Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tin học đại cương

Được đăng lên bởi tthuy75
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỰC HÀNH
Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Học sinh làm bài và lưu trong thư mục gốc ổ đĩa D dưới tên Baithi???? (???? là
SBD), ví dụ: Baithi0099.doc
Câu 1: Hãy nhập nội dung và định dạng văn bản theo mẫu sau:
B¶ng ®iÓm c¸ nh©n

Hä tªn: NguyÔn V¨n A
Ngµy sinh: 02/10/1984
Giíi tÝnh: Nam
STT

Tªn m«n

Häc kú I
1 To¸n cao cÊp A1
2 VËt lý ®¹i c¬ng
3 Ngo¹i ng÷
4 Tin häc c¬ së
5 TriÕt häc
Häc kú II
6 To¸n cao cÊp A2
7 NhiÖt häc
8 Ngo¹i ng÷
9 LËp tr×nh C
10 LÞch sö §¶ng

Kho¸: K47 CA
HÖ §¹i häc chÝnh quy
Khoa: C«ng nghÖ

Sè tr×nh

§iÓm 1

9
7
7
5
6

10
4
8
10
7

8
5
7
5
5

10
8
4
10
7

§iÓm 2

Ghi chó

9

Thi l¹i

8

Thi l¹i

Câu 2: Tạo bảng tính sau và lập công thức điền dữ liệu vào các ô có dấu hỏi
(?):

A

B

2

STT

Họ tên

3
4
5
6
7
8

1
2
?
?
?
?

9

?

10
11
12
13
14
15

?
?

Nguyễn Dũng
Trần Thị Thu Hà
Lê Minh Khánh
Nguyễn Văn Lộc
Trần Thị Mai
Lê Đình Nam
Dương Oanh
Oanh
Lê Vân Thảo
Đào Duy

1

C
D
E
F
G
H
BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC - HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2009 - 2010
KT
Điểm
Điểm
Điểm
miệng

hệ số 1

hệ số 2

học
kỳ

L

M

TB
M

Xếp
loại

4
7
8
6
9
8

8
8
7
7
8
9

7
6
5
3
8
9

5
7
8
5
9
8

3
9
7
4
8
9

4
8
8
4
9
9

?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?

9

8

9

9

9

9

?

?

?
?

?
?

5
7

4
6
3
4
5
8
9
7
9
9
Điểm kiểm tra học kỳ cao nhất:
?
Điểm kiểm tra học kỳ thấp nhất:
?
Điểm trung bình môn cao nhất:
Điểm trung bình môn thấp nhất:

?
?

1. Tính điểm TBM (trung bình môn): điểm miệng hệ số 1, KT học kỳ hệ số 3.
2. Xếp loại: Nếu điểm TBM >= 8 thì xếp loại Giỏi, còn lại: TBM >= 6.5 xếp loại
Khá, còn lại: TBM >=5 xếp loại TB, còn lại: xếp loại Yếu.
3. Tính điểm KT học kỳ cao nhất và điểm KT học kỳ thấp nhất.
4. Tính điểm TBM cao nhất và điểm TBM thấp nhất.

Câu 3: Tạo các Slide sau trong PowerPoint và thực hiện theo yêu cầu:
Slide 1:

TÌNH BẠN
Slide 2:

 Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong
những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật,
một tâm tư.
Manzôni
Slide 3:
 Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một
người . Sự thật ,lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tuỳ thuộc vào
điều đó cả.
Elviisresley
Slide 4:
 Thời gian hay khoảng cách đều không làm giảm được tình bạn.
Ghersen
Slide 5:
 Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố
mối quan hệ bạn bè.
Lênin
Slide 6:
 Tình bạn đó là một tâm hồn trong hai cơ thể.
Aristoteles

Yêu cầu:
1) Background (nền) của các slide: Tự tạo hoặc chọn tuỳ ý trong
hộp thoại Design Templa...
ĐỀ THI THỰC HÀNH
Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Học sinh làm bài và lưu trong thư mục gốc ổ đĩa D dưới tên Baithi???? (???? là
SBD), ví dụ: Baithi0099.doc
Câu 1: Hãy nhập nội dung và định dạng văn bản theo mẫu sau:
B¶ng ®iÓm c¸ nh©n
Hä tªn: NguyÔn V¨n A Kho¸: K47 CA
Ngµy sinh: 02/10/1984 HÖ §¹i häc chÝnh quy
Giíi tÝnh: Nam Khoa: C«ng nghÖ
STT
Tªn m«n
Sè tr×nh §iÓm 1 §iÓm 2 Ghi chó
Häc kú I
1 To¸n cao cÊp A1 9 10
2 VËt lý ®¹i c¬ng 7 4 9 Thi l¹i
3 Ngo¹i ng÷ 7 8
4 Tin häc c¬ së 5 10
5 TriÕt häc 6 7
Häc kú II
6 To¸n cao cÊp A2 8 10
7 NhiÖt häc 5 8
8 Ngo¹i ng÷ 7 4 8 Thi l¹i
9 LËp tr×nh C 5 10
10 LÞch sö §¶ng 5 7
Câu 2: Tạo bảng tính sau và lập công thức điền dữ liệu vào các ô có dấu hỏi
(?):
Đề thi tin học đại cương - Trang 2
Đề thi tin học đại cương - Người đăng: tthuy75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi tin học đại cương 9 10 328