Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi thực hành soạn thảo văn bản

Được đăng lên bởi tthuy75
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së GD & §T HOµ B×NH kú thi tin häc ngµnh gd & ®t hoµ b×nh - vtb
LÇn thø nhÊt n¨m 2008
§Ò thi m«n: Tin häc
Ngµy thi 19/4/2008
(Thêi gian lµm bµi 20 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
---------------------------------------------------
®Ò thi thùc hµnh : so¹n th¶o v¨n b¶n
1. T¹o mét th môc trong My Document theo sè b¸o danh
2. T¹o v¨n b¶n theo mÉu sau vµ lu vµo th môc trªn: Víi tªn “Baithi.doc
ThÞ trêng m¸y tÝnh
c¸ nh©n trªn thÕ giíi
ThÞ
trêng
2005 2006 2007
Sè lîng
(ngµn
chiÕc)
TrÞ gi¸
(TriÖu
USD)
Sè lîng
(ngµn
chiÕc)
TrÞ gi¸
(TriÖu
USD)
Sè lîng
(ngµn
chiÕc)
TrÞ gi¸
(TriÖu
USD)
18.700 40.750 23.001 51.265 26.513 57.339
T©y ¢u 12.500 23.927 14.376 28.303 16.300 31.344
Ch©u ¸ - TBD 5.060 9.839 6.446 13.656 8.129 16.694
NhËt 3.500 10.789 5.822 16.044 8.390 21.171
PhÇn cßn l¹i 7.255 12.682 8.523 15.818 9.890 17.290
Toµn thÕ giíi 47.015 97.986 58.168 125.087 69.219 143.83
Së GD & §T HOµ B×NH kú thi tin häc ngµnh gd & ®t hoµ b×nh - vtb
LÇn thø nhÊt n¨m 2008
§Ò thi m«n: Tin häc
Ngµy thi 19/4/2008
(Thêi gian lµm bµi 20 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
---------------------------------------------------
®Ò thi thùc hµnh : B¶ng tÝnh ®iÖn tö excel
NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hiÖn c¸c yªu cÇu:
Trong n¨m 1995 tæng m¸y
tÝnh nh©n ®îc tiªu t trªn thÕ giíi lµ
58.168.000 chiÕc víi tæng trÞ gi¸
125.068 triÖu USD.
N¨m 1995 10 c«ng ty hµng ®Çu
trong thÞ trêng y tÝnh c¸ nh©n lÇn lît
lµ: Compact, IBM, Apple, NEC,
Packard Bell, Hewlett Packard, Dell,
Acer, Toshiba vµ Fujitsu/ICI...
Dù b¸o n¨m 1995 lîng m¸y tiªu thô
: 115.745.000 chiÕc víi tæng t gi¸
215.483 triÖu USD
Đề Thi thực hành soạn thảo văn bản - Trang 2
Đề Thi thực hành soạn thảo văn bản - Người đăng: tthuy75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề Thi thực hành soạn thảo văn bản 9 10 489