Ktl-icon-tai-lieu

Để thi Tin học Hải Dương 2011

Được đăng lên bởi maldark
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BAN TỔ CHỨC HỘI THI

ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHỐI THCS

TIN HỌC TRẺ TỈNH HẢI DƯƠNG
***

TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII - 2011
Thời gian làm bài: 120 phút
(Gồm phần thi trắc nghiệm và phần thi thực hành)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Ngày 11 tháng 7 năm 2011

LẦN THỨ XVII

Hä tªn thÝ sinh: ...................................................................Sè B¸o danh:.......................
Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: .....................................................................................................
Líp, trêng (n¨m häc 2010 - 2011): .............................................................................
Huyện, thị, thành phố: ......................................................................................................
A. BÀI THI TRẮC NGHIỆM (30 ĐIỂM)
THỜI GIAN LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM: 30 PHÚT

(Bài thi trắc nghiệm gồm: 04 trang)
ĐIỂM BÀI THI
TRẮC NGHIỆM

CHỮ KÍ GIÁM KHẢO CHẤM

Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc ph¬ng ¸n ®óng trong c¸c c©u sau:
Câu 1. Bộ nhớ trong của máy vi tính gồm những thành phần nào?
A. Đĩa từ
B. ROM và CD-ROM
C. RAM và đĩa cứng
D. RAM và ROM
Câu 2. CPU (Central Proccessor Unit) gồm các thành phần chính là?
A. Bộ điều khiển & Các thanh ghi
B. Bộ xử lý số học & Các thanh ghi
C. Bộ điều khiển & Bộ xử lý số học và logic
D. Bộ tính toán & Các thanh ghi
Câu 3. Một GB tương dương với?
A. 1000 MB
B. 210 KB
C. 1.000.000 KB
D. 1024 MB
Câu 4. Cụm từ viết tắt nào sau đây không để chỉ mạng máy tính?
A. LAN
B. WAN
C. WLAN
D. MEN
Câu 5. Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle
Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ?
A. Shift_Del
B. Alt_Del
1

C. Ctrl_Del
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 6. Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:
A. Control Windows
B. Control Panel
C. Control System
D. Control Desktop
Câu 7. Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:
A. File - Search
B. Windows - Search
C. Start - Search
D. Tools - Search
Câu 8. Hệ điều hành là:
A. Phần mềm ứng dụng
B. Phần mềm hệ thống
C. Phần mềm tiện ích
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 9. Bạn hiểu Virus tin học là gì?
A. Là một chương trình máy tính do con người tạo ra,
B. Có khả năng tự sao chép để lây lan,
C. Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học.
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 10. Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi ?
A. Excel
B. Calculator
C. WinWord
D. Notepad
Câu 11. Trong máy tính RAM có nghĩa là gì?
A. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên.
B. Là bộ nhớ chỉ đọc
C. Là bộ xử lý thông ...
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
TIN HỌC TRẺ TỈNH HẢI DƯƠNG
LẦN THỨ XVII
***
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHỐI THCS
TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII - 2011
Thời gian làm bài: 120 phút
(Gồm phần thi trắc nghiệm và phần thi thực hành)
Ngày 11 tháng 7 năm 2011
Hä tªn thÝ sinh: ...................................................................Sè B¸o danh:.......................
Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: .....................................................................................................
Líp, trêng (n¨m häc 2010 - 2011): .............................................................................
Huyện, thị, thành phố: ......................................................................................................
A. BÀI THI TRẮC NGHIỆM (30 ĐIỂM)
THỜI GIAN LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM: 30 PHÚT
(Bài thi trắc nghiệm gồm: 04 trang)
ĐIỂM BÀI THI
TRẮC NGHIỆM
CHỮ KÍ GIÁM KHẢO CHẤM
Khoanh trßn vµo ci ®øng tríc png ¸n ®óng trong c¸c u sau:
Câu 1. Bộ nhớ trong của máy vi tính gồm những thành phần nào?
A. Đĩa từ B. ROM và CD-ROM
C. RAM và đĩa cứng D. RAM và ROM
Câu 2. CPU (Central Proccessor Unit) gồm các thành phần chính là?
A. Bộ điều khiển & Các thanh ghi
B. Bộ xử lý số học & Các thanh ghi
C. Bộ điều khiển & Bộ xử lý số học và logic
D. Bộ tính toán & Các thanh ghi
Câu 3. Một GB tương dương với?
A. 1000 MB B. 2
10
KB
C. 1.000.000 KB D. 1024 MB
Câu 4. Cụm từ viết tắt nào sau đây không để chỉ mạng máy tính?
A. LAN B. WAN
C. WLAN D. MEN
Câu 5. Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì được lưu trong Recycle
Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ?
A. Shift_Del B. Alt_Del
1
ĐỀ CHÍNH THỨC
Để thi Tin học Hải Dương 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Để thi Tin học Hải Dương 2011 - Người đăng: maldark
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Để thi Tin học Hải Dương 2011 9 10 348