Ktl-icon-tai-lieu

đề thi tin học lý thuyết

Được đăng lên bởi soulearths
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề thi cuối kỳ - Nhóm 02
JavaScript phải có khả năng tiếp tục !
1
Điểm : 1

Cho văn phạm G:
S  aSa | bSb | 
Bằng cách dẫn xuất một số chuỗi thuộc ngôn ngữ, hãy cho biết ngôn ngữ được sinh
ra bởi G sẽ có dạng :
Choose one answer.
a. Tập hợp các chuỗi trên bộ chữ cái {a, b}
b. Tập hợp các chuỗi aiai hoặc bibi với i>= 0
c. Tập hợp các chuỗi (ab)i hoặc (ba)i với i, j>= 0
d. Tập hợp các chuỗi đọc xuôi và đọc ngược như nhau trên bộ chữ cái {a, b}
2
Điểm : 1

Cho văn phạm G:
S  AAC
A  SA  CC  abCA  c
C  b  aA  
Chuỗi nhập có thể được sinh ra từ văn phạm G là :
Choose one answer.
a. Tất cả các lựa chọn đều đúng
b. abaccbb
c. cc
d. cabcb
3
Điểm : 1

Cho văn phạm G:
S  ABC | BaD
A  AB
Bb|
CD|
Dd
Văn phạm trên chứa:
Choose one answer.
a. Ký hiệu vô ích, luật sinh 
b. Luật sinh  và luật sinh đơn vị
c. Luật sinh 
d. Ký hiệu vô ích, luật sinh  và luật sinh đơn vị
4

Điểm : 1

Cho văn phạm G:
S  AB
A  aA | abB | aCa
B  bA | 
C
D  dB | BC
Các ký hiệu có ích trong văn phạm:
Choose one answer.
a. {S, A, B, C}
b. {S, B, C, D}
c. {A, B, C, D}
d. {S, A, D}
5
Điểm : 1

Cho văn phạm G:
B  begin SL end
S  while E do S end
 repeat S until E end
 return E
 exit
L  ; SL  
E  id  num .. num
D  0  1  ..  9
Tập các biến được dẫn ra từ ký hiệu bắt đầu của văn phạm G là:
Choose one answer.
a. {S, E, L}
b. {B, S, L, E}
c. {S, E, L, D}
d. {B, S, L, E, D}
6
Điểm : 1

Một văn phạm phi ngữ cảnh G được gọi là thỏa dạng chuẩn Greibach GNF nếu mọi
luật sinh của nó có dạng :
Choose one answer.
a. A  a với A là biến, a là ký hiệu kết thúc,  là một chuỗi biến rỗng
b. A  A| b với A là biến, , b là các chuỗi ký hiệu bất kỳ (có thể rỗng)
c. A  a với A là biến, a là ký hiệu kết thúc,  là một chuỗi biến (có thể rỗng)
d. A  BC | a với A, B, C là biến, a là ký hiệu kết thúc
7
Điểm : 1

Cho văn phạm G với tập luật sinh như sau:
S  AB
A  Ac | a
B  dB | b
Bằng cách dẫn xuất một số chuỗi thuộc ngôn ngữ, hãy cho biết ngôn ngữ được sinh
ra bởi G sẽ có dạng :
Choose one answer.
a. Tập hợp các chuỗi có dạng aicdbj với i, j >= 0
b. Tập hợp các chuỗi trên bộ chữ cái {a, b}
c. Tập hợp các chuỗi có dạng acidjb với i, j >= 0
d. Tập hợp các chuỗi a(cd)ib với i >= 0
8
Điểm : 1

Cấu trúc dữ liệu được tổ chức cho bộ nhớ của một ôtômát đẩy xuống - Pushdown
Automata (PDA) có dạng :
Choose one answer.
a. Chồng
b. Hàng đợi
c. Ngăn xếp
d. Không có cấu trúc
9
Điểm : 1

Cho văn phạm G:
S  A | Aa
A B
B  Cb | b
C  D | ab
D b
ΔA = ?
Choose one answer.
a. {A, B, C, D, S}...
Đề thi cuối kỳ - Nhóm 02
JavaScript phải có khả năng tiếp tục !
1
Điểm : 1
Cho văn phạm G:
S aSa | bSb |
Bằng cách dẫn xuất một số chuỗi thuộc ngôn ngữ, hãy cho biết ngôn ngữ được sinh
ra bởi G sẽ có dạng :
Choose one answer.
a. Tập hợp các chuỗi trên bộ chữ cái {a, b}
b. Tập hợp các chuỗi a
i
a
i
hoặc b
i
b
i
với i>= 0
c. Tập hợp các chuỗi (ab)
i
hoặc (ba)
i
với i, j>= 0
d. Tập hợp các chuỗi đọc xuôi và đọc ngược như nhau trên bộ chữ cái {a, b}
2
Điểm : 1
Cho văn phạm G:
S AAC
A SA CC abCA c
C b aA
Chuỗi nhập có thể được sinh ra từ văn phạm G là :
Choose one answer.
a. Tất cả các lựa chọn đều đúng
b. abaccbb
c. cc
d. cabcb
3
Điểm : 1
Cho văn phạm G:
S ABC | BaD
A AB
B b |
C D |
D d
Văn phạm trên chứa:
Choose one answer.
a. Ký hiệu vô ích, luật sinh
b. Luật sinh và luật sinh đơn vị
c. Luật sinh
d. Ký hiệu vô ích, luật sinh và luật sinh đơn vị
4
đề thi tin học lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi tin học lý thuyết - Người đăng: soulearths
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
đề thi tin học lý thuyết 9 10 903