Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi quản trị dự án mạng

Được đăng lên bởi trannho90
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1234 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ Công Thương

Đề thi cuối kỳ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Môn: Quản trị hệ thống mạng

Khoa: Điện tử - Tin học

Lớp: CĐN QTM10AB

Bộ môn: Tin học

Thời gian: 60 phút

Lớp: ________________________
Họ tên: ______________________
MSSV: ______________________

-

Lưu ý:
Không được sử dụng tài liệu.
Đánh dấu rõ ràng vào bảng trả lời, không đánh dấu vào đề thi.
Nộp lại cả đề thi và bảng trả lời sau khi làm bài xong.
Đề thi có 50 câu

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:
Ví dụ:

Chọn A
ABCDABCDABCDA
BCDABCDABCDAB
CDABCDABCDABC
DABCDABCDABCD
ABCDABCD

Bỏ A, chọn B

ABCDABCDABCDA
BCDABCDABCDAB
CDABCDABCDABC
DABCDABCDABCD
ABCDABCD

Bỏ B, chọn lại A

ABCDABCDABCDA
BCDABCDABCDAB
CDABCDABCDABC
DABCDABCDABCD
ABCDABCD

ABCDABCDABCDA
BCDABCDABCDAB
CDABCDABCDABC
DABCDABCDABCD
ABCDABCD

1

Bộ Công Thương

Đề thi cuối kỳ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Môn: Quản trị hệ thống mạng

Khoa: Điện tử - Tin học

Lớp: CĐN QTM10AB

Bộ môn: Tin học

Thời gian: 60 phút

1. Mô hình domain là:
a. Mô hình dành cho mạng vừa và
nhỏ
b. Không cần thiết phải có máy chủ
quản lý miền
c. Mô hình hoạt động theo cơ chế
client – server, phải có 1 máy
làm chức năng điều khiển vùng
d. Các câu trên đều đúng
2. Forest:
a. Được xây dựng trên nhiều domain
tree.
b. Được xây dựng trên một domain
tree
c. Là tập hợp các domain tree có
thiết lập quan hệ và ủy quyền
cho nhau
d. Các câu trên đều đúng.
3. Chọn tên user được đặt sai qui tắc:
a. Test1.2
b. Test:1
c. Test 3
d. Test_3
4. SID (Security ID) là:
a. Thành phần nhận dạng không
trùng lặp, được hệ thống tạo ra và
dùng riêng cho hệ thống xử lý

b. Thành phần nhận dạng trùng lặp,
được hệ thống tạo ra và dùng riêng cho
hệ thống xử lý
c. Thành phần nhận dạng không
trùng lặp, được người dùng tạo ra và xử
lý
d. Thành phần nhận dạng trùng lặp,
được hệ thống tạo ra và cho người dùng
xử lý
5. Chọn câu sai: Mục đích của việc sử
dụng SID (Security ID):
a. Dễ dàng thay đổi tên người dùng
b. Khi xóa một tài khoản thì SID
không còn giá trị
c. Khi tạo 1 tài khoản cùng tên với
tài khoản vừa xóa thì quyền cũ
vẫn còn sử dụng
d. Khi tạo 1 tài khoản mới thì giá trị
SID là 1 giá trị mới
6. Tài khoản người dùng miền:
a. Định nghĩa trên máy cục bộ và chỉ
logon, truy cập tài nguyên trên
máy cục bộ
b. Định nghịa trên máy cục bộ và có
thể logon trên các máy khác.
c. Định nghĩa trên máy chủ và có thể...
1
Bộ Công Thương
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
Khoa: Điện tử - Tin học
Bộ môn: Tin học
Đề thi cuối kỳ
Môn: Quản trị hệ thống mạng
Lớp: CĐN QTM10AB
Thời gian: 60 phút
Lớp: ________________________
Họ tên: ______________________
MSSV: ______________________
Lưu ý:
- Không được sử dụng tài liệu.
- Đánh dấu rõ ràng vào bảng trả lời, không đánh dấu vào đề thi.
- Nộp lại cả đề thi và bảng trả lời sau khi làm bài xong.
- Đề thi có 50 câu
BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:
Ví dụ:
Chọn A
Bỏ A, chọn B
Bỏ B, chọn lại A
DDD
DDD
DDD
DDDD
DD
DDD
DDD
DDD
DDDD
DD
DDD
DDD
DDD
DDDD
DD
DDD
DDD
DDD
DDDD
DD
Đề thi quản trị dự án mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi quản trị dự án mạng - Người đăng: trannho90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi quản trị dự án mạng 9 10 294