Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thông tin số

Được đăng lên bởi Trannguyen Nhat Linh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Electrical and Electronics Engineering
Department of Telecommunications

Digital Communications
Homework-1

Lectured by Ha Hoang Kha, Ph.D.
Ho Chi Minh City University of Technology
Email: hahoangkha@gmail.com

Bài 1
 Một hệ thống truyền tín hiệu nhị phân với bit 1 phát tín hiệu s1(t) và bit 0
phát tín hiệu s2(t), với







kênh truyền được giả sử là AWGN với nhiễu trung bình bằng 0 và mật
độ phổ công suất của nhiễu là N0/2.
a) Hãy xác định tập hàm cơ sở cho tập tín hiệu phát ? Vẽ sơ đồ chùm
sao của tín hiệu (signal constellation)?
b) Hãy xác định vùng quyết định tối ưu cho các ký hiệu nếu xác suất
xuất hiện bit 1 là p=0.7? Vẽ sơ đồ khối bộ thu tương quan (correlation
receiver) có trình bày rõ quy tắc quyết định các ký hiệu?
c) Rút ra biểu thức xác suất lỗi cho từng ký hiệu và xác suất lỗi bit trung
bình ?
Cho biết

Bài tập

2

H. H. Kha

Bài 2
 Một hệ thống truyền tín hiệu nhị phân với bit 1 phát tín hiệu s1(t) và bit 0
phát tín hiệu s2(t), với

Một mã khối tuyến tính (7, 4) có các từ mã được biểu diễn bằng vector
trong đó M=(m1 m2 m3 m4) là các bit mang tin (message bit) và C=(c1 c2
c3) là bit kiểm tra được tính bằng:

a) Tìm ma trận sinh G (với X=MG) và ma trận kiểm tra H (parity checking
matrix)?
b) Nếu bộ thu nhận được chuỗi bit 00111001000110, hãy tìm chuỗi bit
thông tin tương ứng?
c) Hãy cho biết khả năng phát hiện sai và sửa sai của mã khối này ?

Bài tập

3

H. H. Kha

Bài 3
 Cho bộ tạo mã chập (2, 1, 2) với các ngõ ra

trong đó mj là bit tin thứ j.
a) Vẽ sơ đồ khối thực hiện bộ tạo mã chập này ?
b) Viết sơ đồ trellis cho bộ mã ?
c) Cho chuỗi bit m=(1 1 0 1 0 0), hãy xác đinh chuỗi bit ngõ ra của bộ mã
hóa ?

Bài tập

4

H. H. Kha

Bài 4
 Cho một kênh thông tin vô tuyến có đáp ứng xung của kênh

với

là hàm Dirac và T là khoảng thời gian 1 ký hiệu.

a) Viết biểu thức đáp ứng tần số của kênh?
b) Thiết kế bộ cân bằng ép buộc bằng không (zero-forcing equalizer) có 3
trọng số ?
c) ISI (inter-symbol interference) còn lại với bộ cân bằng ở câu b?

Bài tập

5

H. H. Kha

...
Lectured by Ha Hoang Kha, Ph.D.
Ho Chi Minh City University of Technology
Email: hahoangkha@gmail.com
Digital Communications
Homework-1
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Electrical and Electronics Engineering
Department of Telecommunications
Đề thi thông tin số - Trang 2
Đề thi thông tin số - Người đăng: Trannguyen Nhat Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thông tin số 9 10 59