Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tin học

Được đăng lên bởi thanhdat8921
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
',,;
.
/
.
Tr1fÒ'ng D~i HQc cio Tha Dáp án d~ thi hQc ky 2 Ram hQC 2005-2006
Khoa Cong Nghç Thong Tin & TT Mon ibi: Ca sO' dÜ' liçu (CD033) - Lin 01
LÓ'p: CD Tin hQc K30.
Thòi gian làm bài: 90 phút.
NQIDUNG
Cau 1 (5.5 di~m):
a. Viét bi~u thúc d~i quan cho biét hQ tèn, dia chi diçn tho~i cua nhÜ'ng khách hàng
da d{lt rnua hàng trong tháng 12 narn 2005.
(0.5d)
E = (MONTH(NGAYDH)=12 AND YEAR(NGAYDH)=2005)
KHACHHANG*PHIEU_DATHANG(E) [HOTEN, DCHI, SODT]
b. Ray viét bi~u thúc d~i quan ve cay bi~u thúc tÒi uu tu<Jng írng vÓ'i cau a.
(0.75d)
E = (MONTH(NGA YDH)=12 AND YEAR(NGA YDH)=2005)
(KHACHHANG[MAKH, HOTEN, DCm, SODT] *
PHIEU_DATHANG(E) [MAKH])[MAKH, HOTEN, DCHI, SODT]
I (1.0d)
[ROTEN, DCRI, SODT]
N, DCRI, SODT]
~~~~
c. Viét cau lçnh SQL:
- Cho biét hQ tèn, dia chi cua khách hàng diçn tho~i 071-831301.
(0.5d)
SELECT HOTEN, DCHI
FROM KHACHHANG
WHERE SODT='071-831301'
- Cho biét hQ tèn, dia chi diçn tho~i cua nhÜ'ng khách hàng da d{lt rnua hàng trong
tháng 12 narn 2005.
(0.75d)
SELECT HOTEN, DCHI, SODT
FROM KHACHHANG KH, PHIEU- DATHANG PDH
WHERE KH.MAKH=PDH.MAKH AND MONTH(NGA YDH)=12
AND YEAR(NGA YDH)=2005
1
Đề thi tin học - Trang 2
Đề thi tin học - Người đăng: thanhdat8921
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi tin học 9 10 272