Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Tin học lớp 12

Được đăng lên bởi doansang654
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
Năm học: 2011-2012

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: TIN HỌC
Lớp 12 THPT
Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012
Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề này có 3 trang, gồm 5 câu.

Số báo danh
…...............……

Tổng quan bài thi:
Tên bài
File chương trình
BAI1.PAS
Bài 1 Số hexa
BAI2.PAS
Bài 2 Số hoàn hảo
BAI3.PAS
Bài 3 Chữ cái xuất hiện
BAI4.PAS
Bài 4 Điểm gấp
BAI5.PAS
Bài 5 Diện tích miền phủ
Hãy lập trình giải các bài toán sau:

File dữ liệu vào
BAI1.INP
BAI2.INP
BAI3.INP
BAI4.INP
BAI5.INP

File kết quả
BAI1.OUT
BAI2.OUT
BAI3.OUT
BAI4.OUT
BAI5.OUT

Bài 1: (5.0 điểm) Số hexa
Trong toán học, lâu nay Bờm chỉ biết đến số thập phân. Hôm nay, tình cờ Bờm
đọc được tài liệu nói về số hexa. Số hexa là số được tạo thành bởi các chữ số (0 → 9) và
các chữ cái (A → F). Muốn chuyển đổi một số nguyên K (K ≥ 0) từ hệ thập phân sang
hệ hexa Bờm làm như sau: Bờm lấy số K chia cho 16 được thương là P, rồi lấy thương
P chia cho 16. Cứ lặp lại như vậy cho đến khi nào thương bằng 0 thì dừng, sau đó viết
liên tiếp phần dư từ dưới lên thì Bờm thu được số hexa:
27 16
11 1

16

1

0

⇒ 27(10) = 1B(16)

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên ở hệ thập phân. Hãy giúp Bờm chuyển dãy số trên thành
dãy số tương ứng ở hệ hexa.
Dữ liệu vào: Từ file BAI1.INP gồm:
- Dòng 1: Số nguyên dương n (n ≤ 103).
- Dòng 2…n+1: Mỗi dòng chứa một số nguyên K (0 ≤ K ≤ 109).
Kết quả: Ghi ra file BAI1.OUT gồm: n dòng là n số hexa tương ứng.
Ví dụ:
BAI1.INP BAI1.OUT
6
8
A
6
B
10
C
11
D
12
E
13
F
14
1B
15
27
Trang 1/3

Bài 2 (5.0 điểm) Số hoàn hảo
Trong một buổi học toán Bờm được học khái niệm về số có tính chất đặc biệt. Số
hoàn hảo là số có tổng các ước trừ nó ra thì bằng chính nó. Ví dụ: Số 6 là là số hoàn hảo
vì nó có tổng các ước 1 + 2 + 3 = 6, số 8 không phải là số hoàn hảo vì 1 + 2 + 4 = 7 ≠ 8.
Yêu cầu: Cho dãy số a1, a2,... an. Hãy giúp Bờm đếm xem trong dãy có bao nhiêu số có
tổng các chữ số là số hoàn hảo.
Dữ liệu vào: Từ file BAI2.INP gồm:
- Dòng đầu tiên là số nguyên dương n (n ≤ 100).
- n dòng tiếp theo ghi n số nguyên a1, a2,... an (0 ≤ ai ≤ 109).
Kết quả: Ghi ra file BAI2.OUT gồm: Một dòng duy nhất là kết quả của bài toán.
Ví dụ:
BAI2.INP BAI2.OUT
3
2
6
123
28
Bài 3 (4.0 điểm) Chữ cái xuất hiện
Cho xâu St chỉ gồm các chữ cái. Tính số lần xuất hiện của chữ cái xuất hiện nhiều
nhất trong xâu (không phân biệt chữ in hoa và in thường).
Dữ liệu vào: Từ file BAI3.INP gồm: Xâu St (độ dài ≤ 500 ký tự).
Kết quả: Ghi ra file BAI3.OUT gồm: Một dòng ...
Trang 1/3
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
THANH HÓA
ĐỀ THI CHÍNH THC
KÌ THI CHN HC SINH GII TNH
Năm hc: 2011-2012
Môn thi: TIN HC
Lp 12 THPT
Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012
Thi gian : 180 phút (không k thi gian giao đề)
Đề này có 3 trang, gm 5 câu.
Tng quan bài thi:
Tên bài File chương trình File d liu vào File kết qu
Bài 1
S hexa BAI1.PAS BAI1.INP BAI1.OUT
Bài 2
S hoàn ho BAI2.PAS BAI2.INP BAI2.OUT
Bài 3
Ch cái xut hin BAI3.PAS BAI3.INP BAI3.OUT
Bài 4
Đim gp BAI4.PAS BAI4.INP BAI4.OUT
Bài 5
Din tích min ph BAI5.PAS BAI5.INP BAI5.OUT
Hãy lp trình gii các bài toán sau:
Bài 1: (5.0 đim) S hexa
Trong toán hc, lâu nay Bm ch biết đến s thp phân. Hôm nay, tình c Bm
đọc được tài liu nói v s hexa. S hexa là s được to thành bi các ch s (0 9) và
các ch cái (A F). Mun chuyn đổi mt s nguyên K (K 0) t h thp phân sang
h hexa Bm làm như sau: Bm ly s K chia cho 16 được thương là P, ri ly thương
P chia cho 16. C
lp li như vy cho đến khi nào thương bng 0 thì dng, sau đó viết
liên tiếp phn dư t dưới lên thì Bm thu được s hexa:
Yêu cu: Cho dãy s nguyên h thp phân. Hãy giúp Bm chuyn dãy s trên thành
dãy s tương ng h hexa.
D liu vào: T file BAI1.INP gm:
- Dòng 1: S nguyên dương n (n 10
3
).
- Dòng 2…n+1: Mi dòng cha mt s nguyên K (0 K 10
9
).
Kết qu: Ghi ra file BAI1.OUT gm: n dòng là n s hexa tương ng.
Ví d:
BAI1.INP BAI1.OUT
8
6
10
11
12
13
14
15
27
6
A
B
C
D
E
F
1B
27 16
11 1 16 27
(10)
= 1B
(16)
1 0
S báo danh
…...............……
Đề thi Tin học lớp 12 - Trang 2
Đề thi Tin học lớp 12 - Người đăng: doansang654
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi Tin học lớp 12 9 10 66