)
(
)
∨ 
(
đ1
)
=
(
)
(
)
∨ 
(
 
)
= [
(
∧ 
)
(
∧ 
)
] ∨ 
(
ậ ℎả ℎứ ℎứ 2
)
= [
(
∨ 
)
] ∨ 
(
ậ ℎâ ℎố
)
=
(
1
)
∨ 
(
ậ ℎầ ử ù
)
=
∨ 
(
ậ  ò
)
= 1(ậ ℎầ ù)
Câu 2: Cho {
}
là dãy Fibonacci. Chng minh
− 


=
(
1
)
, 1 ()
Gii:
Ta biết dãy Fibonacci dạng như sau: 
= 1
= 1
=

+

, > 1
Ta có

=
+

(1) thay vào (*) ta được đẳng thc
(
)
− 

− 

= (1)
(**)
Như vậy thay vì chứng minh đẳng thc (*) ta chứng minh đẳng thc (**) bằng phương pháp quy nạp
Vi n=1 ta có:
− 
− 
= 1 1 1 = 1 = (1)
đúng
Gi s bài toán đúng vi n ta chng minh bài toán đúng vi n+1

− 

− 
=
(
+

)
+
(
+

)
− 
(theo 1)
=
(
− 


)
=
(
1
)
(theo gtqn)
= (1)

Đề thi môn Toán rời rạc - Trang 2
Đề thi môn Toán rời rạc - Người đăng: rikaki138-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi môn Toán rời rạc 9 10 611