Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tin hoc trẻ - Đồng Tháp - Bảng B - 2012

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1947 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2012
Đề chính thức

Đề thi: Thực hành – Bảng B - cấp THCS
Ngày thi: 08/06/2012
Thời gian: 120 phút
(đề thi gồm có: 02 trang)

TỔNG QUAN BÀI THI
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Tên bài
Độ dầy và độ cao
Chuẩn hóa văn bản
Tổng lớn nhất

Tệp chương trình
B1.PAS
B2.PAS
B3.PAS

Tệp dữ liệu vào
SO.INP
VANBAN.INP
TONG.INP

Tệp kết quả
SO.OUT
VANBAN.OUT
TONG.OUT

Bài 1: ( 6 đểm) ĐỘ DẦY VÀ ĐỘ CAO
+ Định nghĩa: Một số tự nhiên N. Độ dầy số tự nhiên N là số chữ số của N, độ cao
số tự nhiên N là tổng các chữ số của N.
Chẳng hạn: N=232 thì N có độ dầy là 3, độ cao là 7.
+ Yêu cầu: Cho trước số tự nhiên N. Tính độ dầy và độ cao của số tự nhiên N.
+ Dữ liệu vào: từ tệp văn bản SO.INP chỉ có 1 dòng chứa số tự nhiên N
(1<=N<1016).
+ Kết quả: ghi ra tệp văn bản SO.OUT có dạng:
- Dòng đầu tiên ghi độ dầy của số N.
- Dòng kế tiếp ghi độ cao của số N.
+ Ví dụ:
SO.INP
3345

SO.OUT
4
15

BÀI 2 (7 điểm) CHUẨN HÓA VĂN BẢN
+ Định nghĩa: Một văn bản được gọi là văn bản chuẩn nếu:
- Hai từ liền nhau có duy nhất một dấu cách trống;
- Dấu ngắt câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm
than) được đặt sát vào từ ngay trước nó, sau đó mới đến dấu cách trống;
- Dấu mở ngoặc đơn đặt sát vào phía bên trái của từ bắt đầu mở ngoặc;
- Dấu đóng ngoặc đơn đặt sát bên phải từ cuối cùng được đóng ngoặc.
+ Yêu cầu: Cho trước một văn bản, kiểm tra và đưa đoạn văn bản về dạng văn bản
chuẩn.
Đề thi Tin học Trẻ - Bảng B - THCS2012

Trang: 1/4

+ Dữ liệu vào: từ tệp văn bản VANBAN.INP, gồm nhiều dòng, mỗi dòng không
quá 255 kí tự.
+ Kết quả: ghi ra tệp văn bản VANBAN.OUT lưu trữ đoạn văn bản đã được
chuẩn hóa.
+ Ví dụ:
VANBAN.INP
( Hoc , hoc nua , hoc mai )

VANBAN.OUT
(Hoc, hoc nua, hoc mai)

BÀI 3. (7 điểm) TỔNG LỚN NHẤT
Cho một bảng A gồm N x N số nguyên (N ≤ 100), các dòng được đánh số trên
xuống dưới bắt đầu từ 1, các cột được đánh số từ trái qua phải cũng bắt đầu từ 1. Mỗi số
trong bảng có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10000. Đường chéo chính của bảng là
đường thẳng nối hai ô (1,1) và (N,N). Như vậy trên bảng có 2N-1 đuờng chéo song song
với đường chéo chính.
+ Yêu cầu: Hãy tìm đường chéo song song với đường chéo chính có tổng các phần
tử trên đường chéo đó là lớn nhất.
+ Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản TONG.INP có dạng:
- Dòng đầu chứa số N.
- Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa N số nguyên lần lượt ứng với các phần tử
nằm trên dòng thứ i ...
Đề thi Tin hc Tr - Bng B - THCS2012 Trang: 1/4
UBND TNH ĐỒNG THÁP
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
S GIÁO DC ĐÀO TO Độc lp – T do – Hnh phúc
HI THI TIN HC TR TNH ĐỒNG THÁP NĂM 2012
Đề thi: Thc hành Bng B - cp THCS
Ngày thi: 08/06/2012
Thi gian: 120 phút
(đề thi gm có: 02 trang)
TNG QUAN BÀI THI
Tên bài Tp chương trình Tp d liu vào Tp kết qu
Bài 1 Độ dy và độ cao B1.PAS SO.INP SO.OUT
Bài 2 Chun hóa văn bn B2.PAS VANBAN.INP VANBAN.OUT
Bài 3 Tng ln nht B3.PAS TONG.INP TONG.OUT
Bài 1: ( 6 đểm) Đ DY ĐỘ CAO
+ Định nghĩa: Mt s t nhiên N. Độ dy s t nhiên N là s ch s ca N, độ cao
s t nhiên N là tng các ch s ca N.
Chng hn: N=232 thì N có độ dy là 3, độ cao là 7.
+ Yêu cu: Cho trước s t nhiên N. Tính đ dy và độ cao ca s t nhiên N.
+ D liu vào: t tp văn bn SO.INP ch có 1 dòng cha s t nhiên N
(1<=N<10
16
).
+ Kết qu: ghi ra tp văn bn SO.OUT có dng:
- Dòng đầu tiên ghi độ dy ca s N.
- Dòng kế tiếp ghi độ cao ca s N.
+ Ví d:
SO.INP SO.OUT
3345 4
15
BÀI 2 (7 đim) CHUN HÓA VĂN BN
+ Định nghĩa: Mt văn bn được gi là văn bn chun nếu:
- Hai t lin nhau có duy nht mt du cách trng;
- Du ngt câu (du chm, du phy, du chm phy, du chm hi, du chm
than) được đặt sát vào t ngay trước nó, sau đó mi đến du cách trng;
- Du m ngoc đơn đặt sát vào phía bên trái ca t bt đầu m ngoc;
- Du đóng ngoc đơn đặt sát bên phi t cui cùng được đóng ngoc.
+ Yêu cu: Cho trước mt văn bn, kim tra và đưa đon văn bn v dng văn bn
chun.
Đề chính thc
Đề thi tin hoc trẻ - Đồng Tháp - Bảng B - 2012 - Trang 2
Đề thi tin hoc trẻ - Đồng Tháp - Bảng B - 2012 - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi tin hoc trẻ - Đồng Tháp - Bảng B - 2012 9 10 4