Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tin học đại cương

Được đăng lên bởi GS Dino
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1
Đại Học Quốc Gia Tp.HCM
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin
@@@@@

Trang 1
Họ và tên:……………………..
MSSV:…………………...........

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN: TIN HỌC 1
ĐỀ 1
Thời gian: 45 phút
(Không được phép sử dụng tài liệu)
Câu 1. Chọn phát biểu đúng về các công đọan trong qui trình tổng quát để giải quyết
bài tóan bằng máy tính số:
a) Dữ liệu từ dạng nào đó bên ngòai muốn được máy tính hiểu và xử lý cần phải
được mã hóa thành dạng chuỗi bit.
b) Việc xử lý dữ liệu chỉ được thực hiện trên những dữ liệu dạng chuỗi bit.
c) Để lưu giữ dữ liệu số phục vụ cho việc sử dụng sau này ta có thể dùng
CDROM, đĩa.
d) Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 2. Chọn phát biểu đúng:
a) Người lập trình có thể hiểu được ngôn ngữ máy vật lý.
b) Lập trình bằng ngôn ngữ cấp cao thì thuận tiện hơn lập trình bằng ngôn ngữ
máy.
c) Ngôn ngữ hướng đối tượng và các ngôn ngữ theo trường phái lập trình cấu
trúc thường là ngôn ngữ cấp cao.
d) Các câu trên đều đúng.
Câu 3. Chọn phát biểu sai
a) Quá trình giải quyết một bài toán là quá trình tính toán trên tập dữ liệu của bài
toán theo một giải thuật nào đó.
b) Lập trình là công viêc của máy tính với sự trợ giúp của con người.
c) Dữ liệu toàn cục có thể được truy xuất từ bất kì vị trí nào trong chương trình.
a) Ngôn ngữ lập trình cấu thành từ hai yếu tố ngữ nghĩa và cú pháp.
Câu 4. Đơn vị xử lý (CPU) trong mô hình máy tính số Von Newman có chức năng:
a) Lưu trữ và thực hiện các lệnh của chương trình.
b) Nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu và xuất kết quả cho người sử dụng.
c) Mã hóa dữ liệu thành chuỗi bit, xử lý dữ liệu, giải mã chuỗi bit thành dữ
liệu.
a) Cả ba câu đều sai.
Câu 5. Nếu dùng 12 bit nhị phân để biểu diễn giá trị của số không âm thì tầm giá trị
thể hiện là :
a) 0 đến 4096
b) 1 đến 4097
c) 0 đến 4095
d) 1 đến 4096
Câu 6. Giá trị &HFA tương ứng với giá trị nào sau đây:
a) &O374
b) &B011111010
c) 240
a) Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 7. Giá trị 276 tương ứng với giá trị nào sau đây:

Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1
a)
b)
c)
d)

Trang 2

&O424
&B0100010100
&H114
Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 8. Số nhị phân &B101011.101 tương ứng với số thập phân sau:
a) 45.875
b) 43.625
c) 43.675
a) 45.825
Câu 9. Chuỗi nhị phân nào sau đây biểu diễn số trong hệ 16 sau: 1A7E
a) 11010011110
b) 1101001111110
c) 1101001111010.
d) Câu 3 câu trên đều sai.
Câu 10. Chuỗi 16 bit nào sau đây biểu diễu số nguyên -10 trong VB
a) 10000000 00001010
b) 11111111 11110110
c) 11111111 11110101
a) Tất cả đều sai.
Câu 11. Cho biế...
Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Trang 1
Đại Học Quốc Gia Tp.HCM Họ và tên:……………………..
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM MSSV:…………………...........
Khoa Công Nghệ Thông Tin
@@@@@
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN: TIN HỌC 1
ĐỀ 1
Thời gian: 45 phút
(Không được phép sử dụng tài liệu)
Câu 1. Chọn phát biểu đúng về các công đọan trong qui trình tổng quát để giải quyết
bài tóan bằng máy tính số:
a) Dữ liệu từ dạng nào đó bên ngòai muốn được máy tính hiểu và xử lý cần phải
được mã hóa thành dạng chuỗi bit.
b) Việc xử lý dữ liệu chỉ được thực hiện trên những dữ liệu dạng chuỗi bit.
c) Để lưu giữ dữ liệu số phục vụ cho việc sử dụng sau này ta có thể dùng
CDROM, đĩa.
d) Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 2. Chọn phát biểu đúng:
a) Người lập trình có thể hiểu được ngôn ngữ máy vật lý.
b) Lập trình bằng ngôn ngữ cấp cao thì thuận tiện hơn lập trình bằng ngôn ngữ
máy.
c) Ngôn ngữ hướng đối tượng và các ngôn ngữ theo trường phái lập trình cấu
trúc thường là ngôn ngữ cấp cao.
d) Các câu trên đều đúng.
Câu 3. Chọn phát biểu sai
a) Quá trình giải quyết một bài toán là quá trình tính toán trên tập dữ liệu của bài
toán theo một giải thuật nào đó.
b) Lập trình là công viêc của máy tính với sự trợ giúp của con người.
c) Dữ liệu toàn cục có thể được truy xuất từ bất kì vị trí nào trong chương trình.
a) Ngôn ngữ lập trình cấu thành từ hai yếu tố ngữ nghĩa và cú pháp.
Câu 4. Đơn vị xử lý (CPU) trong mô hình máy tính số Von Newman có chức năng:
a) Lưu trữ và thực hiện các lệnh của chương trình.
b) Nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu và xuất kết quả cho người sử dụng.
c) Mã hóa dữ liệu thành chuỗi bit, xử lý dữ liệu, giải mã chuỗi bit thành dữ
liệu.
a) Cả ba câu đều sai.
Câu 5. Nếu dùng 12 bit nhị phân để biểu diễn giá trị của số không âm thì tầm giá trị
thể hiện là :
a) 0 đến 4096
b) 1 đến 4097
c) 0 đến 4095
d) 1 đến 4096
Câu 6. Giá trị &HFA tương ứng với giá trị nào sau đây:
a) &O374
b) &B011111010
c) 240
a) Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 7. Giá trị 276 tương ứng với giá trị nào sau đây:
Đề thi tin học đại cương - Trang 2
Đề thi tin học đại cương - Người đăng: GS Dino
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi tin học đại cương 9 10 378